Plenarprotokoll 117/2014 rd

PR 117/2014 rd

Justerat 2.0r

117. FREDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.00—14.05).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 19 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Maria Guzenina /sd (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Pertti Hemmilä /saml (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Laila Koskela /cent (s)
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (s)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Mikko Savola /cent (s)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml (r)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 20.11.2014 överlämnat regeringens propositioner RP 245—257/2014 rd till riksdagen. Av dessa är regeringens proposition 247/2014 rd ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2015.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 755, 798, 803, 804, 806, 816, 818, 823, 825—827, 832, 839/2014 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt av ikraftträdande i lagen om ändrig och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 123/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/10/2014

Under debatten har Esko Kiviranta understödd av Eeva-Maria Maijala föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

147 ja, 31 nej, 1 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 124/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/11/2014

Under debatten har Ville Vähämäki understödd av Johanna Jurva föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

141 ja, 39 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 2 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 83/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/14/2014

Under debatten har Arja Juvonen understödd av Johanna Jurva framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

129 ja, 49 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift och lag om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/16/2014

Under debatten har Ari Jalonen understödd av Osmo Kokko framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Betänkandets förslag till uttalande och Ari Jalonens förslag till uttalande är motstående så Ari Jalonens förslag till uttalande ställs vid omröstning mot betänkandets förslag till uttalande.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Ari Jalonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandets förslag till uttalande med rösterna

143 ja, 37 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 4 )

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av däri senare införda ändringar samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI och i de ändringar som senare införts i den samt till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 20/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utifrån kommunikationsutskottets betänkande beslut om bilagan till protokollet till konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/18/2014

Under debatten har Ari Jalonen understödd av Osmo Kokko föreslagit att bilagan till protokollet till konventionen och lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Jag föreslår att riksdagen beslutar om bilagan till protokollet till konventionen och lagförslagen samtidigt.

Förfaringssättet godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner bilagan till protokollet till konventionen och lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har bilagan till protokollet till konventionen och lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen bilagan till protokollet till konventionen och lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

137 ja, 41 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 5 )

Enda behandlingen av bilagan till protokollet till konventionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 96/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/20/2014

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Johanna Jurva framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Juha Rehula har understödd av Terhi Peltokorpi framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. Förslagen är motstående, så vid omröstningarna ställs först Hanna Mäntyläs förslag mot Juha Rehulas förslag och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag mot Juha Rehulas förslag godkände riksdagen Juha Rehulas förslag med rösterna

126 ja, 49 nej, 2 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid 2) omröstningen om Juha Rehulas förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 69 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 7 )

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 151/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/21/2014

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Johanna Jurva föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

127 ja, 51 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 8 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, föreningslagen och 10 § i företags- och organisationsdatalagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/27/2014

Under debatten har Arto Pirttilahti understödd av Eeva-Maria Maijala föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

145 ja, 31 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 9 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 122/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2014 rd

Lagmotion  LM 57/2013 rd, 39, 41, 63, 64, 68, 70, 71, 74/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/14/2014

Under den allmänna debatten har Timo Kalli understödd av Esko Kiviranta föreslagit att som grund för behandlingen läggs lagförslagen i reservation 1.

Ville Vähämäki har understödd av Maria Lohela föreslagit att som grund för behandlingen läggs lagförslagen i reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Omröstningarna om förslagen gällande grund för behandlingen förrättas så att Ville Vähämäkis förslag först ställs mot Timo Kallis förslag och därefter det segrande förslaget mot utskottets förslag.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Ville Vähämäkis förslag mot Timo Kallis förslag godkände riksdagen Timo Kallis förslag med rösterna

143 ja, 37 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 10 )

Vid 2) omröstningen om Timo Kallis förslag mot utskottets förslag fördelades rösterna

89 ja, 89 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 11 )

Talman Eero Heinäluoma:

Eftersom omröstningen med omröstningsapparat gav ett oavgjort resultat är vi nu tvungna att förrätta en öppen omröstning med sedlar. Vid omröstningen med sedlar används två valurnor.

