Plenarprotokoll 115/2008 rd

PR 115/2008 rd

Justerat 2.0r

115. FREDAGEN DEN 28 NOVEMBER 2008

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.05—13.34) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.39—16.57).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 31 ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /saml
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Saara Karhu /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Jari Larikka /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /sv
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

26—28.11 ledamot

 • Minna Sirnö /vänst

28.11 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Paula Risikko /saml

30.11—2.12 ledamot

 • Pertti Salolainen /saml

1—4.12 ledamöterna

 • Reijo Kallio /sd
 • Tuija Nurmi /saml

1—6.12 ledamot

 • Jyrki Kasvi /gröna

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

28.11 ledamöterna

 • Markku Laukkanen /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ilkka Viljanen /saml

__________

Nya propositioner

Talmannen:

Republikens president har i dag den 28 november 2008 överlämnat regeringens propositioner RP 200—211/2008 rd till riksdagen.

__________

Återtagande av regeringens proposition

Talmannen:

Republikens president har i dag den 28 november 2008 återtagit regeringens proposition RP 53/2008 rd med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt 47 § i inkomstskattelagen.

Finansutskottet har propositionen för behandling och grundlagsutskottet för utlåtande. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av en proposition om den återtas.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 760, 761, 776, 778, 782, 784—786, 791, 793, 795—799, 805/2008 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om en tredje tillläggsbudget för 2008

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2008 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 72—115/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen.

Utgifterna föredrogs.

Förslag som gällde utgifterna

I plenum framställdes följande förslag, som enligt det godkända förfaringssättet hade lämnats in skriftligt till centralkansliet och delats ut till ledamöterna i form av numrerade stenciler:

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • att det i motiveringen till mom. 23.02.88 uttalas: "Riksdagen godkänner inte att Solidium Oy:s verksamhetsområde ändras, att statens aktier i de bolag som nämns i motiven till propositionen överförs som apport till Solidium eller att rätten att besluta om dem övergår till bolaget." (Reservation 2)

 • Kari Rajamäki /sd
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 25.40.01 ökas med 2 000 000 euro för fångvårdens omkostnader. (Reservation 1)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • med bifall av

 • Timo Soini /saf
 • mom. 25.40.01 ökas med 2 000 000 euro för att trygga fångvårdsväsendets operativa möjligheter. (TBM 72)

 • Sari Palm /kd
 • med bifall av

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • mom. 25.40.01 ökas med 3 000 000 euro för ombyggnad av fängelserna i Konnunsuo, Pelso och Laukas. (TBM 75)

 • Raimo Vistbacka /saf
 • med bifall av

 • Timo Soini /saf
 • mom. 26.10.01 ökas med 5 000 000 euro för polisens omkostnader. (TBM 76)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • mom. 26.30.02 ökas med 500 000 euro för nödcentralernas omkostnader, för mer personal. (Reservation 2)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • med bifall av

 • Timo Soini /saf
 • mom. 26.30.02 ökas med 1 500 000 euro till nödcentralverkets omkostnader. (TBM 79)

 • Timo Soini /saf
 • med bifall av

 • Raimo Vistbacka /saf
 • mom. 28.90.32 ökas med 4 000 000 euro för finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning. (TBM 82)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Kari Rajamäki /sd
 • mom. 28.90.32 ökas med 5 000 000 euro för finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning. (Reservation 2)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • mom. 29.10.30 ökas med 2 000 000 euro för den allmänbildande utbildningens driftskostnader. (Reservation 2)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • att det i motiveringen till mom. 29.70.55 uttalas: " Riksdagen noterar att nivån på studiestödet inte är tillräckligt hög och att stödets värde hotar att släpa efter. Riksdagen förutsätter att regeringen med det snaraste överlämnar en proposition om en nivåhöjning av studiestödet och indexbindning av studiepenningen." (Reservation 2)

