Plenarprotokoll 113/2004 rd

PR 113/2004 rd

Justerat 2.0r

113. TISDAGEN DEN 26 OKTOBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Rauno Kettunen /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Markku Koski /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Kalevi Olin /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Heidi Hautala /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

26.10 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Kauppila /vänst
 • Rauno Kettunen /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Reijo Paajanen /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Ahti Vielma /saml
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

26 och 27.10 ledamot

 • Paula Lehtomäki /cent

26—29.10 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Lauri Oinonen /cent
 • Antti Rantakangas /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

26.10 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Marja Tiura /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

26.10 ledamöterna

 • Christina Gestrin /sv
 • Roger Jansson /sv
 • Timo Kalli /cent
 • Markku Koski /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Kalevi Olin /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna

26 och 27.10 ledamöterna

 • Hannu Hoskonen /cent
 • Martin Saarikangas /saml

26—29.10 ledamöterna

 • Arto Bryggare /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Raija Vahasalo /saml

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 21 oktober 2004 har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 54—56/2004 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som finansutskottet skall lämna utlåtande till om alla tre ärenden.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2004 rd

Debatt (PTK 113/1).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 114/1/2004

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om underhållstrygghet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 22/2004 rd

Lagmotion  LM 96, 162/2003 rd, 98/2004 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 50 a § kreditinstitutslagen och av 4 § lagen om Finansinspektionen

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 3/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 18/2004 rd

Talmannen:

Lagförslag 2 i lagmotion 3/2004 rd har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslag 2 som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 1 i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § i lotteriskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 150/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2004 rd

Debatt (PTK 113/4).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om allmänna språkexamina

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 135/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 124/2004 rd (Olavi Ala-Nissilä /cent m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 113/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 179/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen samt 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 191/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

10) Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av 4 och 29 § i lagen om riksdagens tjänstemän och av reglementet för riksdagens kansli

Bordläggning av betänkanden

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 15/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 143/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 16/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

12) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning gällande en nivåförhöjning av folkpensionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 176/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2004 rd

Lagmotion  LM 47/2003 rd, 63, 101/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 140/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare samt 13 och 22 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 159/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

Plenum avslutas kl. 15.07.