Plenarprotokoll 113/2006 rd

PR 113/2006 rd

Justerat 2.0r

113. FREDAGEN DEN 10 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jere Lahti /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Eero Lankia /cent
 • Annika Lapintie /vänst
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Jere Lahti /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

10.11 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent

12—16.11 ledamot

 • Suvi-Anne Siimes /vänst

13 och 14.11 ledamot

 • Osmo Soininvaara /gröna

13—16.11 ledamot

 • Katri Komi /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

8—10.11 ledamot

 • Osmo Soininvaara /gröna

10.11 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

10.11 ledamöterna

 • Matti Ahde /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Heli Paasio /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president i dag den 10 november 2006 har överlämnat regeringens propositioner RP 258, 259/2006 rd till riksdagen. Av dessa propositioner är nr 258 regeringens proposition om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd).

 • Talmannen meddelar samtidigt att de tilläggsbudgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av kompletteringen till den andra tilläggsbudgeten skall lämnas in till centralkansliet senast nästa tisdag den 14 november kl. 12.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 705, 726, 727, 730—732, 734, 735, 738, 739, 742—744, 746, 748, 750, 752—754, 757—763, 769, 771/2006 rd antecknas ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 30/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 87 § i vägtrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 96/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 18/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagar om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff och 37 § i lagen om verkställighet av böter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 106/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

4) Statsrådets redogörelse om utbildningspolitik

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på onsdag.

__________

Talmannen:

Plenum avbryts här och fortsätter kl. 13.25 med bordläggning av betänkanden.

Plenum avbryts kl. 13.05.

Plenum fortsätter

kl. 13.25

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 76/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 79/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

7) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas verksamhetskapital och ansvarsskuld

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 77/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen samt om upphävande av 64 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och 96 § 2 mom. i lagen om försäkringsskassor

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 78/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition om godkännande av 1989 års internationella konvention om bärgning och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och om ändring av sjölagen, samt om godkännande av uppsägning av 1910 års konvention angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 97/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 19/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 99/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 20/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 111/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 21/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.27.

​​​​