Plenarprotokoll 116/2009 rd

PR 116/2009 rd

Justerat 2.0r

116. TISDAGEN DEN 1 DECEMBER 2009

Överläggingarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (14.00—15.59 och 18.00—20.19) och andre vice talman Johannes Koskinen (15.59—18.00).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 39 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml (r)
 • Risto Autio /cent (r)
 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (s)
 • Hanna-Leena Hemming /saml (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Liisa Hyssälä /cent (r)
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Anne Kalmari /cent (r)
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Kimmo Kiljunen /sd (r)
 • Krista Kiuru /sd
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Markku Laukkanen /cent (r)
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Tuija Nurmi /saml (r)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)
 • Ilkka Viljanen /saml (s)
 • Raimo Vistbacka /saf (r)
 • Antti Vuolanne /sd (r)
 • Paavo Väyrynen /cent (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Saara Karhu /sd (16.03)
 • Tuomo Hänninen /cent (16.21)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 201/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum 30.11.2009.

Under debatten har ledamot Bjarne Kallis med bifall av ledamot Toimi Kankaanniemi föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

140 ja, 10 nej; 49 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 8 och 12 kap. i sjukförsäkringslagen samt 6 § i lagen om studiestöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 182/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2009 rd

Förste vice talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum 30.11.2009.

Under debatten har ledamot Anneli Kiljunen med bifall av ledamot Merja Kyllönen framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar brådskande åtgärder för att bestämma sjukdagpenningen för studerande så att till grund för sjukdagpenningen läggs både studiepenningen och den studerandes arbetsinkomst."

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Förste vice talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslagen till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

96 ja, 60 nej; 43 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

91 ja, 56 nej; 52 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om handikappförmåner samt 7 c och 10 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2009 rd

Lagmotion  LM 106/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum 30.11.2009.

Under debatten har ledamot Anneli Kiljunen med bifall av ledamot Merja Kyllönen föreslagit att lagförslag 2 förkastas och framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen, för att uppnå de mål som nämns i LM 106/2009 rd, inleder beredningen av en proposition genom vilken man säkerställer att den klientavgift som tas ut av personer i serviceboende inte är större än att personerna därefter har ett i hela landet likvärdigt belopp av disponibla medel."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Förste vice talmannen:

Nu förrättas omröstning om att anta eller förkasta lagförslag 2 i propositionen.

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 2 i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

95 ja, 60 nej; 44 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Förste vice talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

93 ja, 60 nej; 46 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 4/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2009 rd

Lagmotion  LM 11/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum 30.11.2009.

Under allmänna debatten har ledamot Matti Kangas med bifall av ledamot Merja Kyllönen föreslagit att till grund för behandlingen läggs lagförslaget enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

Ledamot Matti Kangas förslag till grund för behandlingen ställs vid omröstning mot utskottets förslag.

Vid omröstningen godkände riksdagen utskottets förslag till grund för behandlingen med rösterna

101 ja, 20 nej, 23 avstår; 55 frånvarande.

( Omr. 6 )

Förste vice talmannen:

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget i propositionen.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Val av justitieombudsman

Val

Förste vice talmannen:

Justitieombudsmannen väljs för en mandatperiod om fyra år som börjar 1.1.2010 och löper ut 31.12.2013.

Till ledamöterna har utdelats ett utdrag ur grundlagsutskottets protokoll med utskottets bedömning av dem som anmält sig för ämbetet. Ansökningarna från dem som anmält sig till ämbetet har hållits framlagda på centralkansliet.

Valet förrättas på samma sätt som val av talman. Valet förrättas således med slutna sedlar. Jag påpekar att på valsedeln får endast finnas den föreslagnas namn så tydligt angivet att oklarhet om vem som avses inte kan uppstå. Annan valsedel förkastas. Valet förrättas med en urna. Ledamöterna lägger sina valsedlar, som ska vara hopvikta så att insidan inte syns, i urnan i den ordning deras namn ropas upp.

Jag ber följande ledamöter biträda vid valförrättningen: Jukka Gustafsson, Inkeri Kerola, Merja Kyllönen och Petteri Orpo.

Valförrättningen inleddes.

Förste vice talmannen:

Valresultatet tillkännages.

Sekreteraren läste:

Vid valet har Petri Jääskeläinen erhållit 146 röster, Maija Sakslin 4 röster, Kirsti Kurki-Suonio 1 röst och Markku Fredman 1 röst. Dessutom har det lämnats 2 blanka valsedlar.

Förste vice talmannen:

Eftersom biträdande justitieombudsman, juris doktor Petri Jääskeläinen vid valet har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna, har han valts till riksdagens justitieombudsman för den mandatperiod som börjar 1.1.2010 och löper ut 31.12.2013.

6) Val av vissa medlemmar till styrelsen för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor

Val

Förste vice talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer följande uppställda kandidater till medelmmar till styrelsen för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor för mandatperioden 1.1.2010—31.12.2014:

statssekreterare Riina Nevamäki på förslag av statsrådets kansli,

avdelnigschef Päivi Luostarinen på förslag av utrikesministeriet,

minister Antti Tanskanen och professor Liisa Laakso på förslag av Finlands Akademi,

rektor Thomas Wilhelmsson på förslag av Finlands universitetsrektorers råd och

professor Mikko Viitasalo på förslag av stiftelsen för utrikespolitisk forskning.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 8 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 10 och 10 a § i lagen om utkomststöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2009 rd

Lagmotion  LM 6/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 116/7).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om tolkningstjänst för handikappade personer, om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 220/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 116/8, Nordman 116/8/5).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/1/2009

9) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 234/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 116/9).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen, 4 och 20 kap. i fängelselagen samt 2 kap. 5 § i häktningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 116/10).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2009 rd

Lagmotion  LM 86/2007 rd, 36, 83, 89, 119/2008 rd, 103/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 116/11).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/2/2009

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och vissa andra lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 116/12).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/3/2009

13) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 116/13).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tonnageskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 231/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 116/14, Nauclér 116/14/1).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om statsandel för kommunal basservice, lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 116/15).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande ska betalas till oskyldigt häktad eller dömd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 228/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 17/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fordonslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 252/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 254/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 28/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 116/19).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 212/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 25/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

21) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 256/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 116/21).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

22) Regeringens proposition om godkännande av protokollet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 257/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet finansutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lagar om upphävande av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval av arvoden för idrott till idrottsmän och om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 259/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till luftfartslag och till ändring av 75 § i gränsbevakningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 211/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 3.12.2009.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och till lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 250/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 3.12.2009.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 2.12.2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.19.

​​​​