Plenarprotokoll 118/2004 rd

PR 118/2004 rd

Justerat 2.0r

118. ONSDAGEN DEN 10 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Ulla Anttila /gröna
 • Tuija Brax /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Tanja Karpela /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Mikaela Nylander /sv
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Timo Soini /saf

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

10.11 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /sd
 • Lasse Virén /saml

10—12.11 ledamot

 • Tanja Karpela /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

10.11 ledamöterna

 • Ulla Anttila /gröna
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Matti Saarinen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

10.11 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Esko Kurvinen /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Eero Reijonen /cent

10 och 11.11 ledamot

 • Tarja Cronberg /gröna

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Rundradion Ab:s förvaltningsråds berättelse till riksdagen om bolagets verksamhet år 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 9/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 21/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande nr 21.

Debatt (PTK 118/1).

__________

Talmannen för Polens parlament besöker riksdagen

Talmannen:

Ärade ledamöter! En delegation under ledning av talman Józef Oleksy från Polens parlament Sejm är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra värderade gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

Debatten fortsätter (PTK 118/1, Lapintie 118/1/10).

Betänkandet godkänns.

Förslaget i andra klämmen i kommunikationsutskottets betänkande om att sända detta till Rundradion Ab för kännedom godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning gällande en nivåförhöjning av folkpensionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2004 rd

Lagmotion  LM 47, 63/2003 rd, 101/2004 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 118/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 119/1/2004

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 129/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 13/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av det avtal som avses i klämmen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen samt 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 191/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av 4 och 29 § i lagen om riksdagens tjänstemän och av reglementet för riksdagens kansli

Andra behandlingen, enda behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 15/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas. Slutligen fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om ändringen av reglementet för riksdagens kansli.

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förste vice talmannen:

Härefter skall riksdagen besluta om talmanskonferensens förslag om ändring av reglementet för riksdagens kansli.

Detaljbehandling:

Förslaget till reglemente för riksdagens kansli godkänns med ett innehåll enligt betänkandet.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 16/2004 rd

Debatt (PTK 118/8).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare samt 13 och 22 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 159/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Lagmotion  LM 120/2004 rd (Bjarne Kallis /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 118/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

11) Lag om ändring av 9 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp

Remissdebatt

Lagmotion  LM 129/2004 rd (Päivi Räsänen /kd m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 118/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen gällande Nordiska investeringsbanken och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 188/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 14/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens berättelse angående statsverkets förvaltning och tillstånd år 2003

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 10/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Lagmotion med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om riksdagens tjänstemän

Bordläggning av betänkanden

Lagmotion  LM 71/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift inom Kajanalands förvaltningsförsöksområde 2005—2009

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 144/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2004 rd

Lagmotion  LM 94/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 104/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 19/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet samt till lagen om ändring av järnvägslagen och lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 182/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 20/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 169/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 14/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.40.