Plenarprotokoll 106/2012 rd

PR 106/2012 rd

Justerat 2.0r

106. ONSDAGEN DEN 7 NOVEMBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.00—15.59) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.59—17.00).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 40 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (s)
 • Paavo Arhinmäki /vänst (f)
 • Heikki Autto /saml (f)
 • Jouni Backman /sd (r)
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Pekka Haavisto /gröna (r)
 • Timo Heinonen /saml (f)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Anne Kalmari /cent (r)
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Ilkka Kantola /sd (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Maria Lohela /saf (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Lasse Männistö /saml (r)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Petteri Orpo /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf (f)
 • Pertti Salolainen /saml (r)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Timo Soini /saf (r)
 • Osmo Soininvaara /gröna (r)
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Jani Toivola /gröna
 • Maria Tolppanen /saf (s)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Centret för konstfrämjande och till lagar om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier och lagen om utveckling av regionerna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2012 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 6.11.2012.

PR 105/23/2012

Under debatten har Simo Rundgren med bifall av Ari Jalonen föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

87 ja, 61 nej; 51 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 6.11.2012.

PR 105/26/2012

Under debatten har Hanna Mäntylä med bifall av Annika Saarikko föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

88 ja, 64 nej; 47 frånvarande.

( Omr. 2 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 6.11.2012.

PR 105/27/2012

Under debatten har Arto Pirttilahti med bifall av Juho Eerola föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

90 ja, 64 nej; 45 frånvarande.

( Omr. 3 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 6.11.2012.

PR 105/17/2012

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Beslut

Riksdagen godkände 1 § enligt betänkandet.

2 §

Talman Eero Heinäluoma:

Juha Rehula har med bifall av Annika Saarikko föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ari Jalonen har med bifall av Hanna Mäntylä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Ari Jalonens förslag mot Juha Rehulas förslag och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Ari Jalonens förslag mot Juha Rehulas förslag godkände riksdagen Juha Rehulas förslag med rösterna

123 ja, 33 nej; 43 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid 2) omröstningen om Juha Rehulas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 2 § enligt betänkandet med rösterna

92 ja, 63 nej; 44 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen godkände 3 §, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 65 § i lagen om beskattningsförfarande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 106/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 106/6).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 108/1/2012

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2012 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 106/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2011

Enda behandlingen

Berättelse  B 15/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande.

Debatt (PTK 106/9).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

10) Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Lagmotion  LM 75/2012 rd (Jan Vapaavuori /saml m.fl.)

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11)  Lag om ändring av 9 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 49/2012 rd (Suna Kymäläinen /sd m.fl.)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 106/11).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Lagmotion  LM 65/2012 rd (Pertti Hemmilä /saml)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 106/12).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 8.11.2012 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 17.00.

​​​​