 • Raimo Vistbacka /saf
 • med bifall av

 • Timo Soini /saf
 • mom. 30.40.51 ökas med 500 000 euro för att främja fiskerihushållningen. (TBM 86)

 • Raimo Vistbacka /saf
 • med bifall av

 • Timo Soini /saf
 • mom. 31.24.21 ökas med 5 000 000 euro för basväghållning. (TBM 88)

 • Kari Rajamäki /sd
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 31.24.21 ökas med 20 000 000 euro för basväghållning. (Reservation 1)

 • Sari Palm /kd
 • med bifall av

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • mom. 31.24.21 ökas med 300 000 euro för vägbeläggningar i sydöstra Finland. (TBM 95)

 • Timo Soini /saf
 • med bifall av

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • mom. 31.40.21 ökas med 10 000 000 euro för basbanhållning. (TBM 101)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Kari Rajamäki /sd
 • mom. 31.40.21 ökas med 20 000 000 euro för att reparationerna av banan ska kunna fortgå utan avbrott. (Reservation 2)

 • Kari Rajamäki /sd
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 32.30.45 ökas med 3 000 000 euro för företagens investerings- och utvecklingsprojekt. (Reservation 1)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • mom. 32.50.63 ökas med 3 000 000 euro till Kajanalands utvecklingspengar för att förbättra det svåra sysselsättningsläget. (Reservation 2)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • att moment 32.80.51 och anslagsminskningen under det stryks. (Reservation 2)

 • Kari Rajamäki /sd
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 32.80.64 ökas med 3 000 000 euro för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte. (Reservation 1)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • att det i motiveringen till mom. 33.10.51 uttalas: "Riksdagen ser det som viktigt att barnbidragen behåller sin köpkraft och förutsätter därför att regeringen i brådskande ordning överlämnar en proposition om att binda barnbidragen vid ett index." (Reservation 2)

 • Timo Soini /saf
 • med bifall av

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • mom. 33.60.35 ökas med 20 000 000 euro för statsandelen till kommunerna för grundläggande utkomststöd. (TBM 112)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • att det i motiveringen till mom. 33.60.35 uttalas: "Riksdagen anser att den nuvarande nivån på utkomststödet är för låg och förutsätter att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att höja den." (Reservation 2)

 • Kari Rajamäki /sd
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 35.20.55 ökas med 5 000 000 euro till understöd för reparations-verksamhet. (Reservation 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • att det i motiveringen till mom. 35.20.60 uttalas: " År 2008 får medel ur Statens bostadsfond beviljas för tidsbestämda startbidrag i hela landet för bostäder som ska byggas för andra än grupper med särskilda behov med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån. Startbidraget ska vara högst 10 procent, vilket dras av från räntestödslånets belopp." (Reservation 1)

  Beslut

  Huvudtitel 23
  Statsrådet

  Kap. 02 Statsrådets kansli

  Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  142 ja, 23 nej; 34 frånvarande

  ( Omr. 1 )

  Huvudtitel 24
  Utrikesministeriets förvaltningsområde

  Riksdagen godkände kap. 99 Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde.

  Huvudtitel 25
  Justitieministeriets förvaltningsområde

  Riksdagen godkände kap. 01 Ministeriet och förvaltningen och kap. 10 Domstolar och rättshjälp.

  Kap. 40 Verkställighet av straff

  Talmannen:

  Ledamot Rajamäkis förslag nr 2 och ledamot Ruohonen-Lerners förslag nr 4 har samma innehåll och ställs vid omröstningen samtidigt mot betänkandet.

  Omröstningsordningen godkändes.

  Vid omröstningen om ledamöterna Kari Rajamäkis förslag nr 2 och Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  108 ja och 58 nej; 33 frånvarande.

  ( Omr. 2 )

  Vid omröstningen om ledamot Sari Palms förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  122 ja, 41 nej; 36 frånvarande.

  ( Omr. 3 )

  Huvudtitel 26
  Inrikesministeriets förvaltningsområde

  Riksdagen godkände kap. 01 Förvaltning.

