Plenarprotokoll 114/2012 rd

PR 114/2012 rd

Justerat 2.0r

114. ONSDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.00—15.57) och förste vice talman Pekka Ravi (15.57—16.24).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 42 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (r)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /sv (r)
 • Lauri Heikkilä /saf (r)
 • Timo Heinonen /kok (f)
 • Pertti Hemmilä /saml (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Harri Jaskari /saml (s)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Mika Lintilä /cent
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Lea Mäkipää /saf (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Aila Paloniemi /cent
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Simo Rundgren /cent (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Jani Toivola /gröna (r)
 • Maria Tolppanen /saf (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Raija Vahasalo /kok (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Ny ledamot

Talman Eero Heinäluoma:

Rektor, pedagogie magister Anu Urpalainen från Imatra, som i egenskap av ersättare från Kymmene valkrets träder som medlem i riksdagen i stället för Jyri Häkämies som från och med 16.11.2012 beviljats befrielse från sitt uppdrag som riksdagsledamot, har i dag 21.11.2012 uppvisat för mig sin behörigen granskade och godkända fullmakt och inlett sitt uppdrag som riksdagsledamot. — Välkommen!

__________

Talmanskonferensens förslag

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen har 20.11.2012 gjort ett förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning och 6 och 9 § i valstadgan för riksdagen (TKF 1/2012 rd).

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Jan Vapaavuori som 16.11.2012 har utnämnts till medlem av statsrådet anhåller om befrielse från medlemskapet i riksdagens bankfullmäktige. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon torsdag 22.11.2012 kl. 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2012 rd

Lagmotion  LM 19, 51/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.11.2012.

PR 113/5/2012

Under debatten har Maria Lohela med bifall av Ville Vähämäki föreslagit att lagförslag 2 och 3 förkastas.

Mika Lintilä har med bifall av Esko Kiviranta föreslagit att lagförslag 1 förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Jag föreslår följande förfaringssätt: först förrättas omröstning om att godkänna eller förkasta lagförslag 1 och därefter om att godkänna eller förkasta lagförslag 2 och 3.

Förfaringssättet godkändes.

Omröstning om lagförslag 1

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslag 1, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 1 i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

94 ja, 29 nej, 32 avstår; 44 frånvarande.

( Omr. 1 )

Omröstning om lagförslag 2 och 3

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslag 2 och 3, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 2 och 3 i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

96 ja, 61 nej; 42 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2012 rd

Lagmotion  LM 47/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.11.2012.

PR 113/10/2012

Under debatten har Arja Juvonen med bifall av Ritva Elomaa föreslagit att lagförslagen förkastas.

Anu Vehviläinen har med bifall av Arto Pirttilahti framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen.

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

121 ja, 36 nej; 42 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Till sist ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

96 ja, 61 nej; 42 frånvarande.

( Omr. 4 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.11.2012.

PR 113/11/2012

Under debatten har Anu Vehviläinen med bifall av Markus Mustajärvi föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

96 ja, 61 nej; 42 frånvarande.

( Omr. 5 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång och av förvaltningsprocesslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 85/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 114/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2012 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 5/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 114/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktgodkännanden för vissa byggprodukter samt om vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2012 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 114/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Lagmotion  LM 76/2012 rd (Esko Kiviranta /cent)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 114/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 88/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2012.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal, lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar och vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 57/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2012.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 22.11.2012 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 16.24.

​​​​