Plenarprotokoll 117/2012 rd

PR 117/2012 rd

Justerat 2.0r

117. TISDAGEN DEN 27 NOVEMBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.01—15.56) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.56—17.43).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 46 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (r)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (r)
 • Tarja Filatov /sd
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Jussi Halla-aho /saf (r)
 • Pertti Hemmilä /saml (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (s)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Olli Immonen /saf
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (r)
 • Annika Lapintie /vänst (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (s)
 • Markus Lohi /cent
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Silvia Modig /vänst (r)
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (s)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Tuomo Puumala /cent (r)
 • Simo Rundgren /cent
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Jani Toivola /gröna (r)
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Kari Tolvanen /saml (s)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 22.11.2012 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 65—68/2012 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 65—67 och

miljöutskottet om ärende U 68.

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller Kalle Jokinen om befrielse från medlemskapet i grundlagsutskottet, Lasse Männistö om befrielse från medlemskapet i revisionsutskottet och Petteri Orpo om befrielse från uppgiften som ersättare i förvaltningsutskottet. Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon onsdag 28.11.2012 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag kl. 11.

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2013 (RP 95/2012 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 166/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 117/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillfällig bankskatt och lagar om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 167/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 117/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Förenta staterna om säkerhetsåtgärder för skydd av säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 164/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 117/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av beslutet av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda, samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i beslutet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av rådets beslut om Europeiska försvarsbyrån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 165/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete (RP 97/2012 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 168/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 117/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Kuwait om luftfart och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 169/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 170/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 117/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 171/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 117/9).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 118/2/2012

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång och av förvaltningsprocesslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 85/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal, lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar och vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 57/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget och i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2012 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 5/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från försvarsutskottets betänkande beslut om det administrativa arrangemanget och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 117/12).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 118/3/2012

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2012 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 5/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktgodkännanden för vissa byggprodukter samt om vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2012 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 117/14).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 118/4/2012

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om prejudikatbesvär, beskattningsförfarandet och sökande av ändring i beskattningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 76/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2012.

16) Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 147/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2012.

17) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet år 2012

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 18/2012 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 8/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2012.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 kap. i kyrkolagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 127/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2012.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt av 11 a § i lagen om barndagvård

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 111/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2012 rd

Lagmotion  LM 2/2011 rd

Åtgärdsmotion  AM 9/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2012.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 28.11.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.43.

​​​​