Plenarprotokoll 119/2009 rd

PR 119/2009 rd

Justerat 2.0r

119. FREDAGEN DEN 4 DECEMBER 2009

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (13.01—13.23).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 31 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Risto Autio /cent (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml (s)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Antti Kaikkonen /cent (s)
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Elsi Katainen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Tuija Nurmi /saml (r)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Paula Sihto /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna (r)
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /saml (s)
 • Pekka Vilkuna /cent

__________

Festgudstjänsten på självständighetsdagen

Förste vice talmannen:

Ceremonimästarens skrivelse med anledning av en ekumenisk gudstjänst på självständighetsdagen föredras.

Sekreteraren läser:

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 6 november 2009

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag söndagen, den 6 december 2009 avhålles i Domkyrkan klockan 12.00.

Mikko Jokela

Klädsel: Mörk kostym"

Förste vice talmannen:

Jag ber att ledamöterna samlas framför Nationalbiblioteket på självständighetsdagen kl. 11.40 för att därifrån gå till Domkyrkan.

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talmannen:

Republikens president har i dag 4.12.2009 överlämnat regeringens propositioner RP 261—266/2009 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 865, 885, 886, 888, 889, 895—901, 904—906/2009 rd antecknades ha anlänt.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Förste vice talmannen:

Inrikesminister Anne Holmlund har 3.12.2009 anmält ändringar i sina bindningar (SR 5/2009 rd).

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statsrådets meddelande om klimatmötet i Köpenhamn

Statsrådets meddelande  SRM 2/2009 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen ska riksdagen nu fatta beslut om statsrådets meddelande om klimatmötet i Köpenhman. Debatten om ärendet avslutades vid plenum 2.12.2009.

Jag föreslår nu enligt arbetsordningen för riksdagen enkel övergång till dagordningen med följande ordalydelse: "Riksdagen har fått meddelandet och övergår till dagordningen".

I strid med talmannens förslag har det framställts följande två förslag till motiverad övergång till dagordningen:

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit: "Efter att ha fått statsrådets meddelande om klimatmötet i Köpenhamn förutsätter riksdagen att regeringen har som mål att under mötet få till stånd en juridiskt bindande överenskommelse där parterna avtalar att de utvecklade ländernas mål är att minska utsläppet av växthusgaser med 30—40 procent från 1990 års nivå fram till 2020, och övergår till dagordningen."

Ledamot Susanna Huovinen har med bifall av ledamot Satu Taiveaho föreslagit: "Riksdagen anser det viktigt att regeringen vid klimatmötet i Köpenhamn verkar för att hitta nya och innovativa finansieringsformer. Ett bra sätt kunde vara att gå in för en internationell överlåtelseskatt för att finansiera en klimatfond. För att säkerställa social rättvisa förutsätter riksdagen att regeringen ser till att de inhemska kostnaderna för att stävja klimatförändringen fördelas på ett socialt rättvis sätt, och övergår till dagordningen."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Susanna Huovinens förslag och sedan det segrande förslaget mot talmannens förslag.

Riksdagen godkände omröstningsordningen.

Förste vice talmannen:

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat i den avgörande omröstningen.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Susanna Huovinens förslag godkände riksdagen ledamot Susanna Huovinens förslag med rösterna

148 ja, 17 nej; 34 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Susanna Huovinens förslag mot talmannens förslag godkände riksdagen talmannens förslag med rösterna

103 ja, 62 nej; 34 frånvarande

( Omr. 2 )

Riksdagen gick över till dagordningen.

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum 3.12.2009.

Under debatten har ledamot Rakel Hiltunen med bifall av ledamöterna Unto Valpas, Veijo Puhjo och Valto Koski föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 1—37, 39—54, 56—142, 144—212 och 214—219 utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

105 ja, 62 nej; 32 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 38, 55, 143 och 213 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om bundet långtidssparande och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 159/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 24/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum 3.12.2009.

Under debatten har ledamot Matti Kangas med bifall av ledamot Toimi Kankaanniemi föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 1—3 utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

106 ja, 61 nej; 32 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 4 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 253/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 119/4)

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 120/11/2009

5) Regeringens proposition med förslag till beviljande av statsborgen för inlåningsbankers och hypoteksbankers upplåning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 255/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 42/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2009.

6) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2008

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 15/2009 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 5/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2009.

7) Regeringens proposition med förslag till kommunindelningslag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 125/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2009.

8) Regeringens proposition med förslag till en lag om utveckling av regionerna och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 146/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2009.

9) Regeringens proposition med förslag till ändring av tingsrättslagen och bestämmelserna om vissa tingsrätters sakliga behörighet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 227/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 18/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2009.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 247/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 30/2009 rd

Lagmotion  LM 55/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2009.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 249/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 31/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2009.

12) Regeringens proposition med förslag till ändring av järnvägslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 207/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 32/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2009.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen, lagen om Finansinspektionen samt 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 187/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 28/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2009.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på måndag 7.12.2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.23.

​​​​