Plenarprotokoll 115/2004 rd

PR 115/2004 rd

Justerat 2.0r

115. TORSDAGEN DEN 28 OKTOBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Mikko Alatalo /cent
 • Janina Andersson /gröna
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Lauri Oinonen /cent
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Ahti Vielma /saml
 • Pekka Vilkuna /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Bjarne Kallis /kd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

28.10 ledamot

 • Matti Vanhanen /cent

28 och 29.10 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Unto Valpas /vänst
 • Ahti Vielma /saml

29.10 ledamot

 • Eero Reijonen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

28.10 ledamot

 • Simo Rundgren /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

28.10 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Janina Andersson /gröna
 • Susanna Haapoja /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Eero Lankia /cent
 • Jouko Laxell /saml
 • Minna Lintonen /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd

28 och 29.10 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Pekka Vilkuna /cent

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om regionalpolitiken 2004

Voteringar

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 14/2004 rd

Talmannen:

Utom dagordningen beslutar riksdagen nu om formuleringen för ett uttalande med anledning av statsrådets redogörelse om regionalpolitiken 2004.

Till grund för behandlingen ligger det förslag till ordalydelse som förvaltningsutskottet föreslår i sitt betänkande nr 14. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Under debatten har ledamot Martti Korhonen föreslagit med bifall av ledamot Esko-Juhani Tennilä att riksdagen godkänner att ett uttalande fogas till motiveringen i betänkandet enligt följande: "Riksdagen konstaterar att den regionala utvecklingen förutsätter en höjning av anslagen för regionalt transportstöd, basväghållningen, den regionala busstrafikens köptjänster, stödet till stads- och regiontrafiken samt till kollektivtrafiken från den nivå som regeringen föreslår i 2005 års budgetproposition. Riksdagen förutsätter att regeringen bereder kommande budgetpropositioner utifrån den förhöjda nivån."

Ledamot Esko-Juhani Tennilä har föreslagit med bifall av ledamot Matti Kangas att riksdagen godkänner att ett uttalande fogas till motiveringen i betänkandet enligt följande: "Regionutvecklingen påverkas starkt av hur lätt en region kan nås och av nivån på det innovativa arbetet. Förutom att väganslagen höjs krävs det också att staten vid sidan av operatörerna och kommunerna axlar ett större ansvar för att alla byar får möjlighet till förmånlig bredbandsuppkoppling. Dessutom bör Tekes intensifiera sina aktiviteter i landskapen."

Ledamot Tarja Cronberg har föreslagit med bifall av ledamot Jyrki Kasvi att riksdagen godkänner att ett uttalande fogas till motiveringen i betänkandet enligt följande: "Riksdagen anser att i statsrådets beslut om de rikstäckande målen för regionutvecklingen enligt regionutvecklingslagen inte entydigt förtecknas vilka stora stadsregioners konkurrenskraft som ska utvecklas, eftersom en sådan förteckning skulle stå i konflikt med de allmänna mål för den regionala utvecklingen som statsrådet har lagt fast. Dessa mål är: Starkare konkurrenskraft för regionerna, tryggad servicestruktur i hela landet och utveckling av en balanserad regionstruktur."

Ytterligare har ledamot Anne Holmlund föreslagit att riksdagen godkänner att till kapitel 4 "Den nationella regionalpolitiken" under rubriken "Bättre internationell konkurrenskraft för de stora stadsregionerna" fogas ett nytt stycke efter det första stycket enligt reservationen till betänkandet. Detta förslag har inte understötts, varför det förfaller.

De tre förslagen till uttalanden i förvaltningsutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Korhonens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 124 ja och 31 nej, 44 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om ledamot Tenniläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 125 ja och 30 nej, 44 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om ledamot Cronbergs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 141 ja och 14 nej, 44 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkänner ett uttalande med anledning av redogörelsen enligt utskottets betänkande.

Förslaget i första klämmen i betänkandet om att sända betänkandet till statsrådet för kännedom godkänns.

Riksdagen övergår till dagordningen.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning gällande en nivåförhöjning av folkpensionen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2004 rd

Lagmotion  LM 47, 63/2003 rd, 101/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 23. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 115/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 116/3/2004

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2004 rd

Allmän debatt (PTK 115/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 129/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 13/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen samt 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 191/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av 4 och 29 § i lagen om riksdagens tjänstemän och av reglementet för riksdagens kansli

Första behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 15/2004 rd

Allmän debatt (PTK 115/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 16/2004 rd

Allmän debatt (PTK 115/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare samt 13 och 22 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 159/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2004 rd

Allmän debatt (PTK 115/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Plenum avslutas kl. 19.33.