Plenarprotokoll 117/2006 rd

PR 117/2006 rd

Justerat 2.0r

117. FREDAGEN DEN 17 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eva Biaudet /sv
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Jyrki Katainen /saml
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /saf
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

17.11 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent

20 och 21.11 ledamot

 • Outi Ojala /vänst

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

17.11 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

17.11 ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Anne Huotari /vänst
 • Roger Jansson /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /saf

17—21.11 ledamot

 • Suvi-Anne Siimes /vänst

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 17 november 2006 har överlämnat regeringens propositioner RP 260—266/2006 rd till riksdagen. Av dessa propositioner är nr 265 regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd).

 • Förste vice talmannen meddelar samtidigt att de budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av denna komplettering till budgetpropositionen skall lämnas in till centralkansliet senast tisdagen den 21 november kl. 12.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 747, 751, 755, 756, 764, 766, 767, 770, 773—775, 777, 780—783, 785, 801, 802, 804, 806, 810, 814, 818, 820, 822/2006 rd antecknas ha anlänt.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Voteringar

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2006 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen beslutar riksdagen nu om formuleringen av ett ställningstagande med anledning av statsrådets utbildningspolitiska redogörelse.

Till grund för behandlingen ligger det förslag till ordalydelse som kulturutskottet föreslår i sitt betänkande nr 12. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i onsdags.

Under debatten har ledamot Kaarina Dromberg föreslagit med bifall av ledamot Paula Risikko att riksdagen i sitt ställningstagande intar följande förslag till uttalanden:

1) uttalande 1 i reservation 1,

2) uttalande 2 i reservation 1,

3) uttalande 4 i reservation 1 samt

4) "Riksdagen förutsätter att de studerandes studiesociala ställning stärks på det sätt som föreslås i lagmotion LM 111/2006 rd genom att studiestödets studiepenning höjs för att bättre motsvara de studerandes levnadskostnader, genom att statsborgensbeloppet för studielån ändras och genom att gränserna för vad studerande får förtjäna fritt höjs med tio procent, på det sätt som föreslås i lagmotion LM 120/2006 rd genom att statsborgensbeloppet för studielån ändras och studielånen görs mer attraktiva genom ett större studielånsavdrag i beskattningen ."

Ledamot Unto Valpas har föreslagit med bifall av ledamot Matti Kangas att riksdagen i sitt ställningstagande intar följande förslag till uttalanden:

1) förslag 1 i reservation 2,

2) förslag 2 i reservation 2,

3) förslag 4 i reservation 2,

4) förslag 5 i reservation 2,

5) förslag 8 i reservation 2 och

6) förslag 9 i reservation 2.

Redogörelsen godkänns.

De åtta förslagen till uttalanden i kulturutskottets betänkande godkänns.

Förste vice talmannen:

Härefter skall riksdagen besluta om de övriga förslagen till uttalanden. Ledamot Drombergs förslag nr 4 om förbättrande av de studerandes studiesociala ställning är motstående till ledamot Valpas förslag nr 5. Omröstning förrättas först mellan dessa förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

De övriga förslagen är fristående och ställs vid omröstningarna vart för sig separat mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamot Valpas 5) förslag och ledamot Drombergs 4) förslag godkänner riksdagen ledamot Valpas 5) förslag med rösterna 100 ja och 48 nej, 7 blanka och 44 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Valpas 5) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 89 ja och 65 nej, 45 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om ledamot Drombergs 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 111 ja och 45 nej, 43 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om ledamot Drombergs 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 114 ja och 43 nej, 42 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om ledamot Drombergs 3) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 90 ja och 67 nej, 42 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om ledamot Valpas 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 90 ja och 67 nej, 42 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om ledamot Valpas 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 90 ja och 67 nej, 42 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid omröstningen om ledamot Valpas 3) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 101 ja och 56 nej, 42 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid omröstningen om ledamot Valpas 4) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 98 ja och 59 nej, 42 frånvarande.

( Omr. 9 )

Vid omröstningen om ledamot Valpas 6) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 92 ja och 66 nej, 41 frånvarande.

( Omr. 10 )

Riksdagen har godkänt ett ställningstagande med anledning av redogörelsen enligt utskottets betänkande.

Ärendet är slutbehandlat.

Riksdagen går över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 76/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas.

I samband med detta ärende är debatt tillåten även om ärendena 3)—5) på dagordningen.

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 79/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1 samt lagförslag 3—7 i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslag 1 och 3—7 antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 i regeringens proposition förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas verksamhetskapital och ansvarsskuld

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen samt om upphävande av 64 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och 96 § 2 mom. i lagen om försäkringsskassor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 78/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 4 i social- och hälsovårdsutskottets betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslag 1, 2 och 4 antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 i regeringens proposition förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagar om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff och 37 § i lagen om verkställighet av böter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 106/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition om godkännande av 1989 års internationella konvention om bärgning och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och om ändring av sjölagen, samt om godkännande av uppsägning av 1910 års konvention angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 97/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 19/2006 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av den i klämmen nämnda konventionen, likaledes om förslaget i andra klämmen, som gäller godkännande av den i klämmen nämnda reservationen samt om förslaget i tredje klämmen om godkännande av att den i klämmen nämnda konventionen sägs upp. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Debatt (PTK 117/7).

Förslagen gällande konventionerna i betänkandets första, andra och tredje kläm godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 20/2006 rd

Debatt (PTK 117/8).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 111/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 21/2006 rd

Debatt (PTK 117/9, Thors 117/9/5).

__________

Förste vice talmannen:

Plenum avbryts här och det fortsätter kl. 16.

Plenum avbryts kl. 13.26.

Plenum fortsätter

kl. 16

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Förste vice talmannen:

Nu fortsätter behandlingen av 9) ärendet på dagordningen.

Debatten fortsätter (PTK 117/9).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet samt revisionsberättelse över revisionen av statsbokslutet för år 2005

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 13/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 70/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition med förslag till ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 140/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 17/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 86/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 36/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om statens pensioner och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 173/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 37/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Statsrådets redogörelse för strukturen hos och förändringarna inom detaljhandeln samt specialfrågorna kring handeln

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på onsdag.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 209/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 173 a § i mervärdesskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 211/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och Rumänien

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 212/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

19) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat skattskyldiga

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 158/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

20) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Bordläggning av betänkanden

Talmanskonferensens förslag  TKF 3/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ordningsvakter och till vissa lagar som har samband med det

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 265/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 89 § i fordonslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 225/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 22/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om pension för företagare och till vissa lagar, som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 197/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 38/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 91/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl.16.03.