Plenarprotokoll 115/2006 rd

PR 115/2006 rd

Justerat 2.0r

115. ONSDAGEN DEN 15 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Katri Komi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Eero Lankia /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Jari Vilén /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Ilkka Kanerva /saml
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Raija Vahasalo /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

15.11 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Arto Satonen /saml

15 och 16.11 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

15—17.11 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

15—17.11 ledamot

 • Mikko Kuoppa /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

15.11 ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Eero Lankia /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Klaus Pentti /cent
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml

15 och 16.11 ledamot

 • Jari Vilén /saml

15—17.11 ledamot

 • Ilkka Taipale /sd

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Responsdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2006 rd

Talmannen:

Utom dagordningen föredras kulturutskottets betänkande nr 12 om statsrådets utbildningspolitiska redogörelse.

Till grund för behandlingen ligger det förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen som kulturutskottet lägger fram i sitt betänkande. De, som önskar framställa förslag till riksdagens ställningstagande som avviker från utskottets formulering, skall komma med sina förslag under debattens gång.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda anföranden. Inläggen i snabbdebatten får räcka högst 5 minuter.

Debatt (PTK 115/1, Löv 115/1/52).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/1/2006

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2006 rd

Lagmotion  LM 97/2003 rd, 110/2004 rd, 19, 147/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 89/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 24. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 115/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslaget i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i finansutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslaget med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslaget med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Lag om ändring av 6 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 98/2006 rd (Pekka Nousiainen /cent m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 115/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 121/2006 rd (Tuija Nurmi /saml)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 115/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

7) Lag om ändring av 20 § i folkpensionslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 122/2006 rd (Tuija Nurmi /saml)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 115/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 123/2006 rd (Tuija Nurmi /saml)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 115/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

9) Lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 124/2006 rd (Tuija Nurmi /saml)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 115/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

10) Lag om ändring av 2 och 9 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp

Remissdebatt

Lagmotion  LM 139/2006 rd (Arja Alho /sd m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 115/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Lag om ändring av 10 § i lagen om indrivning av fordringar

Remissdebatt

Lagmotion  LM 151/2006 rd (Lauri Oinonen /cent)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 115/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

12) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Republiken Zambia om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 51/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 12/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om växtskyddsmedel samt till lagar om ändring av kemikalielagen och 44 kap. 1 § i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 147/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 182/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om besvärsnämnden för social trygghet och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 167/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 237/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet och om ändring av 41 § i lagen om stödjande av företagsverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 162/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 15/2006 rd

Lagmotion  LM 18/2003 rd, 14/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 228/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 22.12.

​​​​