Jag ber ledamöterna ta fram valsedlarna som finns i lådorna. Det finns skilda ja-sedlar och nej-sedlar, och på valsedeln står ledamotens namn. Endast de valsedlar med ledamotens namn på används vid denna omröstning.

Jag ber ledamöterna stanna kvar på sina platser och koncentrera sig på omröstningen. Har samtliga ledamöter hittat sina valsedlar? — Jag ber om allvar nu i ärendet.

Det rör sig alltså om ja-sedlar eller nej-sedlar där det egna namnet står. Utskottets förslag är "ja" och Timo Kallis förslag "nej".

Före omröstningen inleds ska vi ännu utse två rösträknare. Jag ber ledamöterna Timo Soini och Ilkka Kanerva fungera som rösträknare.

Följande ledamöter röstade "ja":

Sauli Ahvenjärvi /kd, Heikki Autto /saml, Jouni Backman /sd, Thomas Blomqvist /sv, Jörn Donner /sv, Markku Eestilä /saml, Eeva-Johanna Eloranta /sd, Maarit Feldt-Ranta /sd, Tarja Filatov /sd, Christina Gestrin /sv, Sanni Grahn-Laasonen /saml, Lars Erik Gästgivars /sv, Leena Harkimo /saml, Timo Heinonen /saml, Rakel Hiltunen /sd, Anne Holmlund /saml, Lauri Ihalainen /sd, Harri Jaskari /saml, Kalle Jokinen /saml, Mikael Jungner /sd, Jouko Jääskeläinen /kd, Ilkka Kanerva /saml, Ilkka Kantola /sd, Mika Kari /sd, Sampsa Kataja /saml, Pia Kauma /saml, Anneli Kiljunen /sd, Krista Kiuru /sd, Pauli Kiuru /saml, Jukka Kopra /saml, Johannes Koskinen /sd, Esko Kurvinen /saml, Merja Kuusisto /sd, Suna Kymäläinen /sd, Jukka Kärnä /sd, Sanna Lauslahti /saml, Eero Lehti /saml, Elina Lepomäki /saml, Antti Lindtman /sd, Riitta Myller /sd, Outi Mäkelä /saml, Tapani Mäkinen /saml, Merja Mäkisalo-Ropponen /sd, Lasse Männistö /saml, Elisabeth Nauclér /sv, Mikaela Nylander /sv, Mats Nylund /sv, Johanna Ojala-Niemelä /sd, Petteri Orpo /saml, Heli Paasio /sd, Sirpa Paatero /sd, Sari Palm /kd, Mikael Palola /saml, Jaana Pelkonen /saml, Tuula Peltonen /sd, Raimo Piirainen /sd, Kari Rajamäki /sd, Leena Rauhala /kd, Pekka Ravi /saml, Paula Risikko /saml, Päivi Räsänen /kd, Matti Saarinen /sd, Pertti Salolainen /saml, Kristiina Salonen /sd, Janne Sankelo /saml, Sari Sarkomaa /saml, Kimmo Sasi /saml, Arto Satonen /saml, Jouko Skinnari /sd, Eero Suutari /saml, Katja Taimela /sd, Hanna Tainio /sd, Kari Tolvanen /saml, Erkki Tuomioja /sd, Tytti Tuppurainen /sd, Anu Urpalainen /saml, Jutta Urpilainen /sd, Raija Vahasalo /saml, Harry Wallin /sd, Stefan Wallin /sv, Sinuhe Wallinheimo /saml, Jan Vapaavuori /saml, Ulla-Maj Wideroos /sv, Pauliina Viitamies /sd, Pia Viitanen /sd, Sofia Vikman /saml, Anne-Mari Virolainen /saml, Tuula Väätäinen /sd, Ben Zyskowicz /saml och Peter Östman /kd.

