Plenarprotokoll 116/2006 rd

PR 116/2006 rd

Justerat 2.0r

116. TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anne Huotari /vänst
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Jyrki Katainen /saml
 • Katri Komi /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Tanja Saarela /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

16.11 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Hannes Manninen /cent

16 och 17.11 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jyrki Katainen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Kari Rajamäki /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

16.11 ledamöterna

 • Virpa Puisto /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna

16 och 17.11 ledamöterna

 • Eero Reijonen /cent
 • Jukka Roos /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

16.11 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Risto Kuisma /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Mikaela Nylander /sv
 • Iivo Polvi /vänst
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Tanja Saarela /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent

16 och 17.11 ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Martin Saarikangas /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Republiken Zambia om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 51/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 12/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om växtskyddsmedel samt till lagar om ändring av kemikalielagen och 44 kap. 1 § i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2006 rd

Allmän debatt (PTK 116/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 182/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2006 rd

Allmän debatt (PTK 116/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om besvärsnämnden för social trygghet och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2006 rd

Allmän debatt (PTK 116/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 237/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet och om ändring av 41 § i lagen om stödjande av företagsverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 15/2006 rd

Lagmotion  LM 18/2003 rd, 14/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande nr 15. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen i regeringens proposition.

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagen i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i ekonomiutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 228/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2006 rd

Allmän debatt (PTK 116/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Lagmotion  LM 70/2006 rd (Tero Rönni /sd m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 116/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

10) Lag om ändring av 8 § i sjötrafiklagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 96/2006 rd (Sirpa Asko-Seljavaara /saml m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 116/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

11) Lag om ändring av 37 § i lagen om fiske

Remissdebatt

Lagmotion  LM 97/2006 rd (Erkki Pulliainen /gröna)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 116/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

12) Lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn och 11 a § i lagen om barndagvård

Remissdebatt

Lagmotion  LM 138/2006 rd (Erkki Virtanen /vänst m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 116/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Lag om ändring av 11 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 144/2006 rd (Jutta Urpilainen /sd m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 116/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

Plenum avslutas kl. 20.50.

​​​​