Plenarprotokoll 115/2009 rd

PR 115/2009 rd

Justerat 2.0r

115. MÅNDAGEN DEN 30 NOVEMBER 2009

Överläggingarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen (14.03—15.58 och 18.02—19.58) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.58—18.02 och 19.58—20.23).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 86 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml (r)
 • Risto Autio /cent (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml (s)
 • Juha Hakola /saml (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (s)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Liisa Hyssälä /cent (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Pietari Jääskeläinen /saf
 • Timo Kalli /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Anne Kalmari /cent (r)
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Elsi Katainen /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd (r)
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Juha Korkeaoja /cent (r)
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (r)
 • Suvi Lindén /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Olli Nepponen /saml
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Reijo Paajanen /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sanna Perkiö /saml
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tuomo Puumala /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pekka Ravi /saml
 • Juha Rehula /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Arto Satonen /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Minna Sirnö /vänst
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Tapani Tölli /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Unto Valpas /vänst
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /saml (s)
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (s)
 • Raimo Vistbacka /saf (r)
 • Antti Vuolanne /sd (r)
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 9 ledamöter:

 • Sampsa Kataja /saml (14.32)
 • Eero Heinäluoma /sd (14.50)
 • Juha Rehula /cent (15.05)
 • Satu Taiveaho /sd (15.50)
 • Seppo Kääriäinen /cent (15.58)
 • Arto Satonen /saml (16.12)
 • Markus Mustajärvi /vänst (16.15)
 • Krista Kiuru /sd (16.54)
 • Elisabeth Nauclér /sv (18.06)

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen:

Statsrådet har 26.11.2009 överlämnat till riksdagen unionsärende U 78/2009 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

Statsrådets meddelanden

Andre vice talmannen:

Statsrådet har 27.11.2009 överlämnat till riksdagen ett meddelande om klimatmötet i Köpenhamn (SRM 2/2009 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till ny lagstiftning om bostadsaktiebolag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 24/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 10/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 115/1).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

2) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 115/2).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslag 1—37, 39—54, 56—142, 144—212, 214 och 215 i propositionen och de nya lagförslagen 216—219 i betänkandet enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 38, 55, 143 och 213 i propositionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, lag om försök med vikariehjälp för renskötare och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 115/3, Nylund 115/3/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 215/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 21/2009 rd

Lagmotion  LM 1/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 115/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om tillhandahållande av tjänster, om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande och om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 216/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 22/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 115/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 4/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2009 rd

Lagmotion  LM 11/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 115/6).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 116/4/2009

7) Regeringens proposition med förslag till lag om bundet långtidssparande och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 159/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 24/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 115/7).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslag 1—3 enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 4 förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

Första behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 2/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 9/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av beslutsförslaget.

Allmän debatt (PTK 115/8, Nauclér 115/8/1).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen beslutsförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av beslutsförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till beviljande av statsborgen för inlåningsbankers och hypoteksbankers upplåning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 255/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 115/9).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 258/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 260/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 171/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 201/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/13).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 116/1/2009

14) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2010 samt vissa ändringar i inkomstbeskattningen och de räntor som ska tillämpas vid beskattningen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2009 rd

Lagmotion  LM 127/2007 rd, 122/2008 rd, 20, 61, 105/2009 rd

Åtgärdsmotion  AM 48/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandling om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till ändring av 13 § i lagen om högsta domstolen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 132/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar i anslutning till ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen samt till lagen om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 208/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 23/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 8 och 12 kap. i sjukförsäkringslagen samt 6 § i lagen om studiestöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 182/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/17).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 116/2/2009

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om handikappförmåner samt 7 c och 10 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2009 rd

Lagmotion  LM 106/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/18).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 116/3/2009

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 98 § i lagen om statens pensioner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/19).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 213/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om tillfällig ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/21).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 152/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om Finlands miljöcentral

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 236/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 237/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 9/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 158/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tonnageskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 231/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om statsandel för kommunal basservice, lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 174/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande ska betalas till oskyldigt häktad eller dömd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 228/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 17/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fordonslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 252/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 254/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 28/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 206/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

32) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 8 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 10 och 10 a § i lagen om utkomststöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 194/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2009 rd

Lagmotion  LM 6/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

33) Regeringens proposition med förslag till lagar om tolkningstjänst för handikappade personer, om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 220/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 234/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

35) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen, 4 och 20 kap. i fängelselagen samt 2 kap. 5 § i häktningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 225/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

36) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 179/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2009 rd

Lagmotion  LM 86/2007 rd, 36, 83, 89, 119/2008 rd, 103/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

37) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 212/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 25/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

38) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och vissa andra lagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 178/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2009.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon tisdag 1.12.2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.23.

​​​​