Följande ledamöter röstade "nej":

Outi Alanko-Kahiluoto /gröna, Mikko Alatalo /cent, Sirkka-Liisa Anttila /cent, Paavo Arhinmäki /vänst, Tuija Brax /gröna, Juho Eerola /saf, Ritva Elomaa /saf, Satu Haapanen /gröna, Teuvo Hakkarainen /saf, Lasse Hautala /cent, Lauri Heikkilä /saf, James Hirvisaari /f11, Reijo Hongisto /saf, Katja Hänninen /vänst, Olli Immonen /saf, Ari Jalonen /saf, Anssi Joutsenlahti /saf, Johanna Jurva /saf, Arja Juvonen /saf, Pietari Jääskeläinen /saf, Antti Kaikkonen /cent, Timo Kalli /cent, Risto Kalliorinne /vänst, Anne Kalmari /cent, Johanna Karimäki /gröna, Elsi Katainen /cent, Inkeri Kerola /cent, Pentti Kettunen /saf, Kimmo Kivelä /saf, Esko Kiviranta /cent, Osmo Kokko /saf, Anna Kontula /vänst, Martti Korhonen /vänst, Annika Lapintie /vänst, Paula Lehtomäki /cent, Jari Leppä /cent, Jari Lindström /saf, Mika Lintilä /cent, Maria Lohela /saf, Markus Lohi /cent, Anne Louhelainen /saf, Eeva-Maria Maijala /cent, Pirkko Mattila /saf, Silvia Modig /vänst, Markus Mustajärvi /vg, Jari Myllykoski /vänst, Lea Mäkipää /saf, Hanna Mäntylä /saf, Martti Mölsä /saf, Mika Niikko /saf, Jussi Niinistö /saf, Ville Niinistö /gröna, Pentti Oinonen /saf, Tom Packalén /saf, Aila Paloniemi /cent, Mauri Pekkarinen /cent, Aino-Kaisa Pekonen /vänst, Terhi Peltokorpi /cent, Arto Pirttilahti /cent, Tuomo Puumala /cent, Mika Raatikainen /saf, Antti Rantakangas /cent, Juha Rehula /cent, Eero Reijonen /cent, Markku Rossi /cent, Simo Rundgren /cent, Vesa-Matti Saarakkala /saf, Anni Sinnemäki /gröna, Juha Sipilä /cent, Timo Soini /saf, Ismo Soukola /saf, Eila Tiainen /vänst, Kimmo Tiilikainen /cent, Jani Toivola /gröna, Maria Tolppanen /saf, Ari Torniainen /cent, Reijo Tossavainen /saf, Kaj Turunen /saf, Kauko Tuupainen /saf, Oras Tynkkynen /gröna, Tapani Tölli /cent, Kari Uotila /vänst, Mirja Vehkaperä /cent, Anu Vehviläinen /cent, Erkki Virtanen /vänst, Pertti Virtanen /saf, Ville Vähämäki /saf, Juha Väätäinen /saf och Jyrki Yrttiaho /vg.

Vi omröstningen var följande ledamöter frånvarande:

Maria Guzenina /sd, Pekka Haavisto /gröna, Pertti Hemmilä /saml, Anna-Maja Henriksson /sv Susanna Huovinen /sd, Saara Karhu /sd, Katri Komi /cent, Timo V. Korhonen /cent, Leila Koskela /cent, Seppo Kääriäinen /cent, Päivi Lipponen /sd, Marjo Matikainen-Kallström /saml, Markku Mäntymaa /saml, Pirkko Ruohonen-Lerner /saf, Annika Saarikko /cent, Mikko Savola /cent, Osmo Soininvaara /gröna, Alexander Stubb /saml och Lenita Toivakka /saml.

Vid omröstningen avgavs 90 ja-röster och 89 nej-röster. Jukka Gustafssons valsedlel förkastades eftersom den stod i strid med 62 § i arbetsordningen.

