Plenarprotokoll 111/2006 rd

PR 111/2006 rd

Justerat 2.0r

111. ONSDAGEN DEN 8 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tony Halme /saf
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Eero Lankia /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ilkka Taipale /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Unto Valpas /vänst

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Unto Valpas /vänst
 • Leena Rauhala /kd
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Leena Luhtanen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

8.11 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

8.11 ledamot

 • Hanna-Leena Hemming /saml

8 och 9.11 ledamot

 • Liisa Hyssälä /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

8.11 ledamöterna

 • Timo Kalli /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Tapani Tölli /cent
 • Unto Valpas /vänst

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 163/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2006 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Raija Vahasalo med bifall av ledamot Eero Akaan-Penttilä föreslagit att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservationen.

Ledamot Erkki Virtanen har med bifall av ledamot Markus Mustajärvi föreslagit följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen snabbt inleder en totalöversyn av lagen om barndagvård (36/1973) och att beredningen sker öppet och i omfattande samråd med experter och forskare samt så att en maximistorlek på dagvårdsgrupperna fastslås i samband med översynen."

Redogörelsen godkänns.

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Andre vice talmannen:

Förslagen är motstående och omröstning förrättas först mellan ledamöterna Vahasalos och Virtanens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Vahasalos och Virtanens förslag godkänner riksdagen ledamot Vahasalos förslag med rösterna 119 ja och 50 nej, 3 blanka och 27 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Vahasalos förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 100 ja och 72 nej, 27 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2006 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Eero Akaan-Penttilä med bifall av ledamot Lasse Virén föreslagit följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att social- och hälsovårdsministeriet i samband med beredningen av det handikappolitiska programmet tar fram nödvändig lagstiftning för att tillgodose gravt handikappades subjektiva rätt till personlig assistent."

Redogörelsen godkänns.

Lagförslagen

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Talmannen:

Ledamot Akaan-Penttiläs förslag är motstående till förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande och ställs vid omröstningen mot utskottets förslag.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid omröstningen mellan betänkandet och ledamot Akaan-Penttiläs förslag godkänner riksdagen utskottets förslag till uttalande med rösterna 98 ja och 74 nej, 2 blanka och 25 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 5 a kap. 1 § och 10 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt av 9 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2006 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Markus Mustajärvi med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att lagförslag 1 skall förkastas.

Ledamot Markus Mustajärvi har ytterligare med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att riksdagen godkänner följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att statsbudgetens anslag för arbetskraftspolitiken används så att arbetslösheten inte inom någon arbetsmarknadsregion väsentligt överstiger den genomsnittliga nivån i landet."

Redogörelsen godkänns.

Lagförslagen

Lagförslag 2 antas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslag 1 beslutar riksdagen med rösterna 158 ja och 14 nej, 27 frånvarande anta sagda lagförslag.

( Omr. 4 )

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Mustajärvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 146 ja och 28 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet är slutbehandlat.

4) Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2005
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2005
Verksamhetsberättelse från Finlands delegation i Nordiska rådet 2005

Enda behandlingen

Berättelse  B 3, 5, 12/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 10/2006 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger utikesutskottets betänkande nr 10, som huvudsakligen behandlar frågor om migration och invandring utifrån berättelserna 2005 av Finlands delegation i Europarådet, Nordiska rådet och OSSE:s parlamentariska församling.

Jag konstaterar att initiativet till att ordna en plenardebatt kring migration och invandring togs av riksdagens forum för internationella frågor som inrättades i april detta år.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda inlägg som får vara högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 111/4, Granvik 111/4/8, Biaudet 111/4/18, 111/4/51, Gestrin 111/4/48).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 8 november 2006 har överlämnat regeringens propositioner RP 256, 257/2006 rd till riksdagen.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete inom företag och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 254/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 111/5, Thors 111/5/69).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till godkännande av fördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (Prümfördraget) och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget samt vissa lagar som har samband med det

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 243/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 111/6, Thors 111/6/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om internprissättningen i inkomstbeskattningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 188/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 8 § i lagen om utlänningsregistret

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 31/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2006 rd

Allmän debatt (PTK 111/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 48 b och 48 f § i lagen om grundläggande utbildning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 124/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2006 rd

Allmän debatt (PTK 111/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

11) Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Lagmotion  LM 71/2006 rd (Pentti Tiusanen /vänst m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 111/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 148/2006 rd (Ulla Anttila /gröna m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 111/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

13) Tilläggsbudgetmotioner

Remissdebatt

Tilläggsbudgetmotion  TBM 107—125/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att tilläggsbudgetmotionerna skall remitteras till finansutskottet.

De tilläggsbudgetmotioner som ledamöterna har väckt finns till påseende på riksdagens kansli i lagstiftningsdirektörens rum.

Jag ber ledamöterna i sina inlägg ange numret och rubriken på den tilläggsbudgetmotion som inlägget hänför sig till.

Debatt (PTK 111/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och tillläggsbudgetmotionerna remitteras till finansutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om näringsförbud samt 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 82/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 23.07.