Plenarprotokoll 12/2005 rd

PR 12/2005 rd

Justerat 2.0r

12. FREDAGEN DEN 18 FEBRUARI 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Iivo Polvi /vänst
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Jukka Vihriälä /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

18.2 ledamot

 • Kari Rajamäki /sd

19.2—2.3 ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Leena Rauhala /kd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Unto Valpas /vänst

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

18.2 ledamot

 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

18.2 ledamöterna

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Iivo Polvi /vänst
 • Matti Saarinen /sd
 • Jukka Vihriälä /cent

21—25.2 ledamot

 • Liisa Hyssälä /cent

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens propositioner RP 7—12/2005 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 915, 921, 922, 929, 941, 956, 960, 970, 979, 980, 988, 1013, 1017, 1019, 1021, 1027/2004 rd antecknas ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om godkännande av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 1/2005 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av det protokoll som avses i klämmen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Protokollet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och lagen om statens pensionsfond

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 273/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 1/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 269/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 3/2005 rd

Allmän debatt (PTK 12/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 282/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 2/2005 rd

Lagmotion  LM 130/2004 rd

Allmän debatt (PTK 12/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslaget i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar ekonomiutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition om godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet och om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 175/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 3/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.09.

​​​​​​​