Plenarprotokoll 113/2012 rd

PR 113/2012 rd

Justerat 2.0r

113. TISDAGEN DEN 20 NOVEMBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.01—16.25).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 41 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (r)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (s)
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Lars Erik Gästgivars /sv (r)
 • Lauri Heikkilä /saf (r)
 • Pertti Hemmilä /saml (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Johanna Jurva /saf (s)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Pirkko Mattila /saf (r)
 • Lea Mäkipää /saf (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Aila Paloniemi /cent
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (s)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent (r)
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Mikko Savola /cent (s)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Jouko Skinnari /sd (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Jani Toivola /gröna (r)
 • Maria Tolppanen /saf (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Markku Rossi /cent (16.03)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna

Lasse Männistö till medlem i stora utskottet och

Esko Kurvinen till ersättare i utrikesutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 13 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen och av 1 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 162/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, om ändring av avtalet om handel, utveckling och samarbete och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 50/2012 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 12/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2012 rd

Lagmotion  LM 23/2011 rd, 5, 9, 52, 53, 54, 55, 60/2012 rd

Åtgärdsmotion  AM 10, 29/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Förfaringssättet godkändes.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2012 rd

Lagmotion  LM 19, 51/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 113/5).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 114/1/2012

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 148/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om protokollet för att ändra avtalet och protokollen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände protokollet för att ändra avtalet och protokollen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 41/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konkurslagen samt av 24 § i lagen om återvinning till konkursbo

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 113/9).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2012 rd

Lagmotion  LM 47/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 113/10).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 114/2/2012

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 113/11).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 114/3/2012

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om värdepappersmarknaden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—26 och 28—35 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 27 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång och av förvaltningsprocesslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 85/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2012.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 81/2012 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 5/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2012.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktgodkännanden för vissa byggprodukter samt om vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 82/2012 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2012.

18) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2012
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2012 (RP 136/2012 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 136/2012 rd

Regeringens proposition  RP 163/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2012 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 86—99/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 22.11.2012.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum 22.11.2012.

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgetpropositionen:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till .

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 22.11.2012 kl. 12.

Behandlingen av ärendet inleds med allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Vid detaljbehandlingen framställs först alla ändringsförslag och därefter genomförs omröstningarna. Till den del några ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande.

Förfaringssättet godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 21.11.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 16.25.

​​​​