Plenarprotokoll 102/2006 rd

PR 102/2006 rd

Justerat 2.0r

102. TISDAGEN DEN 17 OKTOBER 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anne Huotari /vänst
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Minna Lintonen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Matti Väistö /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Virpa Puisto /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

17.10 ledamöterna

 • Janina Andersson /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent

17 och 18.10 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd

17—19.10 ledamot

 • Mikko Elo /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

17.10 ledamot

 • Suvi-Anne Siimes /vänst

17 och 18.10 ledamot

 • Jaakko Laakso /vänst

17—20.10 ledamot

 • Suvi Lindén /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

17.10 ledamöterna

 • Anne Huotari /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Maija Perho /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Seppälä /sd

17 och 18.10 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Heidi Hautala /gröna

17—19.10 ledamot

 • Arja Alho /sd

17—20.10 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Kalevi Olin /sd

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 12 oktober 2006 har till riksdagen inkommit fem sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 56—60/2006 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 56,
 • ekonomiutskottet om ärendena U 57—59 samt
 • finansutskottet och jord- och skogsbruksutskottet om ärende U 60.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 103/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2006 rd

Allmän debatt (PTK 102/1).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 103/1/2006

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 101/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2006 rd

Allmän debatt (PTK 102/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2009

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2006 rd

Lagmotion  LM 54, 93/2005 rd, 79/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 19. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 102/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 103/2/2006

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ortodoxa kyrkan

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 59/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2006 rd

Allmän debatt (PTK 102/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om statsbidrag till privata arkiv

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 127/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 8/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd och ändring av 24 § i lagen om utkomststöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2006 rd

Lagmotion  LM 77/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 56/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 24. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 102/7).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 103/3/2006

8) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om justering av beloppen av handikappförmånerna och maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande av bostadsbidrag för pensionstagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2006 rd

Allmän debatt (PTK 102/8).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 103/4/2006

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 130/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2006 rd

Allmän debatt (PTK 102/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2005

Enda behandlingen

Berättelse  B 10/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2006 rd

Debatt (PTK 102/10).

Ekonomiutskottets betänkande samt uttalandet i betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 184/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

12) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Etiopien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 185/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 186/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till värnpliktslag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 187/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 102/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

15) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 188/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 189/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 190/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

18) Regeringens proposition om godkännande av den internationella konventionen mot dopning samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 191/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om stöd för utveckling av landsbygden och lag om ändring av lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 192/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt 3 kap. 9 § i bokföringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 193/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 194/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 102/21).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 195/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om pension för lantbruksföretagare och till ändringar av vissa andra lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 196/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om pension för företagare och till vissa lagar, som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 197/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

25) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravabegränsningslagen, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och lagen om bostadsrättsbostäder

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 198/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

Plenum avslutas kl. 19.27.