Riksdagen godkände utskottets förslag som grund för behandlingen.

Talman Eero Heinäluoma:

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Lagförslag 1 i propositionen.

1 §

Kari Uotila /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tuloveroasteikko saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Risto Kalliorinne /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Ville Vähämäki /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.

Maria Lohela /saf:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Kari Uotila har understödd av Risto Kalliorinne föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ville Vähämäki har understödd av Maria Lohela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Timo Kalli har understödd av Mika Lintilä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Timo Kallis förslag mot Ville Vähämäkis förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Kari Uotilas förslag och slutligen det därvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag mot Ville Vähämäkis förslag godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag med rösterna

121 ja, 50 nej, 5 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid 2) omröstningen om Ville Vähämäkis förslag mot Kari Uotilas förslag godkände riksdagen Kari Uotilas förslag med rösterna

106 ja, 66 nej, 3 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid 3) omröstningen om Kari Uotilas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 1 § enligt betänkandet med rösterna

105 ja, 72 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 14 )

Lagförslag 2 i propositionen

23 §, som inte ingår i betänkandet

Ville Vähämäki /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.

Maria Lohela /saf:

Herra puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki har understödd av Maria Lohela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 23 § inte ingår med rösterna

138 ja, 37 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 15 )

31 a §, som inte ingår i betänkandet

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Mika Lintilä föreslagit att en ny 31 a § enligt reservation 1 läggs till i lagen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 31 a § inte ingår med rösterna

102 ja, 74 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 16 )

33 a §, som inte ingår i betänkandet

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Mika Lintilä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 33 a § inte ingår med rösterna

108 ja, 43 nej, 23 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 17 )

33 b §, som inte ingår i betänkandet

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Mika Lintilä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 33 b § inte ingår med rösterna

108 ja, 33 nej, 33 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 18 )

50 §, som inte ingår i betänkandet

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Mika Lintilä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 50 § inte ingår med rösterna

109 ja, 59 nej, 8 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 19 )

52 §, som inte ingår i betänkandet

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen, joka on sama kuin edustaja Kauman ym. allekirjoittama esitys.

Talman Eero Heinäluoma:

Det räcker med att framställa enbart förslaget.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Mika Lintilä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 52 § inte ingår med rösterna

108 ja, 66 nej, 1 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 20 )

64 §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Mika Lintilä föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 64 § enligt betänkandet med rösterna

133 ja, 42 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 21 )

93 §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Kari Uotila /vänst:

Herra puhemies! Teen ehdotuksen vastalauseen 2 mukaan.

Risto Kalliorinne /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Mika Lintilä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Kari Uotila har understödd av Risto Kalliorinne föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen röstar först om Timo Kallis förslag gällande paragrafens innehåll och därefter om Kari Uotilas förslag om att paragrafen stryks.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag gällande paragrafens innehåll mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 44 nej, 2 avstår; 23 frånvarande

( Omr. 22 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag om att paragrafen stryks mot betänkandet godkände riksdagen 93 § enligt betänkandet med rösterna

135 ja, 38 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 23 )

124 §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Ville Vähämäki /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosesityksen.

Maria Lohela /saf:

Herra puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Mika Lintilä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ville Vähämäki har understödd av Maria Lohela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Ville Vähämäkis förslag mot Timo Kallis förslag och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag mot Ville Vähämäkis förslag godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag med rösterna

144 ja, 30 nej, 1 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 24 )

Vid 2) omröstningen om Ville Vähämäkis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 124 § enligt betänkandet med rösterna

96 ja, 82 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 25 )

125 §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Ville Vähämäki /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.

Maria Lohela /saf:

Herra puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Mika Lintilä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ville Vähämäki har understödd av Maria Lohela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Ville Vähämäkis förslag mot Timo Kallis förslag och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag mot Ville Vähämäkis förslag godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag med rösterna

131 ja, 44 nej, 1 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 26 )

Vid 2) omröstningen om Ville Vähämäkis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 125 § enligt betänkandet med rösterna

117 ja, 60 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 27 )

126 a §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /cent:

Puhemies! Kannatan.

