Plenarprotokoll 114/2006 rd

PR 114/2006 rd

Justerat 2.0r

114. TISDAGEN DEN 14 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eva Biaudet /sv
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Katri Komi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Rakel Hiltunen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

14.11 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Erkki Tuomioja /sd

14 och 15.11 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent

14—17.11 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna

14—22.11 ledamot

 • Jan-Erik Enestam /sv

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

14.11 ledamot

 • Virpa Puisto /sd

14—17.11 ledamot

 • Pirkko Peltomo /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

14.11 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd

14 och 15.11 ledamot

 • Ilkka Kanerva /saml

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 9 november 2006 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendet U 62/2006 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet samt miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagar om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff och 37 § i lagen om verkställighet av böter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 106/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2006 rd

Allmän debatt (PTK 114/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition om godkännande av 1989 års internationella konvention om bärgning och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och om ändring av sjölagen, samt om godkännande av uppsägning av 1910 års konvention angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 97/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 19/2006 rd

Allmän debatt (PTK 114/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 20/2006 rd

Allmän debatt (PTK 114/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 111/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 21/2006 rd

Allmän debatt (PTK 114/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 76/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 29. Först tillåts allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget.

I samband med detta ärende är debatt dessutom tillåten om ärendena 6)—8) på dagordningen.

Allmän debatt (PTK 114/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 79/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1 samt lagförslagen 3—7 med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslag 2 skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas verksamhetskapital och ansvarsskuld

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen samt om upphävande av 64 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och 96 § 2 mom. i lagen om försäkringsskassor

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 78/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 32. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition samt av ett nytt lagförslag 4 som social- och hälsovårdsutskottet föreslår i sitt betänkande.

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1, 2 och 4 med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslag 3 skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om internprissättningen i inkomstbeskattningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 188/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2006 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i finansutskottets betänkande, som gäller godkännande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 8 § i lagen om utlänningsregistret

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 31/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om näringsförbud samt 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 48 b och 48 f § i lagen om grundläggande utbildning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 124/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition om en andra komlettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 258/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

15) Regeringens proposition om godkännande av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 259/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Lag om ändring av 8 § i lagen om fiske

Remissdebatt

Lagmotion  LM 101/2006 rd (Reijo Paajanen /saml m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 114/16).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

17) Lagar om en kommun- och servicestrukturreform samt om ändring av kommunindelningslagen och av lagen om överlåtelseskatt

Remissdebatt

Lagmotion  LM 102/2006 rd (Virpa Puisto /sd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 114/17).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

18) Lag om ändring av 127 d § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 120/2006 rd (Suvi Lindén /saml m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 114/18).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

19) Lag om ändring av 3 och 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Remissdebatt

Lagmotion  LM 152/2006 rd (Antti Kaikkonen /cent m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

20) Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 153/2006 rd (Markku Koski /cent m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 114/20).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 120/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2006 rd

Lagmotion  LM 97/2003 rd, 110/2004 rd, 19, 147/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 89/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 121/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 190/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.06.

​​​​