Plenarprotokoll 113/2008 rd

PR 113/2008 rd

Justerat 2.0r

113. ONSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2008

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (15.05—16.58), förste vice talman Seppo Kääriäinen (16.58—20.20) och andre vice talman Johannes Koskinen (20.20—22.31).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 31 ledamöter som frånvarande:

 • Merikukka Forsius /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Jyrki Katainen /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Paula Sihto /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Timo Soini /saf
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Reijo Kallio /sd (18.58)
 • Valto Koski /sd (21.05)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

26.11 ledamöterna

 • Antti Kaikkonen /cent
 • Jyrki Katainen /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Matti Vanhanen /cent

26 och 27.11 ledamot

 • Anne Holmlund /saml

26—28.11 ledamot

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

26.11 ledamöterna

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent

26 och 27.11 ledamot

 • Liisa Hyssälä /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 9 § i lagen om grundläggande utbildning samt 9 och 17 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2008 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2008 rd

Lagmotion  LM 27/2007 rd, 15, 26/2008 rd

Talmannen:

Lagförslagen i propositionen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Tuula Peltonen föreslagit med bifall av ledamot Anneli Kiljunen att riksdagen godkänner ett uttalande i motiveringen enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Talmannen:

Slutligen förrättas omröstning om förslaget till uttalande i motiveringen.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 61 nej; 34 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Esa Lahtela föreslagit med bifall av ledamot Toimi Kankaanniemi att riksdagen godkänner ett uttalande i motiveringen enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talmannen:

Slutligen förrättas omröstning om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Esa Lahtelas förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

103 ja, 63 nej; 33 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2009 och till vissa andra ändringar som gäller grunderna för inkomstskatten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2008 rd

Lagmotion  LM 90, 95, 104, 128, 129, 135/2007 rd, 22, 35, 56, 72, 77, 86, 95, 101, 103, 107/2008 rd

Åtgärdsmotion  AM 28, 31/2007 rd, 36, 58/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen i propositionen.

Beslut

Lagförslag 1 i propositionen

1 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Mikko Kuoppa /vänst:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, joka merkitsee sitä, että 60 000:sta ylöspäin verotetaan kireämmin kuin hallitus esittää.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Matti Kauppila /vänst:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Matti Kauppila föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Bjarne Kallis har med bifall av ledamot Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Ledamot Heli Paasio har med bifall av ledamot Kari Rajamäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Förslagen är motstående och först förrättas omröstning om ledamot Kuoppas förslag mot ledamot Kallis förslag, därefter om det segrande förslaget mot ledamot Paasios förslag och slutligen om det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Mikko Kuoppas och Bjarne Kallis förslag godkände riksdagen ledamot Mikko Kuoppas förslag med rösterna

161 ja, 6 nej; 32 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid 2) omröstningen mellan ledamöterna Heli Paasios och Mikko Kuoppas förslag godkände riksdagen ledamot Heli Paasios förslag med rösterna

139 ja, 25 nej; 35 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid 3) omröstningen om ledamot Heli Paasios förslag mot betänkandet godkände riksdagen 1 § enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 63 nej; 34 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen godkände 2 §, ingressen och lagens rubrik enligt betänkandet.

Lagförslag 2 i propositionen

Riksdagen godkände 69 § enligt betänkandet.

72 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 72 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2. Kysymys on komennusmiehistä ja heidän työmatkoistaan ja siitä, että kilometrimäärät muutetaan 80:ksi ja ehdoksi laitetaan "tai yöpyminen".

Mikko Kuoppa /vänst:

Herra puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta. Vasemmistoliiton vastalauseessa on saman sisältöinen pykäläehdotus.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka hivenen eroaa vastalauseissa 1 ja 2 olevasta — vähän parempi.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Heli Paasio har med bifall av ledamot Mikko Kuoppa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Bjarne Kallis har med bifall av ledamot Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Förslagen är motstående och först förrättas omröstning mellan förslagen, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Bjarne Kallis och Heli Paasios förslag godkände riksdagen ledamot Bjarne Kallis förslag med rösterna

112 ja, 54 nej; 33 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Bjarne Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 72 § enligt betänkandet med rösterna

104 ja, 61 nej; 34 frånvarande.

( Omr. 7 )

72 a §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2. Kysymys on yhä komennusmiehistä ja työntekemispaikasta.

Mikko Kuoppa /vänst:

Herra puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta. Vasemmistoliiton vastalauseessa on saman sisältöinen, tosin hieman eri sanoilla sanottuna.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka hivenen poikkeaa edellä mainituista — parempi.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Heli Paasio har med bifall av ledamot Mikko Kuoppa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Bjarne Kallis har med bifall av ledamot Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Förslagen är motstående och först förrättas omröstning mellan förslagen, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Bjarne Kallis och Heli Paasios förslag godkände riksdagen ledamot Bjarne Kallis förslag med rösterna

107 ja, 56 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Bjarne Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 72 a § enligt betänkandet med rösterna

98 ja, 60 nej; 41 frånvarande.

( Omr. 9 )

Riksdagen godkände 72 b och 92 § enligt betänkandet.

93 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Kysymys on asunnon ja työpaikan välisistä matkakustannuksista ja omavastuun säilyttämisestä nykyisellään. Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin vastalauseessa 2 on.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Heli Paasio har med bifall av ledamot Kari Rajamäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Heli Paasios förslag mot betänkandet godkände riksdagen 93 § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 55 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 10 )

95 §, som inte ingår i betänkandet

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka tarkoittaa sitä, että omaishoitajien verotus tulisi samaan asemaan kuin palkansaajien, ja jota ministeri eilen kovasti salissa kehui.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen hyvää ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Bjarne Kallis har med bifall av ledamot Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Bjarne Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 95 § inte ingår, med rösterna

102 ja, 60 nej; 37 frånvarande.

