Plenarprotokoll 107/2004 rd

PR 107/2004 rd

Justerat 2.0r

107. TORSDAGEN DEN 14 OKTOBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Tanja Karpela /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Outi Ojala /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Juha Rehula /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Jari Vilén /saml
 • Matti Väistö /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

14.10 ledamot

 • Jan-Erik Enestam /sv

14 och 15.10 ledamöterna

 • Tanja Karpela /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

14 och 15.10 ledamot

 • Susanna Rahkonen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

14.10 ledamot

 • Virpa Puisto /sd

14 och 15.10 ledamot

 • Heidi Hautala /gröna

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2004 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avbröts vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Toimi Kankaanniemi föreslagit med bifall av ledamot Matti Kangas följande uttalanden i motiveringen:

1) "Riksdagen förutsätter att regeringen med det snaraste vidtar åtgärder för att tillgodose år 1926 födda personers rättigheter visavi veterantecken och veteranförmåner."

2) "Riksdagen förutsätter att regeringen avstår från sina planer i budgetpropositionen 2005 (33.92.59, s. 626) att försämra anstaltsrehabiliteringen för frontveteraner och deras makor genom att korta ned rehabiliteringen från 13 till 10 dygn och genom att skära ned på anstaltsrehabiliteringens andel."

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 96 ja och 70 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 103 ja och 72 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet är slutbehandlat.

__________

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 153/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition om godkännande av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 111/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 173/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 106/2004 rd (Kirsi Ojansuu /gröna m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 107/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Lag om ändring av 22 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 107/2004 rd (Jyrki Kasvi /gröna m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 107/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Lag om ändring av 2 och 4 § i avfallsskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 108/2004 rd (Janina Andersson /gröna m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 107/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

9) Lag om ändring av 23 a § i civiltjänstlagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 109/2004 rd (Rosa Meriläinen /gröna m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 107/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

10) Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 110/2004 rd (Heidi Hautala /gröna m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 107/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

11) Lagar om ändring av 3 och 9 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp och av sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 111/2004 rd (Ulla Anttila /gröna m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 107/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Lag om ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt bildningsarbete

Remissdebatt

Lagmotion  LM 122/2004 rd (Anni Sinnemäki /gröna m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 107/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

13) Lag om ändring av 7 § barnbidragslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 118/2004 rd (Timo Soini /saf m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 107/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Lag om ändring av lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Remissdebatt

Lagmotion  LM 119/2004 rd (Raimo Vistbacka /saf m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 107/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Lag om ändring av 8 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 121/2004 rd (Raimo Vistbacka /saf m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 107/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Plenum avslutas kl. 20.50.