Plenarprotokoll 117/2004 rd

PR 117/2004 rd

Justerat 2.0r

117. TISDAGEN DEN 9 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /gröna
 • Tuija Brax /gröna
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Esko Kurvinen /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Reino Ojala /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Timo Soini /saf
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Pentti Tiusanen /vänst

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Paula Lehtomäki /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

9.11 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst

9 och 10.11 ledamöterna

 • Mari Kiviniemi /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Pentti Tiusanen /vänst

9—11.11 ledamot

 • Tuomo Hänninen /cent

9—12.11 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Tatja Karvonen /cent
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Timo Soini /saf

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

9.11 ledamöterna

 • Ulla Anttila /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jyrki Kasvi /gröna

9—12.11 ledamot

 • Simo Rundgren /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

9.11 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Minna Lintonen /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Iivo Polvi /vänst

9 och 10.11 ledamot

 • Reino Ojala /sd

9—12.11 ledamot

 • Jan-Erik Enestam /sv

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelser av den 28 oktober och den 4 november 2004 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 57, 58/2004 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 57 samt
 • arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om ärende U 58.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om en tredje tillläggsbudget för 2004

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 207/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärendena 31)—33) på dagordningen.

Debatt (PTK 117/1, Granvik 117/1/17).

__________

Bulgariens president besöker riksdagen

Förste vice talmannen:

Ärade ledamöter! En delegation under ledning av Bulgariens president Georgi Parvanov är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra värderade gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

Debatten fortsätter (PTK 117/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

2) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 202/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

3) Regeringens proposition om godkännande av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 203/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

4) Regeringens proposition om godkännande av beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i beslutet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 204/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 205/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 117/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om civilpersonals deltagande i krishantering och om ändring av 76 § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 206/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet, som utrikesutskottet skall lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän och 34 § i lagen om Finansinspektionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 208/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen samt 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 209/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet samt ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 210/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet i lagstiftningen om statens pensioner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 211/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 212/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 117/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen, 10 och 34 § i förmögenhetsskattelagen samt 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 213/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 214/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare samt vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 215/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av luftfartslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 216/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 217/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet samt 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 218/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 219/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om försäkringsförmedling och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 220/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om temporär ändring av socialvårdslagen och folkhälsolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 221/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 117/20).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 222/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 223/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag samt vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 224/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 225/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 226/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

26) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, 15 § i hälsoskyddslagen och lagen om miljötillståndsverken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 227/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om vattentjänster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 228/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 229/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av rättshjälpslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 180/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 185/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 13/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

31) Anslag för rensning och restauration av Vörå å

Remissdebatt

Tilläggsbudgetmotion  TBM 56/2004 rd (Miapetra Kumpula /sd m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

32) Anslag för investeringsstöd till detaljhandeln i glesbygden

Remissdebatt

Tilläggsbudgetmotion  TBM 57/2004 rd (Erkki Pulliainen /gröna)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

33) Anslag för ökad sysselsättning i området Mänttä-Vilppula och för förverkligande av krisområdesplanen

Remissdebatt

Tilläggsbudgetmotion  TBM 58/2004 rd (Tero Rönni /sd m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

34) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 17 kap. strafflagen, lagen om sammankomster och 8 § lagen om ordningsvakter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 81/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum tisdagen den 16 november.

35) Rundradion Ab:s förvaltningsråds berättelse till riksdagen om bolagets verksamhet år 2003

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 9/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 21/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.33.

​​​​