  Kap. 10 Polisväsendet

  Vid omröstningen om ledamot Raimo Vistbackas förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  129 ja, 35 nej; 35 frånvarande.

  ( Omr. 4 )

  Riksdagen godkände kap. 20 Gränsbevakningsväsendet.

  Kap. 30 Räddningsväsendet och nödcentralerna

  Talmannen:

  Ledamot Kuoppas förslag nr 7 och ledamot Ruohonen-Lerners förslag nr 8 är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

  Omröstningsordningen godkändes.

  Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Mikko Kuoppas förslag nr 7 och Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 8 godkände riksdagen förslag nr 7 med rösterna

  157 ja, 7 nej, 1 avstår; 34 frånvarande.

  ( Omr. 5 )

  Vid 2) omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag nr 7 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  111 ja, 55 nej; 33 frånvarande.

  ( Omr. 6 )

  Huvudtitel 27
  Försvarsministeriets förvaltningsområde

  Riksdagen godkände kap. 10 Militärt försvar och kap. 30 Militär krishantering.

  Huvudtitel 28
  Finansministeriets förvaltningsområde

  Riksdagen godkände kap. 01 Förvaltning, kap. 10 Beskattningen och tullväsendet, kap. 20 Tjänster för statssamfundet, kap. 40 Utvecklande av statsförvaltningen, kap. 70 EU och internationella organisationer samt kap. 80 Överföringar till landskapet Åland.

  Kap. 90 Stöd till kommunerna

  Talmannen:

  Ledamot Soinis förslag nr 9 och ledamot Kuoppas förslag nr 11 är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

  Omröstningsordningen godkändes.

  Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Timo Soinis förslag nr 9 och Mikko Kuoppas förslag nr 11 godkände riksdagen förslag nr 9 med rösterna

  115 ja, 51 nej; 33 frånvarande.

  ( Omr. 7 )

  Vid 2) omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag nr 9 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  108 ja, 58 nej; 33 frånvarande.

  ( Omr. 8 )

  Riksdagen godkände kap. 91 Stöd för sysselsättning och näringslivet.

  Huvudtitel 29
  Undervisningsministeriets förvaltningsområde

  Riksdagen godkände kap. 01 Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet.

  Kap. 10 Allmänbildande utbildning

  Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  131 ja, 34 nej; 34 frånvarande.

  ( Omr. 9 )

  Riksdagen godkände kap. 30 Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete, kap. 50 Undervisning och forskning vid universitet samt kap. 60 Vetenskap.

  Kap. 70 Studiestöd

  Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  137 ja, 26 nej, 2 avstår; 34 frånvarande.

  ( Omr. 10 )

  Riksdagen godkände kap. 80 Konst och kultur.

  Huvudtitel 30
  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

  Riksdagen godkände kap. 10 Utvecklande av landsbygden, kap. 20 Jordbruk och kap. 30 Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet.

  Kap. 40 Fiskeri-, vilt- och renhushållning

  Vid omröstningen om ledamot Raimo Vistbackas förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  146 ja, 18 nej; 35 frånvarande

  ( Omr. 11 )

  Riksdagen godkände kap. 50 Vattenhushållning och kap. 70 Infrastruktur för fastigheter och geografisk information.

  Huvudtitel 31
  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

  Riksdagen godkände kap. 20 Fordonsförvaltningscentralen.

  Kap. 24 Vägförvaltningen

  Talmannen:

  Ledamot Vistbackas förslag nr 15 och ledamot Rajamäkis förslag nr 16 är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

  Omröstningsordningen godkändes.

  Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Raimo Vistbackas förslag nr 15 och Kari Rajamäkis förslag nr 16 godkände riksdagen förslag nr 15 med rösterna

  117 ja, 49 nej; 33 frånvarande.

  ( Omr. 12 )

  Vid 2) omröstningen om ledamot Raimo Vistbackas förslag nr 15 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  106 ja, 59 nej; 34 frånvarande.

