Plenarprotokoll 110/2014 rd

PR 110/2014 rd

Justerat 2.0r

110. TISDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.00—16.04), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.04—18.27) och förste vice talman Pekka Ravi (18.27—20.32).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 34 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Tuija Brax /gröna
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Timo Heinonen /saml (r)
 • Mikael Jungner /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Pentti Kettunen /saf (r)
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Eero Lehti /saml (r)
 • Elina Lepomäki /saml (r)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Maria Lohela /saf (s)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml (r)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Martti Mölsä /saf (r)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Juha Rehula /cent (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Jouko Skinnari /sd (r)
 • Kaj Turunen /saf (r)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vg

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Pia Viitanen /sd (14.18)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (14.26)
 • Päivi Lipponen /sd (15.08)

__________

Val av vissa medlemmar till styrelsen för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor

Talman Eero Heinäluoma:

Till styrelsen för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor väljs på förslag av statsrådets kansli en, på förslag av utrikesministeriet en, på förslag av Finlands Akademi två, på förslag av Finlands universitet UNIFI en och på förslag av Stiftelsen för utrikespolitisk forskning en medlem. Dessa sex medlemmar väljs för mandatperioden 1.1.2015—31.12.2019.

Val förrättas i plenum på tisdag 18.11.2014 kl. 14. Kandidatlistorna för valet ska lämnas in till centralkansliet senast på måndag 17.11.2014 kl. 12.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 6/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet, som stora utskottet, grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Efter utrikesministerns och justitieministerns anföranden förs en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna har anmält sig för i förväg. Gruppanförandena får vara högst 5 minuter långa och övriga på förhand anmälda anföranden högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 110/1, min. Henriksson 110/1/2, S. Wallin 110/1/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som stora utskottet, grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 224/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 110/2, min. Henriksson 110/2/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 225/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsförsäkring för stipendiater

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 226/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 53/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i propositionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 83/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 110/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet och av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 110/7).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift och lag om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 110/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och av 3 § i bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 119/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 19/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 110/9).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av däri senare införda ändringar samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI och i de ändringar som senare införts i den samt till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 20/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 110/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden och till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 16/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 96/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 110/12).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 151/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 110/13).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR x/x/2014

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och lagen om patientens ställning och rättigheter samt till vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 185/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 110/14).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 201/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 110/15).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

16) Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Första behandlingen

Lagmotion  LM 46/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 110/16).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagen om temporär ändring av socialvårdslagen och lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 200/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 110/17).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, föreningslagen och 10 § i företags- och organisationsdatalagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 12.11.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.32.