Plenarprotokoll 106/2004 rd

PR 106/2004 rd

Justerat 2.0r

106. ONSDAGEN DEN 13 OKTOBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Inkeri Kerola /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Markku Laukkanen /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Outi Ojala /vänst
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Lyly Rajala /saml
 • Juha Rehula /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Timo Seppälä /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Matti Väistö /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Inkeri Kerola /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Pekka Vilkuna /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

13.10 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Inkeri Kerola /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Timo Seppälä /saml
 • Raimo Vistbacka /saf

13 och 14.10 ledamöterna

 • Risto Kuisma /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Pertti Salovaara /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

13.10 ledamöterna

 • Susanna Haapoja /cent
 • Jukka Roos /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

13.10 ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Annika Lapintie /vänst
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Unto Valpas /vänst

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna

Debatt om betänkandet

Statsrådets redogörelse  SRR 2/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 12/2004 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen föredras utrikesutskottets betänkande nr 12 om statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna.

Till grund för behandlingen ligger det uttalande med anledning av redogörelsen som utrikesutskottet föreslår i sitt betänkande. De, som önskar framställa förslag till riksdagens uttalande som avviker från utskottets formulering, skall komma med sina förslag under debattens gång.

Debatt (PTK 106/1, Thors 106/1/8).

Riksdagen godkänner ett uttalande med anledning av redogörelsen enligt utrikesutskottets betänkande.

Riksdagen godkänner tre förslag till uttalanden i betänkandet.

Riksdagen godkänner förslaget i andra klämmen till betänkandet om att sända detta till statsrådet för kännedom.

Riksdagen övergår till dagordningen.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 195/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 106/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 186/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 187/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 106/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen gällande Nordiska investeringsbanken och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 188/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 189/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 och 69 § i fordonsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 190/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 106/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen samt 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 191/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare och av vissa lagar som gäller tidigare avträdelsesystem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 192/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 193/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 194/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

12) Regeringens proposition med anledning av den konvention om identitetshandlingar för sjöpersonal (reviderad), 2003 som antagits vid den nittioförsta Internationella arbetskonferensen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 196/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2005

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 148/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 18/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 160/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 157/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2004 rd

Lagmotion  LM 117/2003 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2004 rd

Debatt (PTK 106/16).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 107/1/2004

17) Regeringens proposition om godkännande av en ändring av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete och med förslag till lag om ändring av patentlagen

Enda behandlingen, andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i ekonomiutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Konventionen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 155/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 153/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

20) Regeringens proposition om godkännande av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 111/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 173/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 20.15.