  ( Omr. 13 )

  Vid omröstningen om ledamot Sari Palms förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  139 ja, 26 nej; 34 frånvarande.

  ( Omr. 14 )

  Riksdagen godkände kap. 30 Sjöfartsverket.

  Kap. 40 Banförvaltningscentralen

  Talmannen:

  Ledamot Soinis förslag nr 19 och ledamot Kuoppas förslag nr 21 är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

  Omröstningsordningen godkändes.

  Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Timo Soinis förslag nr 19 och Mikko Kuoppas förslag nr 21 godkände riksdagen förslag nr 19 med rösterna

  115 ja, 51 nej; 33 frånvarande.

  ( Omr. 15 )

  Vid 2) omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag nr 19 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  107 ja, 59 nej; 33 frånvarande.

  ( Omr. 16 )

  Riksdagen godkände kap. 60 Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik samt kap. 99 Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

  Huvudtitel 32
  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

  Riksdagen godkände kap. 01 Förvaltning och kap. 20 Teknologi- och innovationspolitik.

  Kap. 30 Företagspolitik

  Vid omröstningen om ledamot Kari Rajamäkis förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  109 ja, 57 nej; 33 frånvarande.

  ( Omr. 17 )

  Kap. 50 Utveckling av regionerna

  Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  141 ja, 25 nej; 33 frånvarande.

  ( Omr. 18 )

  Riksdagen godkände kap. 60 Energipolitik.

  Kap. 80 Arbetskraftspolitik

  Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  141 ja, 22 nej, 1 avstår; 35 frånvarande.

  ( Omr. 19 )

  Vid omröstningen om ledamot Kari Rajamäkis förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  110 ja, 55 nej; 34 frånvarande.

  ( Omr. 20 )

  Riksdagen godkände kap. 90 Övriga utgifter inom förvaltningsområdet.

  Huvudtitel 33
  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

  Riksdagen godkände kap. 01 Förvaltning, kap. 02 Tillsyn och kap. 03 Forskning och utveckling.

  Kap. 10 Utjämning av familje- och boendekostnader

  Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  124 ja, 33 nej, 7 avstår; 35 frånvarande.

  ( Omr. 21 )

  Riksdagen godkände kap. 20 Utkomstskydd för arbetslösa och kap. 40 Pensioner.

  Kap. 60 Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

  Vid omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  143 ja, 22 nej; 34 frånvarande.

  ( Omr. 22 )

  Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  133 ja, 30 nej; 36 frånvarande.

  ( Omr. 23 )

  Riksdagen godkände kap. 70 Främjande av hälsa och funktionsförmåga.

  Huvudtitel 35
  Miljöministeriets förvaltningsområde

  Kap. 20 Samhällen, byggande och boende

  Vid omröstningen om ledamot Kari Rajamäkis förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  108 ja, 57 nej; 34 frånvarande

  ( Omr. 24 )

  Vid omröstningen om ledamot Kari Rajamäkis förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  109 ja, 57 nej; 33 frånvarande

  ( Omr. 25 )

  Huvudtitel 36
  Räntor på statsskulden

  Riksdagen godkände kap. 01 Ränta på statsskulden.

  Huvudtitel 37
  Minskning av statsskulden

  Riksdagen godkände kap. 01 Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering.

  Inkomsterna föredrogs.

  Beslut

  Avdelning 11
  Skatter och inkomster av skattenatur

  Riksdagen godkände kap. 01 Skatter på grund av inkomst och förmögenhet, kap. 08 Acciser samt kap. 10 Övriga skatter.

  Avdelning 12
  Inkomster av blandad natur

  Riksdagen godkände kap. 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde, kap. 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde, kap. 28 Finansministeriets förvaltningsområde, kap. 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt kap. 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

  Avdelning 13
  Ränteinkomster och intäktsföring av vinst

  Riksdagen godkände kap. 01 Ränteinkomster.

