Plenarprotokoll 102/2010 rd

PR 102/2010 rd

Justerat 2.0r

102. TISDAGEN DEN 19 OKTOBER 2010

Överläggingarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (14.01—16.01 och 17.52—19.18) och andre vice talman Tarja Filatov (16.01—17.52).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 30 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Thomas Blomqvist /sv (s)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd (r)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /cent (s)
 • Ulla Karvo /saml (s)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Timo V. Korhonen /cent (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd (r)
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Markku Laukkanen /cent
 • Tuija Nurmi /saml (s)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Tapani Tölli /cent (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Antti Vuolanne /sd (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Esko-Juhani Tennilä /vänst (15.45)

__________

Nya ledamöter

Förste vice talmannen:

Företagare Lasse Virén från Mörskom, som i egenskap av ersättare från Nylands valkrets träder som medlem i riksdagen i stället för ledamot Jukka Mäkelä som från och med 19.10.2010 beviljats befrielse från sitt uppdrag som riksdagsledamot, har i dag uppvisat för talmannen sin behörigen granskade och godkända fullmakt och inlett sitt uppdrag som riksdagsledamot från och med nämnda datum, dvs. 19.10.2010.

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen:

Statsrådet har 14.10.2010 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 36/2010 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som förvaltningsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om främjande av integration och ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 185/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 102/1, min. Thors 102/1/1, Nylund 102/1/6, Henriksson 102/1/15).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

2) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 186/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 102/2).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

3) Regeringens propositon med förslag till godkännande av överenskommelsen om att effektivisera samarbetet mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att förebygga och bekämpa brottslighet samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 187/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 188/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens propositon med förslag till lagar om ändring av 1 a § i lagen om organisering av konstens främjande, lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier samt lagen om Statens konstmuseum

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 189/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kulturutskottet.

6) Regeringens propositon om en reform av lagstiftningen om bildprogram

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 190/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsepension

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 191/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 102/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

8) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av foderlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 192/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

9) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 193/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

10) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 194/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

11) Regeringens propositon med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 6 § i miljöskyddslagen för sjöfarten och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 195/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

12) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 196/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

13) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 197/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 102/13).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

14) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 198/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Regeringens propositon med förslag till avfallslag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 199/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 102/15).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

16) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 200/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till miljöutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skjutvapenlagen och av vissa andra lagar som har samband med den, till godkännande av tilläggsprotokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 106/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 16/2010 rd

Lagmotion  LM 106/2008 rd, 65/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmänna debatten om ärendet avbröts i plenum 15.10.2010.

PR 101/3/2010

Allmänna debatten fortsatte (PTK 102/17).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 103/1/2010

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 32 och 33 § i mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 123/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 102/19).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 124/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 102/20).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotteriskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 125/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen om ett sekretariat för partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftning

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2010 rd

Förste vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande beslut om överenskommelsen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 136/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården, lagen om elektroniska recept samt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 155/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 7 § i arbetstidslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 100/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 102/25).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 59 a § i självstyrelselagen för Åland

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 77/2010 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 20.10.2010.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 111/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 20.10.2010.

28) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 87/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 15/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 20.10.2010.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för nyskiften

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 150/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 16/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 20.10.2010.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 20.10.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 19.18.

​​​​