Plenarprotokoll 112/2008 rd

PR 112/2008 rd

Justerat 2.0r

112. TISDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2008

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.02—15.59 och 20.01—20.42), förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.59—18.00) samt andre vice talman Johannes Koskinen (18.00—20.01).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 28 ledamöter som frånvarande:

 • Tuija Brax /gröna
 • Merikukka Forsius /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Sampsa Kataja /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Eero Lehti /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Paula Risikko /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Paula Sihto /cent
 • Timo Soini /saf
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Liisa Jaakonsaari /sd (14.20)
 • Suvi Lindén /saml (16.02)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

25.11 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Jyri Häkämies /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Juha Mieto /cent
 • Paula Risikko /saml

25 och 26.11 ledamot

 • Jan Vapaavuori /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

25.11 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Sanna Lauslahti /saml

25 och 26.11 ledamot

 • Tarja Tallqvist /kd

25—28.11 ledamot

 • Markku Rossi /cent

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har den 20 november 2008 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 65, 66/2008 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 65 och

ekonomiutskottet om ärende U 66.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2009 och till vissa andra ändringar som gäller grunderna för inkomstskatten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2008 rd

Lagmotion  LM 90, 95, 104, 128, 129, 135/2007 rd, 22, 35, 56, 72, 77, 86, 95, 101, 103, 107/2008 rd

Åtgärdsmotion  AM 28, 31/2007 rd, 36, 58/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

I anslutning till detta ärende är debatt dessutom tillåten om ärende 2) på dagordningen.

Allmän debatt (PTK 112/1).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 113/3/2008

2) Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2009 (RP 116/2008 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 199/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

[Debatt tillåten i samband med ärende 1).]

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna och av 16 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 110/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 112/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 191/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 112/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i lagen om enskilda vägar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 16/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 112/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om obligatorisk lagring av läkemedel

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 151/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmänna debatten om ärendet avbröts vid riksdagens plenum den 21 november 2008.

Allmänna debatten fortsatte (PTK 112/6).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om ädelmetallarbeten (ädelmetallarbeten)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 173/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 112/8).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med anledning av den konvention om arbete i fiskenäringen och den kompletterande rekommendation som antagits av den nittiosjätte Internationella arbetskonferensen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände inte konventionen i nuläget.

Riksdagen godkände förslaget om den kompletterande rekommendationen till konventionen.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2008 rd

Talmannen:

Först ska riksdagen utifrån förvaltningsutskottets betänkande besluta om överenskommelsen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 15 a § i kommunikationsmarknadslagen och 39 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 122/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2008 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2008 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 9 § i lagen om grundläggande utbildning samt 9 och 17 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2008 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2008 rd

Lagmotion  LM 27/2007 rd, 15, 26/2008 rd

Talmannen:

Lagförslagen i propositionen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 112/13).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 113/1/2008

14) Regeringens proposition med förslag till lag om vissa pensionsarrangemang som gäller personalens ställning när en privat sammanslutning och stiftelser blir huvudmän för de statliga specialyrkesläroanstalterna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2008 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 7/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2008 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 8/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 112/13).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 113/2/2008

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 17 § i lagen om alterneringsledighet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2008 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Verksamhetsberättelse från Finlands delegation i Nordiska rådet 2007
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2007
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2007

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 1/2008 rd

Berättelse  B 3/2008 rd

Berättelse  B 8/2008 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 8/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 27.11.2008.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kommunallagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av kommunallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 146/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 111/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 66/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 105 § i kreditinstitutslagen och 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 158/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 21/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 141/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Talmannen:

Ärade riksdagsledamöter! Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 15.

Plenum avslutades kl. 20.42.

​​​​