Plenarprotokoll 11/2005 rd

PR 11/2005 rd

Justerat 2.0r

11. TORSDAGEN DEN 17 FEBRUARI 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Leena Harkimo /saml
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Heli Paasio /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Minna Sirnö /vänst
 • Raimo Vistbacka /saf

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Leena Harkimo /saml
 • Susanna Rahkonen /sd

__________

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

17 och 18.2 ledamot

 • Jyrki Kasvi /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

17.2 ledamöterna

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Saara Karhu /sd
 • Valto Koski /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Outi Ojala /vänst
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Minna Sirnö /vänst
 • Raimo Vistbacka /saf

17 och 18.2 ledamot

 • Marjo Matikainen-Kallström /saml

17—22.2 ledamot

 • Klaus Hellberg /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om posttjänster

Regeringens proposition  RP 241/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 2/2005 rd

Allmän debatt (PTK 11/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 269/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 3/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 282/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 2/2005 rd

Lagmotion  LM 130/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 18.35.

​​​​​​​