  Allmänna motiveringen

  Förslag som gällde allmänna motiveringen

  I plenum framställdes följande förslag, som enligt det godkända förfaringssättet hade lämnats in skriftligt till centralkansliet och delats ut till ledamöterna i form av numrerade stenciler:

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av ledamot

 • Matti Kauppila /vänst
 • att det i motiveringen till allmänna motiveringar uttalas: "Regeringen bör med det snaraste förbereda insatser för att öka produktionen av hyresbostäder. Nu finns det på grund av den avstannade byggverksamheten dessutom bra möjligheter att förbättra boendeförhållandena." (Reservation 2)

  Beslut

  Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

  105 ja, 59 nej; 35 frånvarande.

  ( Omr. 26 )

  Riksdagen instämde i utskottets förslag att tillläggsbudgetmotionerna förkastas.

  Riksdagen godkände utskottets förslag att tillläggsbudgeten tillämpas från den 1 december 2008.

  Ärendet slutbehandlat.

  2) Regeringens proposition med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den

  Första behandlingen

  Regeringens proposition  RP 66/2008 rd

  Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2008 rd

  Talmannen:

  Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 26 november 2008.

  Nu följer detaljbehandling.

  Beslut

  Lagförslag 1

  Riksdagen godkände 1—6 § och 1 kap. rubrik samt 7 § enligt betänkandet.

  8 §

  Jouko Skinnari /sd:

  Herra puhemies! Ehdotan, että 8 § kuuluu vastalauseen mukaisesti.

  Sirpa Paatero /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan.

  Debatten avslutades.

  Talmannen:

  Ledamot Jouko Skinnari har föreslagit med bifall av ledamot Sirpa Paatero att paragrafen godkänns enligt reservationen.

  Redogörelsen godkändes.

  Vid omröstningen om ledamot Jouko Skinnaris förslag godkände riksdagen 8 § enligt betänkandet med rösterna

  107 ja, 51 nej; 41 frånvarande.

  ( Omr. 27 )

  Riksdagen godkände 9 och 10 §.

  11 §

  Jouko Skinnari /sd:

  Herra puhemies! Teen esityksen, joka tarkoittaa sitä, että tasavallan presidentti nimittää Finanssivalvonnan johtajan, kuten tälläkin hetkellä, valtioneuvoston esityksestä ja pankkivaltuuston esityksestä.

  Sirpa Paatero /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan.

  Esko-Juhani Tennilä /vänst:

  Arvoisa puhemies! Myös vasemmistoliitto kannattaa tätä.

  Debatten avslutades.

  Talmannen:

  Ledamot Jouko Skinnari har föreslagit med bifall av ledamot Sirpa Paatero att paragrafen godkänns enligt reservationen.

  Redogörelsen godkändes.

  Vid omröstningen om ledamot Jouko Skinnaris förslag godkände riksdagen 11 § enligt betänkandet med rösterna

  107 ja, 50 nej; 42 frånvarande.

  ( Omr. 28 )

  Riksdagen godkände 12—17 § och 2 kap. rubrik, 18—25 § och underrubriken före 18 §, 26—32 § och underrubriken före 26 §, 33—35 § och underrubriken före 33 §, 36 och 37 § och underrubriken före 36 § samt 3 kap. rubrik, 38—44 § och 4 kap. rubrik, 45—49 § och 5 kap. rubrik, 50—54 § och underrubriken före 50 §, 55—58 § och underrubriken före 55 §, 59—61 § och underrubriken före 59 §, 62—65 § och underrubriken före 62 §, 66 och 67 § och underrubriken före 66 § och 6 kap. rubrik, 68—70 § och 7 kap. rubrik, 71—74 § och 8 kap. rubrik, 75 och 76 § och 9 kap. rubrik samt ingressen och rubriken enligt betänkandet.

  Riksdagen godkände lagförslag 2—41 enligt betänkandet.

  Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

  3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

  Första behandlingen

  Regeringens proposition  RP 111/2008 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2008 rd

  Talmannen:

  Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 26 november 2008.