( Omr. 11 )

Riksdagen godkände 98 a, 100 och 101 § enligt betänkandet.

105 a §, som inte ingår i betänkandet

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka tarkoittaa sitä, että huoltajavähennys otettaisiin ansiotulovähennyksenä käyttöön.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Bjarne Kallis har med bifall av ledamot Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Bjarne Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 105 a § inte ingår, med rösterna

136 ja, 25 nej; 38 frånvarande.

( Omr. 12 )

106 §, som inte ingår i betänkandet

Mikko Kuoppa /vänst:

Herra puhemies! Ehdotan, että 106 § saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 1, joka merkitsee sitä, että perusvähennys nostettaisiin 3 000 euroon ja leikkauskerroin olisi 30.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka tarkoittaa sitä, että korotetaan 2 500 euroon.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Heli Paasio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Bjarne Kallis har med bifall av ledamot Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Förslagen är motstående och först förrättas omröstning mellan förslagen, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Bjarne Kallis och Mikko Kuoppas förslag godkände riksdagen ledamot Bjarne Kallis förslag med rösterna

105 ja, 55 nej, 1 avstår; 38 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Bjarne Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 106 § inte ingår, med rösterna

101 ja, 60 nej; 38 frånvarande.

( Omr. 14 )

Riksdagen godkände 116 c § enligt betänkandet.

125 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä työtulovähennyspykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion työtulovähennystä koskevaa ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Heli Paasio har med bifall av ledamot Kari Rajamäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Heli Paasios förslag mot betänkandet godkände riksdagen 125 § enligt betänkandet med rösterna

101 ja, 60 nej; 38 frånvarande.

( Omr. 15 )

Riksdagen godkände 127 a § enligt betänkandet.

127 c §, som inte ingår i betänkandet

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi putkiremontista kerrostaloissa saataisiin kotitalousvähennys ihan niin kuin muut, omakotitalossa asuvat saavat.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Bjarne Kallis har med bifall av ledamot Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Bjarne Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 127 c § inte ingår, med rösterna

103 ja, 56 nej; 40 frånvarande.

( Omr. 16 )

Riksdagen godkände ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 3 och 4 i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

4) Statsrådets redogörelse om reformen av upphandlingslagen

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 7/2008 rd

Talmannen:

Utom dagordningen föredras statsrådets redogörelse om reformen av upphandlingslagen.

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som förvaltningsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet samt miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Efter arbetsminister Tarja Cronbergs presentation av redogörelsen följer en snabbdebatt utifrån de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand. I snabbdebatten får gruppanförandena vara högst 10 minuter och övriga anföranden högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar dessutom att även inlägg som hålls efter avsnittet med snabbdebatt är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 113/4, Wideroos 113/4/7, Nylander 113/4/16, 113/4/40, arbetsmin. Cronberg 113/4/24).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som förvaltningsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet samt miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om registrerat partnerskap

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 198/2008 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 113/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 196/2008 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 113/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om tullredovisningsbrott

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 197/2008 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 113/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 113/8).

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 115/2/2008

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 105 § i kreditinstitutslagen och 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 21/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 113/9).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kommunallagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av kommunallagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 113/10).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 111/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 113/11).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 115/3/2008

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 141/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 113/12).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 115/4/2008

13) Lag om ändring av 17 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Lagmotion  LM 91/2008 rd (Pentti Tiusanen /vänst m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 113/13).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 98/2008 rd (Satu Taiveaho /sd m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 113/14).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Lag om ändring av 5 § lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik

Remissdebatt

Lagmotion  LM 112/2008 rd (Elisabeth Nauclér /sv)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 113/15, Naucler 113/15/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt 45 § i inkomstskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 176/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2008

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 184/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2008 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 72—115/2008 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till riksdagens nästa plenum.

Ingen debatt.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till nästa plenum.

Andre vice talmannen:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att beslutet om proceduren vid enda behandlingen av ärendet fattas redan vid detta plenum.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag gällande proceduren.

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet inleds med allmän debatt. Efter presentationen av betänkandet följer ett avsnitt med snabbdebatt utifrån på förhand anmälda inlägg som får räcka högst 5 minuter. Talmanskonferensen rekommenderar att även inlägg som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter allmänna motiveringen och slutligen betänkandets andra och tredje kläm. Allmän debatt om huvudtitlarna, avdelningarna eller allmänna motiveringen tillåts inte längre, endast förslag med kort motivering får framställas.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in sitt ändringsförslag till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen baserar sig på reservationer till betänkandet. Jag ber att ledamöterna i sina ändringsförslag anger numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdagen den 27 november 2008 kl. 14.00.

Förslagen sammanställs till stenciler som delas ut till ledamöterna. Vid detaljbehandlingen framställs först samtliga ändringsförslag i nummerordning. Eftersom de framställda förslagen intas i protokollet enligt stencilen räcker det med enbart en hänvisning till numret på förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för bifall.

När samtliga ändringsförslag har framställts verkställs omröstningar. Till de delar några ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande

Riksdagen godkände proceduren.

18) Regeringens proposition om godkännande av det i Genève den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 174/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om likabehandling

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 82/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 13/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2009

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 195/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2008 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag kl. 16.

Plenum avslutades kl. 22.31.

​​​​