Plenarprotokoll 104/2012 rd

PR 104/2012 rd

Justerat 2.0r

104. FREDAGEN DEN 26 OKTOBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.01—13.04) och förste vice talman Pekka Ravi (13.04—13.24).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 37 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Juho Eerola /saf (r)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Jussi Halla-aho /saf (r)
 • Lauri Heikkilä /saf (r)
 • Pertti Hemmilä /saml (r)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • James Hirvisaari /saf
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Eero Lehti /saml
 • Maria Lohela /saf (r)
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Silvia Modig /vänst
 • Lea Mäkipää /saf (s)
 • Lasse Männistö /saml
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Matti Saarinen /sd
 • Janne Sankelo /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 25.10.2012 överlämnat regeringens propositioner RP 138—144/2012 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 646, 654, 681, 691, 701, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 717, 726, 730/2012 rd antecknades ha anlänt.

__________

Åtgärdsmotioner

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen har 25.10.2012 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 23—36/2012 rd till utskott.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Tryggade social- och hälsovårdstjänster

Enda behandlingen

Interpellation  IP 8/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Nu ska riksdagen besluta om Kimmo Tiilikainens m.fl. interpellation om tryggade social- och hälsovårdstjänster. Debatten om ärendet avslutades i plenum 24.10.2012.

PR 102/3/2012

Under debatten har följande förslag om misstroende för statsrådet framställts:

Kimmo Tiilikainen med bifall av Annika Saarikko: "Riksdagen har hört regeringens svar och konstaterar att regeringen Katainen har misslyckats med att garantera kommuninvånarna den grundlagsfästa social- och hälsovården på lika villkor. Regeringen är fullständigt handlingsförlamad och har därför inte riksdagens förtroende."

Arja Juvonen med bifall av Pirkko Ruohonen-Lerner: "Riksdagen anser att regeringen har misslyckats med att garantera medborgarna social- och hälsovård på lika villkor och att den inte klarat av att bereda reformen av social- och hälsovården på ett hållbart sätt. Riksdagen konstaterar därför att regeringen inte har riksdagens förtroende."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Kimmo Tiilikainens förslag mot Arja Juvonens förslag och efter det förrättas omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.

Omröstningsordningen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid 1) omröstningen om Kimmo Tiilikainens förslag mot Arja Juvonens förslag godkände riksdagen Arja Juvonens förslag med rösterna

128 ja, 30 nej; 41 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen om Arja Juvonens förslag beslutade riksdagen att statsrådet har riksdagens förtroende med rösterna

99 ja, 60 nej; 40 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 91/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 104/2).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2015 och upphävande av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 104/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i civiltjänstlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 128/2012 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 104/4).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 105/13/2012

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon och 12 § i lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 59/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2012.

6) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sverige om gemensam organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 70/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2012.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 117/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2012.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 113/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2012.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 135/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2012.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 6.11.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.24.

​​​​