  Under allmänna debatten har ledamot Pentti Tiusanen föreslagit med bifall av ledamot Unto Valpas att till grund för behandlingen ska läggas lagförslaget i reservation 2.

  Redogörelsen godkändes.

  Beslut

  Talmannen:

  Först förrättas omröstning om grunden för behandlingen.

  Utskottets förslag "ja", ledamot Pentti Tiusanens förslag "nej".

  Vid omröstningen om ledamot Pentti Tiusanens förslag godkände riksdagen betänkandet till grund för behandlingen med rösterna

  141 ja, 15 nej, 1 avstår; 42 frånvarande.

  ( Omr. 29 )

  Talmannen:

  Nu följer detaljbehandling.

  18 §

  Anneli Kiljunen /sd:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 18 § saa vastalauseen 1 mukaisen sanamuodon, mikä tarkoittaa sitä, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta vahvistetaan 450 miljoonalla eurolla vaihtoehtobudjettimme mukaisesti.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

  Debatten avslutades.

  Talmannen:

  Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Marjaana Koskinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

  Redogörelsen godkändes.

  Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag godkände riksdagen 18 § enligt betänkandet med rösterna

  100 ja, 57 nej; 42 frånvarande.

  ( Omr. 30 )

  Riksdagen godkände ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

  Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

  4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

  Första behandlingen

  Regeringens proposition  RP 141/2008 rd

  Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2008 rd

  Talmannen:

  Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 26 november 2008.

  Under allmänna debatten har ledamot Pentti Tiusanen föreslagit med bifall av ledamot Unto Valpas att till grund för behandlingen ska läggas lagförslaget i reservationen.

  Redogörelsen godkändes.

  Beslut

  Talmannen:

  Först förrättas omröstning om grunden för behandlingen.

  Utskottets förslag "ja", ledamot Pentti Tiusanens förslag "nej".

  Vid omröstningen om ledamot Pentti Tiusanens förslag godkände riksdagen betänkandet till grund för behandlingen med rösterna

  133 ja, 24 nej; 42 frånvarande.

  ( Omr. 31 )

  Talmannen:

  Nu följer detaljbehandling.

  Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

  Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

  5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2009

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 195/2008 rd

  Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2008 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

  6) Regeringens proposition med förslag till lag om ordnande av utredningar som gäller sexuellt utnyttjande av barn

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 126/2008 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2008 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

  7) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 125/2008 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2008 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

  8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 189/2008 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2008 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

  __________

  Talmannen:

  Plenum avbryts nu för stora utskottets sammanträde och det fortsätter kl. 15.

  Plenum avbröts kl. 13.34.

  Plenum fortsatte

  kl. 15.39

  Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen.

  9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 202/2008 rd

  Förste vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet på eget initiativ kan lämna utlåtande till senast den 3 december 2008.

  Debatt (PTK 115/9).

  Beslut

  Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet på eget initiativ kan lämna utlåtande till senast den 3 december 2008.

  10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 205/2008 rd

  Förste vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

  Debatt (PTK 115/10).

  Beslut

  Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

  11) Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar av skogsbeskattningen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 206/2008 rd

  Förste vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet på eget initiativ kan lämna utlåtande till senast den 4 december 2008.

  Debatt (PTK 115/11).

  Beslut

  Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet på eget initiativ kan lämna utlåtande till senast den 4 december 2008.

  12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 208/2008 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

  13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 209/2008 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

  14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 210/2008 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

  15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 211/2008 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

  16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket och av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 185/2008 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2008 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

  17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 166/2008 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2008 rd

  Lagmotion  LM 28, 94/2007 rd, 8/2008 rd

  Åtgärdsmotion  AM 5/2007 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

  18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 186/2008 rd

  Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 22/2008 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

  Förste vice talmannen:

  Riksdagens nästa plenum är på tisdag kl. 14.

  Plenum avslutades kl. 16.57.

  ​​​​