Plenarprotokoll 121/2004 rd

PR 121/2004 rd

Justerat 2.0r

121. TISDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Tatja Karvonen /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Aila Paloniemi /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Ahti Vielma /saml
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Tuomo Hänninen /cent
 • Hannu Hoskonen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

16.11 ledamöterna

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent

16 och 17.11 ledamot

 • Mikko Elo /sd

16—19.11 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Rauno Kettunen /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Minna Lintonen /sd
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Aila Paloniemi /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ahti Vielma /saml
 • Tuula Väätäinen /sd

16—23.11 ledamot

 • Paula Lehtomäki /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

16.11 ledamöterna

 • Tatja Karvonen /cent
 • Jouko Laxell /saml

16 och 17.11 ledamot

 • Saara Karhu /sd

16—19.11 ledamot

 • Simo Rundgren /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

16.11 ledamot

 • Seppo Lahtela /cent

16 och 17.11 ledamöterna

 • Marjukka Karttunen /saml
 • Risto Kuisma /sd

16—19.11 ledamot

 • Klaus Hellberg /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 17 kap. strafflagen, lagen om sammankomster och 8 § lagen om ordningsvakter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2004 rd

Allmän debatt (PTK 121/1, Lapintie 121/1/22).

__________

Serbien och Montenegros president besöker riksdagen

Förste vice talmannen:

Värderade riksdagsledamöter! En delegation under ledning av Serbien och Montenegros president Svetozar Marovic är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra värderade gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

Allmänna debatten fortsätter (PTK 121/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1 och 2 i regeringens program med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att lagförslag 3 i regeringens proposition skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 105/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2004 rd

Lagmotion  LM 77/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande nr 19. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 121/1).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 122/1/2004

3) Regeringens proposition om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 232/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 238/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 121/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tingsrättslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 230/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 121/5, Thors 121/5/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

6) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 231/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 233/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 234/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och 9 § i bränsleavgiftslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 235/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 121/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ädelmetallarbeten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 236/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 237/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

12) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen gällande Nordiska investeringsbanken och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 188/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 14/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Lagmotion med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om riksdagens tjänstemän

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 71/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2004 rd

Talmannen:

Lagförslaget som grundar på lagmotion 71 har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 104/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 19/2004 rd

Debatt (PTK 121/14).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i kommunikationsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 14/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 87/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 22/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag (RP 50/2004 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 50, 164/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2004 rd

Lagmotion  LM 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 rd, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 3, 40, 73/2003 rd, 34, 41, 77/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a § och 31 § i lagen om rehabiliteringspenning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 166/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 183/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.05.

​​​​