Plenarprotokoll 118/2014 rd

PR 118/2014 rd

Justerat 2.0r

118. TISDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.07—15.58), förste vice talman Pekka Ravi (15.58—18.39) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (18.39—20.54).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 23 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Maria Guzenina /sd (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Elina Lepomäki /saml (r)
 • Pirkko Mattila /saf
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Petteri Orpo /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Simo Rundgren /cent
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Janne Sankelo /saml
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Jani Toivola /gröna
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Mirja Vehkaperä /cent (s)
 • Pia Viitanen /sd (r)
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Sirpa Paatero /sd (14.35)
 • Pirkko Mattila /saf (15.09)
 • Paula Risikko /saml (18.10)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 21.11.2014 överlämnat regeringens proposition RP 258/2014 rd till riksdagen. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum.

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 20.11.2014 till riksdagen överlämnat unionsärendet U 42/2014 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Pirkko Mattila anhåller om befrielse från uppgiften som ersättare i Folkpensionsanstaltens fullmäktige. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon onsdag 26.11.2014 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till Folkpensionsanstaltens fullmäktige

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten Ritva Elomaa till medlem i Folkpensionsanstaltens fullmäktige.

2) Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 247/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 118/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

3) Finland till en föregångare i hållbar naturresursekonomi 2050 Uppdatering av riktlinjerna i statsrådets naturresursredogörelse "Smart och ansvarsfull naturresursekonomi" till riksdagen 2014

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 9/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet, framtidsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Efter statsrådets presentation av redogörelsen följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. Gruppanförandena får vara högst 5 minuter långa och övriga på förhand anmälda anföranden högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 118/2, Gästgivars 118/2/8, Östman 188/2/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet, framtidsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 248/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering till den evangelisk-lutherska kyrkan för vissa samhällsuppgifter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 250/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 118/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med skrotningspremie för fordon

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 251/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 118/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av fordon och lag om ändring av fordonslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 252/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 118/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 § i konkurrenslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 253/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 118/8).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 254/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 255/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och häslovårdsutskottet.

Debatt (PTK 118/10).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 256/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 118/11).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av marktäktslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 257/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 258/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i språklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 122/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2014 rd

Lagmotion  LM 57/2013 rd, 39, 41, 63, 64, 68, 70, 71, 74/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 125/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 118/16).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/2/2013

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 47/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 171/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 28/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 55 § i utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 29/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av överenskommelsen om ändring av den med Vitryssland ingångna överenskommelsen om internationell landsvägstrafik och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 21/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande beslut om överenskommelsen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 222/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 22/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 23/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 141/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 a och 35 § i lagen om grundläggande utbildning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 135/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 76/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 118/28).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/3/2014

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 213/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 22/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 208/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

31) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av lagen om bekämpning av oljeskador

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 205/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från miljöutskottets betänkande beslut om protokollet och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände protokollet.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 13/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 118/32).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/4/2014

33) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2014
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2014 (RP 207/2014 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 207/2014 rd

Regeringens proposition  RP 233/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Debatt (PTK 118/33).

Beslut

Riksdagen godkände tilläggsbudgetpropositionen enligt betänkandet.

Riksdagen godkände utskottets förslag till tilllämpningen av tilläggsbudgeten.

Ärendet slutbehandlat.

34) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det interna avtalet om finansiering av Europeiska unionens bistånd i enlighet med AVS-EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till utomeuropeiska länder och territorier

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 92/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 16/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning (RP 128/2014 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 128/2014 rd

Regeringens proposition  RP 234/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2014 rd

Lagmotion  LM 22, 73/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och av mervärdesskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 220/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

37) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 197/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 30/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

38) Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

Bordläggning av betänkanden

Övrigt ärende  Ö 10/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2014.

39) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 103/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

40) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 § i informationssamhällsbalken

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 237/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

41) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vikariehjälp för renskötare och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 239/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

42) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 223/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

43) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen samt 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 204/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 22/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

44) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden samt till lag om genomförande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 175/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

45) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om bostadssparpremier

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 214/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 14/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 26.11.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.54.