Plenarprotokoll 110/2012 rd

PR 110/2012 rd

Justerat 2.0r

110. ONSDAGEN DEN 14 NOVEMBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.04—15.49), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.49—17.47) och förste vice talman Pekka Ravi (17.47—19.48).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 44 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (s)
 • Paavo Arhinmäki /vänst (f)
 • Timo Heinonen /saml (f)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Inkeri Kerola /cent
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Jukka Kärnä /sd (r)
 • Eero Lehti /saml
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Outi Mäkelä /saml
 • Lea Mäkipää /saf (s)
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Mikaela Nylander /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Janne Sankelo /saml (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Jouko Skinnari /sd (r)
 • Timo Soini /saf
 • Ismo Soukola /saf (s)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Maria Tolppanen /saf (s)
 • Reijo Tossavainen /saf (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Kari Uotila /vänst
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 5 ledamöter:

 • Eero Lehti /saml (14.44)
 • Päivi Räsänen /kd (14.47)
 • Timo Soini /saf (14.49)
 • Kimmo Sasi /saml (18.07)
 • Kari Uotila /vänst (19.09)

__________

Befrielse från uppdrag som riksdagsledamot

Talman Eero Heinäluoma:

Jyri Häkämies har i ett brev till riksdagen av den 13.11.2012 anhållit om befrielse från sitt uppdrag som riksdagsledamot från och med 16.11.2012 efter att han blivit vald till verkställande direktör för Finlands Näringsliv.

Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Jyri Häkämies har således beviljats befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från och med 16.11.2012.

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller

Markku Mäntymaa om befrielse från uppgiften som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet och

Pia Kauma om befrielse från uppgiften som ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon torsdag 15.11.2012 kl. 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 13.11.2012.

PR 109/12/2012

Under debatten har Esko Kiviranta med bifall av Juha Rehula föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

120 ja, 33 nej; 46 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2012 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 13.11.2012.

PR 109/16/2012

Under debatten har Kimmo Kivelä med bifall av Inkeri Kerola föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

91 ja, 63 nej; 45 frånvarande.

( Omr. 2 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 13.11.2012.

PR 109/18/2012

Under debatten har Anu Vehviläinen med bifall av Juha Rehula föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

91 ja, 63 nej; 45 frånvarande.

( Omr. 3 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i civiltjänstlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 128/2012 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 13.11.2012.

PR 109/19/2012

Under debatten har Vesa-Matti Saarakkala med bifall av Reijo Hongisto föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

130 ja, 23 nej, 1 avstår; 45 frånvarande.

( Omr. 4 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Val av generaldirektör för Statens revisionsverk

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Generaldirektören för Statens revisionsverk väljs för en mandatperiod om sex år som börjar 1.1.2013 och löper ut 31.12.2018.

Till ledamöterna har utdelats ett utdrag ur revisionsutskottets protokoll innehållande namnen på dem som sökt tjänsten samt utskottets bedömning av de sökande. Ansökningarna från dem som sökt tjänsten samt en redogörelse för den sökandes bindningar som föreslås för tjänsten har hållits framlagda på centralkansliet i lagstiftningsdirektörens rum.

Valet förrättas på samma sätt som val av talman.

Valet förrättas således med slutna sedlar. Jag påpekar att på valsedeln endast får finnas den föreslagnas namn så tydligt angivet att oklarhet om vem som avses inte kan uppstå. I det här fallet räcker det med efternamn. Annan valsedel förkastas. Valet förrättas med en urna. Ledamöterna lägger sina valsedlar, som ska vara hopvikta så att insidan inte syns, i urnan i den ordning deras namn ropas upp.

Jag ber följande ledamöter biträda vid valförrättningen: Toivakka, Paatero, Lindström och Puumala.

Valförrättningen inleddes.

Talman Eero Heinäluoma:

Valresultatet tillkännages.

Sekreteraren läste:

Vid valet har Tuomas Pöysti erhållit 144 röster. Dessutom har det lämnats 4 blanka valsedlar samt en valsedel med namnet Pöyhönen, men eftersom denna person inte har sökt tjänsten har valsedeln förkastats.

Talman Eero Heinäluoma:

Eftersom juris doktor Tuomas Pöysti vid valet har erhållit samtliga avgivna godkända röster, har han valts till tjänsten som direktör för Statens revisionsverk för den mandatperiod som börjar 1.1.2013 och löper ut 31.12.2018.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande av 20 § i hälso- och sjukvårdslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 160/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 109/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2012 rd

Lagmotion  LM 23/2011 rd, 5, 9, 52, 53, 54, 55, 60/2012 rd

Åtgärdsmotion  AM 10, 29/2011 rd)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 8) på dagordningen.

Allmän debatt (PTK 110/7).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 112/1/2012

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2012 rd

Lagmotion  LM 19, 51/2012 rd

Ingen allmän debatt. [Allmän debatt tillåten i samband med ärende 7).]

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 112/2/2012

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2012 rd

Lagmotion  LM 47/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 110/9).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 112/3/2012

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 110/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Lag om äldreombudsmannen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 73/2012 rd (Anu Vehviläinen /cent m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 110/12).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, om ändring av avtalet om handel, utveckling och samarbete och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 50/2012 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 12/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2012.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 90/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2012.

15) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 148/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2012.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 41/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2012.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 15.11.2012 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 19.48.

​​​​