Plenarprotokoll 109/2004 rd

PR 109/2004 rd

Justerat 2.0r

109. TISDAGEN DEN 19 OKTOBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Rauno Kettunen /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Jere Lahti /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reino Ojala /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Lasse Virén /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Harry Wallin /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Arja Alho /sd
 • Eero Heinäluoma /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

19.10 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent

19 och 20.10 ledamöterna

 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Rauno Kettunen /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Timo Seppälä /saml
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Lasse Virén /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Harry Wallin /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

19—21.10 ledamot

 • Matti Vanhanen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

19.10 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Jyrki Katainen /saml
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Mikaela Nylander /sv
 • Heli Paasio /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 14 oktober 2004 har till riksdagen inkommit sju sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 47—53/2004 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • finansutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 47,
 • förvaltningsutskottet om ärendena U 48 och 50,
 • ekonomiutskottet om ärende U 49,
 • jord- och skogsbruksutskottet om ärendena U 51 och 52 samt
 • kommunikationsutskottet om ärende U 53.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om underhållstrygghet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 22/2004 rd

Lagmotion  LM 96, 162/2003 rd, 98/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 22. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 109/1).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 110/1/2004

2) Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 50 a § kreditinstitutslagen och av 4 § lagen om Finansinspektionen

Första behandlingen

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 18/2004 rd

Lagmotion  LM 3/2004 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande nr 18. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 2 i utskottets betänkande.

Allmän debatt (PTK 109/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 110/2/2004

3) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 197/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 198/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 109/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen och till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 199/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 200/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 201/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 109/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 153/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition om godkännande av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 111/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2004 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter beslutar riksdagen vid enda behandlingen om förslaget i första klämmen i lagutskottets betänkande, som gäller godkännande av protokollet som avses i klämmen. Slutligen fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Förslaget i första klämmen i betänkandet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 173/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 19.04.