Plenarprotokoll 118/2006 rd

PR 118/2006 rd

Justerat 2.0r

118. TISDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Janina Andersson /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Susanna Haapoja /cent
 • Tony Halme /saf
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Annika Lapintie /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Tanja Saarela /cent
 • Mauri Salo /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

21.11 ledamöterna

 • Juha Korkeaoja /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Tanja Saarela /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

21 och 22.11 ledamöterna

 • Paula Lehtomäki /cent
 • Simo Rundgren /cent

21—23.11 ledamöterna

 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

21.11 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

21 och 22.11 ledamöterna

 • Risto Kuisma /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna

21—24.11 ledamot

 • Jaakko Laakso /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

21.11 ledamöterna

 • Susanna Haapoja /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Tapani Tölli /cent

21 och 22.11 ledamot

 • Annika Lapintie /vänst

21—24.11 ledamot

 • Janina Andersson /gröna

__________

Val av generaldirektör för statens revisionsverk

Andre vice talmannen meddelar att val av generaldirektör för statens revisionsverk förrättas i plenum onsdagen den 29 november kl. 15. Generaldirektören väljs för en mandattid på sex år som börjar den 1 januari 2007 och löper ut den 31 december 2012. Valet förrättas enligt 16 § 1 mom. i riksdagens arbetsordning på samma sätt som val av talman.

 • Till ledamöterna har utdelats ett utdrag gällande ärendet ur finansutskottets protokoll. Ansökningarna från dem som anmält sig till uppdraget hålls framlagda på centralkansliet i lagstiftningsdirektörens rum.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 265/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 118/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 266/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 260/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap. i häktningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 261/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 118/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 262/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till ändring av kommunallagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 263/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 118/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 209/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 173 a § i mervärdesskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 211/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och Rumänien

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 212/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat skattskyldiga

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ordningsvakter och till vissa lagar som har samband med det

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 265/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2006 rd

Allmän debatt (PTK 118/11).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 17/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 89 § i fordonslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 22/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 36/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om statens pensioner och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 173/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 37/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om pension för företagare och till vissa lagar, som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 197/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 38/2006 rd

Allmän debatt (PTK 118/17).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 91/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

19) Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet samt revisionsberättelse över revisionen av statsbokslutet för år 2005

Enda behandlingen

Berättelse  B 13/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2006 rd

Debatt (PTK 118/19).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Enda behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 3/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 32. Först tillåts allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av talmanskonferensens förslag till beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga.

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

2, 11 och 12 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Republiken Zambia om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 51/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 12/2006 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2006 rd

Lagmotion  LM 97/2003 rd, 110/2004 rd, 19, 147/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 89/2005 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 119/2/2006

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om växtskyddsmedel samt till lagar om ändring av kemikalielagen och 44 kap. 1 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

26) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 182/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om besvärsnämnden för social trygghet och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2006 rd

Debatt (PTK 118/27).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 119/1/2006

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 237/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

29) Regeringens proposition med förslag till lagar om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet och om ändring av 41 § i lagen om stödjande av företagsverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 15/2006 rd

Lagmotion  LM 18/2003 rd, 14/2006 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen antas utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 228/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

31) Regeringens proposition med förslag om en andra tilläggsbudget för 2006
Regeringens proposition om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)
Regeringens proposition om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 208, 244, 258/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2006 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 107—125/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till nästa plenum.

Ingen debatt.

Talmanskonferensens förslag godkänns och betänkandet bordläggs till nästa plenum.

Talmannen:

På grund av riksdagens arbetssituation föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som skall iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag godkänns.

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att det vid behandlingen av ärendet först förs en allmän debatt, som inleds med en presentation följd av en snabbdebatt med 5 minuters inlägg. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel. Sedan föredras inkomsterna enligt avdelning och kapitel samt allmänna motiveringen. Till sist föredras betänkandets andra kläm som gäller förkastande av tilläggsbudgetmotionerna samt den tredje klämmen som gäller tillämpningen av tilläggsbudgeten.

Allmän debatt om huvudtitlarna, avdelningarna eller allmänna motiveringen tillåts härefter inte längre, utan endast förslag med kort motivering får framställas.

För detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att ändringsförslagen framställs då respektive huvudtitel föredras och behandlas under detta kapitel eller denna huvudtitel. Om ändringsförslag inte har framställts vid en huvudtitel eller ett kapitel inom huvudtiteln anses huvudtiteln eller kapitlet ha blivit godkänt enligt finansutskottets betänkande.

Förslag som gäller avdelningarna framställs och omröstning verkställs på samma sätt som i fråga om huvudtitlarna för utgifterna.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande skall lämna in sitt ändringsförslag skriftligen till centralkansliet senast i morgon onsdag kl. 18. Så skall förfaras också när ändringsförslaget baserar sig på en reservation till betänkandet. Ändringsförslag som inte lämnats in till centralkansliet inom den utsatta tiden tas inte upp till behandling om inte talmannen av särskild orsak anser det nödvändigt.

Förfaringssättet godkänns.

Plenum avslutas kl. 18.15.