Plenarprotokoll 117/2008 rd

PR 117/2008 rd

Justerat 2.0r

117. ONSDAGEN DEN 3 DECEMBER 2008

Överläggningarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen (15.01—17.03), talman Sauli Niinistö (17.03—18.55) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (18.55—19.22).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 30 ledamöter som frånvarande:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Merikukka Forsius /saml
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Timo Kaunisto /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Jari Larikka /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Aila Paloniemi /cent
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • Pertti Salovaara /cent
 • Paula Sihto /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Matti Vanhanen /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Timo Kaunisto /cent (15.25)
 • Krista Kiuru /sd (16.59)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

2—6.12 ledamot

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna

3.12 ledamöterna

 • Suvi Lindén /saml
 • Matti Vanhanen /cent

3 och 4.12 ledamot

 • Christina Gestrin /sv

3—5.12 ledamot

 • Katri Komi /cent

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

6.11—31.12 ledamot

 • Pentti Oinonen /saf

1—31.12 ledamot

 • Pertti Salovaara /cent

Moderskaps-, faderskaps och föräldraledigheter

Följande anmälning om frånvaro på grund av faderskapsledighet antecknades till protokollet:

3—8.12 ledamot

 • Petri Pihlajaniemi /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2008 rd

Lagmotion  LM 28, 94/2007 rd, 8/2008 rd

Åtgärdsmotion  AM 5/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 2 december 2008.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen i propositionen.

Beslut

Lagförslag 1 i propositionen

Riksdagen godkände 3, 3 a, 4 och 8 § enligt betänkandet.

8 c §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää esitystä.

Debatten avslutades.

Andre vice talmannen:

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Satu Taiveaho föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 8 c § enligt betänkandet med rösterna

100 ja, 62 nej; 37 frånvarande.

( Omr. 1 )

8 d §

Andre vice talmannen:

Paragrafen behandlas momentvis.

8 d § 1 mom.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 1 momentti saa sen sanamuodon, joka on vastalauseessa 1, eli vaikeavammainen itse saisi määrittää, millä tavoin henkilökohtainen apu järjestetään.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 momentti saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Taiveahon tekemää esitystä.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää esitystä.

Debatten avslutades.

Andre vice talmannen:

Ledamot Satu Taiveaho har med bifall av ledamot Anneli Kiljunen föreslagit att 1mom. godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Leena Rauhala föreslagit att 1 mom. godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Andre vice talmannen:

Förslagen är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Päivi Räsänens och Satu Taiveahos förslag godkände riksdagen ledamot Päivi Räsänens förslag med rösterna

104 ja, 58 nej; 37 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 8 d 1 mom. enligt betänkandet med rösterna

100 ja, 65 nej; 34 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände 8 d § 2 och 3 mom. enligt betänkandet.

8 d § 4 mom.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 momentti poistetaan, jolloin myös lähiomaiset ja perheenjäsenet saisivat paremman mahdollisuuden toimia henkilökohtaisena avustajana.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä esitystä.

Debatten avslutades.

Andre vice talmannen:

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Leena Rauhala föreslagit att 4 mom. godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 8 d § 4 mom. enligt betänkandet med rösterna

134 ja, 30 nej; 35 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen godkände 9 § enligt betänkandet.

Ikraftträdandebestämmelsen

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, eli laki tulisi voimaan ensi vuoden alusta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä esitystä.

Debatten avslutades.

Andre vice talmannen:

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Leena Rauhala föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot betänkandet godkände riksdagen ikraftträdandebestämmelsen enligt betänkandet med rösterna

140 ja, 26 nej; 33 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen godkände ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

2) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ordnande av Havsforskningsinstitutets verksamheter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 117/2, Gestrin 117/2/12, 117/2/47).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 108/2008 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 11/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 117/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ändring av bestämmelserna om placeringsverksamhet och solvens när det gäller pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 180/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 117/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Bank

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 64/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 117/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2009 och till vissa andra ändringar som gäller grunderna för inkomstskatten

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2008 rd

Lagmotion  LM 90, 95, 104, 128, 129, 135/2007 rd, 22, 35, 56, 72, 77, 86, 95, 101, 103, 107/2008 rd

Åtgärdsmotion  AM 28, 31/2007 rd, 36, 58/2008 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslagen i propositionen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 117/6).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 119/1/2008

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt 45 § i inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2008 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna och av 16 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 110/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2008 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 191/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kommunallagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av kommunallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2008 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition om godkännande av det i Genève den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2008 rd

Talmannen:

Först ska riksdagen utifrån förvaltningsutskottets betänkande besluta om tilläggsprotokollet i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände tilläggsprotokollet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i lagen om enskilda vägar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 16/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om obligatorisk lagring av läkemedel

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 151/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 111/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om ädelmetallarbeten (ädelmetallarbeten)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2008 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 117/16).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 105 § i kreditinstitutslagen och 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 21/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 117/17).

Förste vice talmannen:

Under debatten har ledamot Markku Uusipaavalniemi föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Förste vice talmannen:

Eftersom ledamot Markku Uusipaavalniemis föreslag inte har fått understöd förfaller det.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om likabehandling

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 13/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 141/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 117/19).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 173/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 117/20).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 119/2/2008

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen, mervärdesskattelagen och 60 § i fordonslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 192/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om myndigheters sigill och stämplar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 94/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 153/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 14/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 119/2008 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2008 rd

Lagmotion  LM 110/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

25) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner samt 9 och 14 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 178/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag kl. 16.

Plenum avslutades kl. 19.22.

​​​​