Plenarprotokoll 107/2006 rd

PR 107/2006 rd

Justerat 2.0r

107. ONSDAGEN DEN 25 OKTOBER 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /gröna
 • Tony Halme /saf
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Matti Kauppila /vänst
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Harry Wallin /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Kalevi Olin /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

25.10 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Matti Vanhanen /cent

25 och 26.10 ledamot

 • Mauri Pekkarinen /cent

25—27.10 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

__________

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

25.10 ledamöterna

 • Matti Kauppila /vänst
 • Paula Risikko /saml
 • Tero Rönni /sd

25 och 26.10 ledamot

 • Jyrki Kasvi /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

25.10 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Eero Lankia /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Matti Väistö /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om assisterad befruktning samt till lag om ändring av lagen om faderskap

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 3/2006 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 1/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2006 rd

Lagmotion  LM 140/2005 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Leena Rauhala föreslagit med bifall av ledamot Toimi Kankaanniemi att lagförslagen som godkänts vid första behandlingen skall förkastas.

Redogörelsen godkänns.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen i regeringens proposition beslutar riksdagen med rösterna 104 ja och 54 nej, 3 blanka och 38 frånvarande anta sagda lagförslag.

( Omr. 1 )

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om justering av beloppen av handikappförmånerna och maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande av bostadsbidrag för pensionstagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Eero Akaan-Penttilä föreslagit med bifall av ledamot Ahti Vielma att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservation 1.

Ledamot Erkki Virtanen har föreslagit med bifall av ledamot Leena Rauhala att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkänns.

Lagförslagen

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Förste vice talmannen:

Förslagen är fristående och ställs vid omröstningarna separat mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Akaan-Penttiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 95 ja och 66 nej, 2 blanka och 36 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 97 ja och 68 nej, 34 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 28. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

8 § godkänns.

8 a §

Debatt (PTK 107/3).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Leena Rauhala att paragrafen godkänns med den ordalydelse den har i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 97 ja och 68 nej, 34 frånvarande.

( Omr. 4 )

8 b §, ikraftträdelsebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Finlands regering och Europeiska skogsinstitutet om rättslig ställning, privilegier och immunitet för institutet och dess personal samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 199/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till godkännande av det interna finansieringsavtalet och avtalet om ändring av det interna proceduravtalet, vilka ingåtts mellan medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet om ändring av det interna proceduravtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 200/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och gränsbevakningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 204/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 107/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 205/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om hemkommun

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 206/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om samservice inom den offentliga förvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 207/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 107/9, Thors 107/9/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 39 och 46 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 214/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 215/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 216/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 217/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om Landsbygdsverkets befogenheter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 218/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 107/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 219/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 107/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 220/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 107/16).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i villkoren för befordran av passagerare, resgods, ilgods och gods i samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 221/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till banlag och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 222/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 107/18).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

19) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna och om ändring av 6 kap. 9 § i sjölagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 223/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 224/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 107/20).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 89 § i fordonslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 225/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 226/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 107/22, Jansson 107/22/3, 107/22/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 232/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 107/23).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

24) Regeringens proposition om upphävande av överenskommelsen mellan Finland och Litauen om social trygghet och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 233/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av folkhälsolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 234/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 107/25).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

26) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i folkhälsolagen, 6 § i socialvårdslagen och lagen om barndagvård samt om upphävande av lagen om temporär ändring av 16 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 235/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 236/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 237/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

29) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen, lagen om miljöskadeförsäkring och lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 238/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

30) Regeringens proposition med förslag till lagar om registrering av fartygsbesättning och om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 239/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

31) Regeringens proposition med förslag till lagar om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och om ändring av lagen om statens bostadsfond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 240/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 107/31).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet.

32) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Remissdebatt

Talmanskonferensens förslag  TKF 3/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

33) Budgetmotioner

Remissdebatt

Budgetmotion  BM 1—1574/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att budgetmotionerna skall remitteras till finansutskottet.

Jag ber ledamöterna i sina inlägg ange numret och rubriken på den budgetmotion som inlägget hänför sig till.

De budgetmotioner som ledamöterna har väckt hålls framlagda i dag på riksdagens kansli i lagstiftningsdirektörens rum.

Debatt (PTK 107/33).

Talmanskonferensens förslag godkänns och budgetmotionerna remitteras till finansutskottet.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 119/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 15/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensionsfond

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 123/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

36) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 159/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

37) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2005

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 14/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

38) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 5 a kap. 1 § och 10 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt av 9 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 138/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 21.02.

​​​​​​​