Plenarprotokoll 103/2013 rd

PR 103/2013 rd

Justerat 2.0r

103. TISDAGEN DEN 22 OKTOBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.01—15.59) och förste vice talman Pekka Ravi (15.59—17.34).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 31 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Thomas Blomqvist /sv
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Mikael Jungner /sd
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Krista Kiuru /sd
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Annika Lapintie /vänst (r)
 • Eero Lehti /saml
 • Outi Mäkelä /saml (r)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Lasse Männistö /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mikaela Nylander /sv (r)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /saml (r)
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Aila Paloniemi /cent (r)
 • Antti Rantakangas /cent
 • Timo Soini /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (s)
 • Kari Tolvanen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jan Vapaavuori /saml (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Krista Kiuru /sd (14.19)
 • Thomas Blomqvist /sv (14.19)
 • Kari Uotila /vänst (15.25)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 17.10.2013 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 70, 71/2013 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 70 och

social- och hälsovårdsutskottet om ärende U 71.

__________

Medlemmarna i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

I stället för Pekka Haavisto som har utnämnts till medlem av statsrådet ska riksdagen välja en ny medlem till utrikesutskottet och försvarsutskottet.

Med anledning av utnämningen anhåller Pekka Haavisto om befrielse från medlemskapet i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon onsdag 23.10.2013 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vikariehjälp för renskötare år 2014 och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 154/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 103/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 158/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 103/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och av 3 och 7 § i fastighetsregisterlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 159/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 160/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 161/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 103/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till nedläggning av systemet med registrerade APL-tilläggspensioner och till vissa andra ändringar som gäller tilläggspension

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 162/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 103/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsskattelagen, av 30 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen samt av 14 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 76/2013 rd

Regeringens proposition  RP 102/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 18/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 103/7).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i proposition RP 76/2013 rd enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i proposition RP 102/2013 rd förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och om användning av föräldralösa verk

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 73/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 103/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 129/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 103/9).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 104/2013 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 4/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 103/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt 7 § i aravabegränsningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2013 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 5/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 103/11).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut samt till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 191/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 15/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 18.10.2013.

PR 102/1/2013

Debatten fortsatte (PTK 103/12).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 108/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om rättegång i brottmål och av vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 63/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 127/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 103/16).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 132/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 86/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2013.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 23.10.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.34.

​​​​