Plenarprotokoll 108/2004 rd

PR 108/2004 rd

Justerat 2.0r

108. FREDAGEN DEN 15 OKTOBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Mikko Immonen /vänst
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

15.10 ledamot

 • Mauri Pekkarinen /cent

18 och 19.10 ledaöterna

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Aila Paloniemi /cent

18—20.10 ledamot

 • Irina Krohn /gröna

18—22.10 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Reino Ojala /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

15.10 ledamot

 • Marjaana Koskinen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

15.10 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Mikko Immonen /vänst
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Valto Koski /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 15 oktober 2004 har överlämnat regeringens propositioner RP 197—201/2004 rd till riksdagen.

__________

Statsrådets redogörelse om förskoleundervisningsreformens verkningar och om måluppfyllelsen

Förste vice talmannen:

Jag meddelar att med statsrådets skrivelse av den 14 oktober 2004 har till riksdagen inkommit statsrådets redogörelse om förskoleundervisningsreformens verkningar och om måluppfyllelsen (SRR 7/2004 rd). Redogörelsen har nu delgetts riksdagen genom att den har delats ut till ledamöterna.

Enligt 23 § 1 mom. i riksdagens arbetsordning skall redogörelsen bordläggas till ett senare plenum. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum på onsdag.

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum på onsdag.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Tryggad basservice i kommunerna

Voteringar

Interpellation  IP 4/2004 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen fattar riksdagen nu beslut om ledamot Martti Korhonens m.fl. interpellation nr 4 om tryggad basservice i kommunerna. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i tisdags.

Jag föreslår nu för riksdagens godkännande som talmannens förslag övergång till dagordningen med följande ordalydelse enligt 22 § 3 mom. i arbetsordningen: "Riksdagen har hört svaret och övergår till dagordningen."

I strid med talmannens förslag har det framställts fem förslag till ordalydelse för motiverad övergång till dagordningen:

Ledamot Martti Korhonen föreslår med bifall av ledamot Minna Sirnö: "Riksdagen har hört regeringens svar och noterar att regeringen klamrar sig fast vid sin nyliberala linje med strypt service som följd och vägrar satsa på angelägna välfärdstjänster för landets invånare. Riksdagen konstaterar att regeringen inte har riksdagens förtroende och förväntar sig en kursändring i den ekonomiska politiken, skattepolitiken och servicepolitiken, och övergår till dagordningen."

Ledamot Maija Perho föreslår med bifall av ledamot Pertti Hemmilä: "Riksdagen konstaterar att det ekonomiska läget i kommunerna blivit ännu mer ansträngt under regeringen Vanhanen och att regeringen inte vinnlagt sig tillräckligt om att stärka den kommunala ekonomin. Därtill står regeringen i beråd att uppta ett tvångslån hos kommunerna på 416 miljoner euro 2005. Genom sitt agerande har regeringen allvarligt underminerat kommunernas möjligheter att tillhandahålla basservice och har följaktligen inte riksdagens förtroende."

Ledamot Raimo Vistbacka föreslår med bifall av ledamot Timo Soini: "Riksdagen konstaterar att regeringen genom sitt agerande allvarligt underminerat kommunernas möjligheter att följa 19 § 3 mom. i grundlagen och tillhandahålla kommuninvånarna adekvat basservice med konsekvensen att alla kommuner inte i enlighet med grundlagens 22 § kan tillgodose medborgarnas grundläggande rättigheter på lika grunder, och övergår till dagordningen."

Ledamot Tuija Brax föreslår med bifall av ledamot Erkki Pulliainen: "Riksdagen har hört regeringens svar och noterar att regeringen bommat på sysselsättningsmålet och gått bet på att trygga en hållbar finansieringsbas för kommunsektorn. Som en följd härav håller finansieringsgrunden för välfärdstjänsterna på att urholkas. Riksdagen förutsätter att regeringen tillsätter en brett sammansatt arbetsgrupp för att grunna på hur den förestående finansieringskrisen inom den offentliga sektorn ska gå att lösa och övergår till dagordningen."

Ledamot Päivi Räsänen föreslår med bifall av ledamot Toimi Kankaanniemi: "Riksdagen konstaterar att statsminister Matti Vanhanens regering inte lagt fram en ekonomi- och handlingsplan som skulle trygga den för kommuninvånarna så viktiga basservicen; sjuka, åldringar och barnfamiljer får det svårare och därmed finns det risk för att gemene mans grundlagsfästa rättigheter och människovärde negligeras och allt fler kommunalt anställda drabbas av utbrändhet, och övergår till dagordningen."

Förste vice talmannen:

Förslagen är motstående och vid omröstningarna ställs först ledamot Korhonens förslag mot ledamot Perhos förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot ledamot Vistbackas förslag, sedan ställs det förslag som vid denna omröstning segrat mot ledamot Brax förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot ledamot Räsänens förslag och slutligen det härvid segrande förslaget mot talmannens förslag.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Perhos och Korhonens förslag godkänner riksdagen ledamot Perhos förslag med rösterna 141 ja och 38 nej, 3 blanka och 17 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen mellan ledamöterna Vistbackas och Perhos förslag godkänner riksdagen ledamot Vistbackas förslag med rösterna 95 ja och 85 nej, 2 blanka och 17 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid 3) omröstningen mellan ledamöterna Brax och Vistbackas förslag godkänner riksdagen ledamot Brax förslag med rösterna 114 ja och 68 nej, 1 blank och 16 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid 4) omröstningen mellan ledamöterna Räsänens och Brax förslag godkänner riksdagen ledamot Räsänens förslag med rösterna 139 ja och 43 nej, 1 blank och 16 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid 5) omröstningen mellan talmannens och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen talmannens förslag med rösterna 106 ja och 76 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet är slutbehandlat.

Riksdagen övergår till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 174/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet plenum nästa torsdag.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om underhållstrygghet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 162/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 22/2004 rd

Lagmotion  LM 96, 162/2003 rd, 98/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

4) Lagar om ändring av 50 a § kreditinstitutslagen och av 4 § lagen om Finansinspektionen

Bordläggning av betänkanden

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 18/2004 rd

Lagmotion  LM 3/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.09.

​​​​