Plenarprotokoll 120/2002 rd

PR 120/2002 rd

Justerat 2.0r

120. TORSDAGEN DEN 17 OKTOBER 2002

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Aho /cent
 • Maria Kaisa Aula /cent
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /gröna
 • Klaus Bremer /sv
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Ville Itälä /saml
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /sv
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /saml
 • Sauli Niinistö /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Margareta Pietikäinen /sv
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Katja Syvärinen /vänst
 • Martti Tiuri /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Klaus Bremer /sv
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Bjarne Kallis /kd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

17.10 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tuula Haatainen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Matti Vanhanen /cent

17 och 18.10 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /saml
 • Katja Syvärinen /vänst
 • Jari Vilén /saml

17—20.10 ledamot

 • Marjukka Karttunen /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

17.10 ledamöterna

 • Anne Holmlund /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Martti Tiuri /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

17.10 ledamöterna

 • Klaus Bremer /sv
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml

17 och 18.10 ledamot

 • Jyrki Katainen /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Konstens betydelse i samhället

Aktuell debatt

Debattinitiativ  DI 9/2002 rd (Sirpa Pietikäinen /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är en aktuell debatt om konstens betydelse i samhället.

Öppningsanförandena hålls av ledamot S. Pietikäinen och kulturminister Dromberg. Anförandena får räcka högst 7 minuter. Efter öppningsanförandena ger talmannen ledamöterna ordet för högst 3 minuter långa inlägg, dessutom kan ledamöterna och ministrarna få yttra sig i repliker på högst en minut.

Debatt (PTK 120/1, Gestrin 120/1/7, Andersson 120/1/52).

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 14/2002 rd

Allmän debatt (PTK 120/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjöarbetstidslagen, lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart och sjömanslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 6/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Lag om ändring av 1 § hovrättslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 119/2002 rd (Toimi Kankaanniemi /kd m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

5) Lag om ändring av 4 § lagen om pension för arbetstagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 122/2002 rd (Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 120/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Lag om ändring av 14 § lagen om studiestöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 123/2002 rd (Leena Rauhala /kd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 120/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

7) Lag om ändring av 55 och 56 § lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Lagmotion  LM 125/2002 rd (Olavi Ala-Nissilä /cent m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 120/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

8) Lag om ändring av 21 b § lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

Remissdebatt

Lagmotion  LM 126/2002 rd (Osmo Puhakka /cent m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 120/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

9) Lag om trafikbot och lag om ändring av vägtrafiklagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 127/2002 rd (Erkki Pulliainen /gröna m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 120/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

10) Lag om ändring av 36 § gymnasielagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 128/2002 rd (Mikko Kuoppa /vänst m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 120/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

11) Lag om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Lagmotion  LM 129/2002 rd (Mikko Kuoppa /vänst m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 120/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Regeringens proposition om godkännande av fördraget om observationsflygningar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av 14 § territorialövervakningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 71/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 23/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum onsdagen den 6 november.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om export och transitering av försvarsmateriel

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 109/2002 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 3/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 20 § lagen om fornminnen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 80/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 8/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 och 10 § lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 111/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 21.42.

​​​​