Plenarprotokoll 116/2014 rd

PR 116/2014 rd

Justerat 2.0r

116. TORSDAGEN DEN 20 NOVEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (15.59—17.22), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.22—19.36) och förste vice talman Pekka Ravi (19.36—20.23).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 22 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • James Hirvisaari /f11
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Laila Koskela /cent (s)
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Elina Lepomäki /saml (r)
 • Jari Lindström /saf
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml (s)
 • Outi Mäkelä /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Mikko Savola /cent (s)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Tytti Tuppurainen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Outi Mäkelä /saml (17.03)
 • Sanna Lauslahti /saml (18.26)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund under vilken ledamöterna kan ställa frågor till ministrarna.

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att resa sig upp och trycka på knapp P.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

2) Finlands landsbygdspolitik

Debatt

Debattinitiativ  DI 8/2014 rd (Pentti Oinonen /saf m.fl.)

Talman Eero Heinäluoma:

Den aktuella debatten inleds med ett anförande av initiativets första undertecknare, riksdagsledamot Oinonen. Därpå följer jord- och skogsbruksminister Orpos anförande.

Ledamöterna kan anmäla sig för övriga inlägg genom att trycka på knapp P. Inläggen får vara högst 2 minuter långa. Talmannen bestämmer ordningsföljden. Talmannen kan dessutom ge ordet för inlägg som får vara högst en minut långa och de reserveras genom att trycka på knapp V.

I enlighet med diskussion som förts i talmanskonferensen kommer vi i denna debatt att främst använda oss av en minut långa inlägg så att möjligast många ledamöter kan framföra sina åsikter.

Debatt (PTK 116/2).

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 125/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 116/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Första behandlingen

Lagmotion  LM 47/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 116/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 213/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 22/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 208/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Lag om ändring av lagen om grupptalan

Remissdebatt

Lagmotion  LM 58/2014 rd (Annika Lapintie /vänst m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 116/8).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

9) Lag om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning

Remissdebatt

Lagmotion  LM 60/2014 rd (Markku Eestilä /saml m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 116/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

10) Regeringens årsberättelse 2013
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2013

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 12/2014 rd

Berättelse  B 16/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 7/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 21.11.2014 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 20.23.

​​​​