Plenarprotokoll 111/2004 rd

PR 111/2004 rd

Justerat 2.0r

111. TORSDAGEN DEN 21 OKTOBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Mikko Alatalo /cent
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Markku Koski /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mikaela Nylander /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Reino Ojala /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Outi Ojala /vänst
 • Liisa Jaakonsaari /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

21 och 22.10 ledamot

 • Maija-Liisa Lindqvist /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

21.10 ledamot

 • Mikaela Nylander /sv

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

21.10 ledamöterna

 • Lasse Hautala /cent
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Klaus Pentti /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Jutta Urpilainen /sd

21 och 22.10 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Markku Koski /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2004 rd

Allmän debatt (PTK 111/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Budgetmotioner

Remissdebatt

Budgetmotion  BM 1—1069/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att budgetmotionerna skall remitteras till finansutskottet.

Jag ber att de ledamöter som önskar yttra sig nämner numret och rubriken på den budgetmotion som yttrandet gäller.

Samtidigt meddelar jag att budgetmotionerna som ledamöterna har väckt finns till påseende i dag på riksdagens kansli i lagstiftningsdirektörens rum.

Debatt (PTK 111/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och budgetmotionerna remitteras till finansutskottet.

4) Lag om ändring av 23 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 112/2004 rd (Christina Gestrin /sv m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 111/4, Gestrin 111/4/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Lag om ändring av 13 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Lagmotion  LM 117/2004 rd (Jukka Vihriälä /cent)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 111/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Lag om ändring av kommunallagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 123/2004 rd (Toimi Kankaanniemi /kd m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 111/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § i lotteriskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 150/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om allmänna språkexamina

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 86/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 135/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 20.55.