Ville Vähämäki /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen pykälänpoistoesityksen.

Maria Lohela /saf:

Herra puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli understödd av Mika Lintilä och Ville Vähämäki understödd av Maria Lohela har föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis och Ville Vähämäkis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 126 a § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 66 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 28 )

127 b §, som inte ingår i betänkandet

Ville Vähämäki /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen pykälänmuutosesityksen.

Maria Lohela /saf:

Herra puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki har understödd av Maria Lohela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 127 b § inte ingår med rösterna

139 ja, 36 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 29 )

Ikraftträdandebestämmelsen

Ville Vähämäki /saf:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen esityksen voimaantulosäännökseksi.

Maria Lohela /saf:

Herra puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki har understödd av Maria Lohela föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag mot betänkandet godkände riksdagen ikraftträdandebestämmelsen enligt betänkandet med rösterna

103 ja, 74 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 30 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 141/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/5/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

15 §

Anne Kalmari /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen, joka mahdollistaa monimuotoisten tilojen sukupolvenvaihdokset jatkossakin.

Talman Eero Heinäluoma:

Ledamöterna behöver inte presentera innehållet i förslaget. — Till följande ledamot Hautala.

Lasse Hautala /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Lauri Heikkilä /saf:

Herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Ritva Elomaa /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Anne Kalmari har understödd av Lasse Hautala föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Lauri Heikkilä har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Lauri Heikkiläs förslag mot Anne Kalmaris förslag och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag mot Anne Kalmaris förslag godkände riksdagen Anne Kalmaris förslag med rösterna

135 ja, 36 nej, 5 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 31 )

Vid 2) omröstningen om Anne Kalmaris förslag mot betänkandet godkände riksdagen 15 § enligt betänkandet med rösterna

110 ja, 66 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 32 )

24 §

Anne Kalmari /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen.

Lasse Hautala /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Lauri Heikkilä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Ritva Elomaa /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Anne Kalmari har understödd av Lasse Hautala föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Lauri Heikkilä har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Anne Kalmaris och Lauri Heikkiläs förslag har samma innehåll och ställs vid omröstningen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Anne Kalmaris och Lauri Heikkiläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen 24 § enligt betänkandet med rösterna

111 ja, 66 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 33 )

26 a §

Anne Kalmari /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen.

Lasse Hautala /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Lauri Heikkilä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Ritva Elomaa /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Anne Kalmari har understödd av Lasse Hautala föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Lauri Heikkilä har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Anne Kalmaris och Lauri Heikkiläs förslag har samma innehåll och ställs vid omröstningen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Anne Kalmaris och Lauri Heikkiläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen 26 a § enligt betänkandet med rösterna

111 ja, 66 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 34 )

Ikraftträdandebestämmelsen

Lauri Heikkilä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Ritva Elomaa /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Lauri Heikkilä har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen ikraftträdandebestämmelsen enligt betänkandet med rösterna

111 ja, 66 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 35 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 13/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2014.

PR 115/8/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

64 a §

Eeva-Maria Maijala /cent:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Mirja Vehkaperä /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Talman Eero Heinäluoma:

Eeva-Maria Maijala har understödd av Mirja Vehkaperä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 64 a § enligt betänkandet med rösterna

100 ja, 66 nej; 33 frånvarande.

( Omr. 36 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens årsberättelse 2013
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2013

Enda behandlingen

Berättelse  B 12/2014 rd

Berättelse  B 16/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 7/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2014
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2014 (RP 207/2014 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 207/2014 rd

Regeringens proposition  RP 233/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2014.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 25.11.2014 kl.14.

Plenum avslutades kl. 14.05.

​​​​​​​