Plenarprotokoll 106/2014 rd

PR 106/2014 rd

Justerat 2.0r

106. TISDAGEN DEN 4 NOVEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—16.01 och 18.27—18.53) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.01—18.27 och 18.53—19.00).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 48 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Jörn Donner /sv (r)
 • Markku Eestilä /saml
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Pertti Hemmilä /saml (r)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Jukka Kopra /saml
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Maria Lohela /saf (r)
 • Markus Lohi /cent
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Pirkko Mattila /saf (r)
 • Silvia Modig /vänst (r)
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Outi Mäkelä /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Aila Paloniemi /cent (r)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Tuomo Puumala /cent (r)
 • Kari Rajamäki /sd (r)
 • Pekka Ravi /saml
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Markku Rossi /cent (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salolainen /saml (r)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Juha Sipilä /cent
 • Timo Soini /saf (r)
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Stefan Wallin /sv
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Peter Östman /kd (r)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Markus Lohi /cent (16.14)
 • Juha Sipilä /cent (16.19)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 30.10.2014 överlämnat regeringens propositioner RP 215—223/2014 rd till riksdagen. Proposition 220/2014 tas till remissdebatt i detta plenum.

__________

Statsrådets redogörelser

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 30.10.2014 överlämnat till riksdagen en redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 (SRR 6/2014 rd).

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 23.10.2014 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 39, 40/2014 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 39 och

arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om ärende U 40.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2014

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 207/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 106/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 210/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 106/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av 7 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 211/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 106/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 212/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 213/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om bostadssparpremier

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 214/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 106/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 220/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsskydd i statsrådet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 7/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 106/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 144/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 13/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 106/9).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och lag om ändring av containerlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 106/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 106/11).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till yrkeshögskolelag och till lag om ändring av 49 § i universitetslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 10/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 106/12).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till vissa lagar som har samband med det

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 106/13).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 12/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 44/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 13/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 127/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 15/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först beslutar riksdagen vid enda behandlingen utgående från förvaltningsutskottets betänkande beslut om konventionen samt förklaringar till konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen och förklaringarna till konventionen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fängelselagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 110/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 115/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 14/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Medborgarinitiativ: En förnuftigare upphovsrättslag (MI 2/2013 rd)

Andra behandlingen

Övrigt ärende  Ö 9/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagen har vid första behandlingen instämt i kulturutskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativet förkastas.

Debatt (PTK 106/20).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR x/x/2014

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 5.11.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 19.00.

​​​​