Plenarprotokoll 114/2004 rd

PR 114/2004 rd

Justerat 2.0r

114. ONSDAGEN DEN 27 OKTOBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Lauri Oinonen /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

27.10 ledamöterna

 • Leena Luhtanen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

27 och 28.10 ledamot

 • Marjukka Karttunen /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

27.10 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

27.10 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Tapani Tölli /cent

27—29.10 ledamöterna

 • Katri Komi /cent
 • Pekka Kuosmanen /saml

__________

Lagutskottets medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Reijo Kallio om befrielse från medlemskapet i lagutskottet. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till lagutskottet förrättas vid plenum på fredag den 29 oktober kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast på fredag kl. 10.

__________

Medlemmarna i Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Talmannen:

Ledamot Jouni Backman anhåller om befrielse från medlemskapet i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd förrättas vid plenum på fredag den 29 oktober kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast på fredag kl. 10.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2004 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Pertti Hemmilä föreslagit med stöd av ledamot Lasse Virén att lagförslaget skall förkastas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 136 ja och 31 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

2) Statsrådets redogörelse om regionalpolitiken 2004

Debatt om betänkandet

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 14/2004 rd

Talmannen:

Utom dagordningen föredras förvaltningsutskottets betänkande nr 14 om statsrådets redogörelse om regionalpolitiken 2004.

Till grund för behandlingen ligger det uttalande med anledning av redogörelsen som förvaltningsutskottet föreslår i sitt betänkande. De, som önskar framställa förslag till riksdagens uttalande som avviker från utskottets formulering, skall komma med sina förslag under debattens gång.

Debatt (PTK 114/2, Granvik 114/2/24).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 115/1/2004

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Lag om ändring av 127 c § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 95/2004 rd (Hanna-Leena Hemming /saml m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

4) Lag om ändring av 14 a § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 125/2004 rd (Antti Kaikkonen /cent)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 114/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

5) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 129/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 13/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 18.41.