Plenarprotokoll 105/2012 rd

PR 105/2012 rd

Justerat 2.0r

105. TISDAGEN DEN 6 NOVEMBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.00—16.00) och förste vice talman Pekka Ravi (16.00—17.26).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 48 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Paavo Arhinmäki /vänst (f)
 • Heikki Autto /saml (f)
 • Jouni Backman /sd (r)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /gröna (r)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Olli Immonen /saf
 • Johanna Jurva /saf
 • Anne Kalmari /cent (r)
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Ilkka Kantola /sd (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maria Lohela /saf (r)
 • Markus Lohi /cent
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Lasse Männistö /saml (r)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf (f)
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salolainen /saml (r)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Timo Soini /saf (r)
 • Osmo Soininvaara /gröna (r)
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml
 • Maria Tolppanen /saf (s)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Christina Gestrin /sv (15.34)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 1.11.2012 överlämnat regeringens propositioner RP 145—152/2012 rd till riksdagen.

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 25.10.2012 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 62, 63/2012 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 62 och

grundlagsutskottet om ärende U 63.

__________

Val av generaldirektör för statens revisionsverk

Talman Eero Heinäluoma:

Val av generaldirektör för statens revisionsverk förrättas i plenum onsdag 14.11.2012 kl. 14. Generaldirektören väljs för en mandattid på sex år som börjar 1.1.2013 och löper ut 31.12.2018. Valet förrättas enligt 16 § 1 mom. i riksdagens arbetsordning på samma sätt som val av talman.

Till ledamöterna har utdelats ett utdrag gällande ärendet ur revisionsutskottets protokoll. Ansökningarna från dem som anmält sig till uppdraget samt en redogörelse för den sökandes bindningar som föreslås för tjänsten hålls framlagda på centralkansliet i lagstiftningsdirektörens rum.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget och i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 139/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till försvarsutskottet.

Debatt (PTK 105/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om övervakad frihet på prov

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 140/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 105/2, min. Henriksson 105/2/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om kriminalisering av förberedelse till vissa grova brott

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 141/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 105/3, min. Henriksson 105/3/1, 105/3/21, Sasi 105/3/10).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som förvaltningssutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 142/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 143/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 105/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 144/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tullens organisation och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 145/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 65 § i lagen om beskattningsförfarande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 147/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 148/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 149/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål och lag om ändring av djurskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 150/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 105/12).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 151/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen och av 6 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 152/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 105/14).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon och 12 § i lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 59/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

16) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sverige om gemensam organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 105/16).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 105/17).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 106/4/2012

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 105/18).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 135/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 105/19).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i civiltjänstlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 128/2012 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 26.10.2012.

PR 104/4/2012

Allmänna debatten fortsatte (PTK 105/20).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 91/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—015 och upphävande av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 105/22).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Centret för konstfrämjande och till lagar om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier och lagen om utveckling av regionerna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2012 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 105/23).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 106/1/2012

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 100/2012 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 4/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 114/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2012 rd

Lagmotion  LM 52/2011 rd, 66/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 105/26).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 106/2/2012

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 105/27).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 106/3/2012

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Konkurrens- och konsumentverket samt till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 108/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 93/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2012.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 126/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2012.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 98/2012 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2012.

33) Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2011

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 15/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2012.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 7.11.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.26.

​​​​