Plenarprotokoll 111/2001 rd

PR 111/2001 rd

Justerat 2.0r

111. TISDAGEN DEN 9 OKTOBER 2001

Förhandlingarna leds av förste vice talman Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tuija Brax /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Anne Huotari /vänst
 • Matti Huutola /vänst
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Timo Ihamäki /saml
 • Mikko Immonen /vänst
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juha Karpio /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Pauli Saapunki /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Raija Vahasalo /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

9.10 ledamot

 • Kimmo Kiljunen /sd

9 och 10.10 ledamöterna

 • Matti Huutola /vänst
 • Timo Ihamäki /saml
 • Juha Karpio /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pauli Saapunki /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

9—11.10 ledamöterna

 • Anne Huotari /vänst
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Virpa Puisto /sd

9—17.10 ledamot

 • Jan-Erik Enestam /sv

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

5—10.10 ledamot

 • Mauri Pekkarinen /cent

9.10 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Kari Urpilainen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

9.10 ledamöterna

 • Mikko Immonen /vänst
 • Katri Komi /cent

9 och 10.10 ledamot

 • Valto Koski /sd

9—12.10 ledamot

 • Kalevi Olin /sd

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 4 oktober 2001 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 62, 63/2001 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att hon i dag har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • finansutskottet och ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 62 samt
 • social- och hälsovårdsutskottet om ärende U 63.

__________

Talmannen för Kenyas parlament besöker riksdagen

Förste vice talmannen:

Ärade ledamöter! En delegation under ledning av talmannen för Kenyas parlament Francis Ole Kaparo är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 151/2001 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 111/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 153/2001 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatten fortsätter (PTK 111/2, M. Pietikäinen 111/2/19).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

3) Regeringens proposition om främjande av möjligheterna för handikappade att få arbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 169/2001 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 111/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 170/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 111/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 § lagen om rehabiliteringspenning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 171/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 111/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 162/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 163/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 164/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 165/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 111/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a § militärunderstödslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 166/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, skoltlagen och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 167/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 168/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar inom justitieministeriets förvaltningsområde

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 103/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 19/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 47 a och 47 b § lagen om specialiserad sjukvård

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 123/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.10.