Plenarprotokoll 121/2006 rd

PR 121/2006 rd

Justerat 2.0r

121. FREDAGEN DEN 24 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Janina Andersson /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Risto Kuisma /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Heli Paasio /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Mauri Salo /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Matti Väistö /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

24.11 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent

27 och 28.11 ledamot

 • Kimmo Sasi /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

24.11 ledamöterna

 • Merikukka Forsius /gröna
 • Risto Kuisma /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

24.11 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Timo Kalli /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Perho /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Kari Uotila /vänst

__________

Lagutskottets medlemmar

Andre vice talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Juhani Sjöblom om befrielse från medlemskapet i lagutskottet. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Andre vice talmannen:

Fyllnadsval till lagutskottet förrättas vid plenum nästa tisdag den 28 november kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast nästa tisdag kl. 11.

__________

Interpellation 6/2006 rd om bättre villkor för kvinnor i arbetslivet

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen meddelar jag att ledamot Sari Sarkomaa och 72 andra ledamöter den 24 november 2006 har framställt till statsrådet interpellation nr 6 om bättre villkor för kvinnor i arbetslivet (IP 6/2006 rd).

Jag ger nu ordet till ledamot Sarkomaa som i egenskap av den första undertecknaren föredrar interpellationen.

Sari Sarkomaa /saml:

Ärade talman! Vi ställer följande interpellation:

"Till riksdagen

I sitt program ger regeringen Vanhanen följande utfästelse: "Regeringen främjar tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna genomförandet av likalönsprincipen och jämställdheten i arbetslivet genom ett långsiktigt program".

Regeringen har misslyckats kapitalt med det målet. Kvinnor har i snitt 471 euro mindre i månadslön än män. Dessutom har lönegapet mellan kvinnor och män ökat den pågående valperioden. Löneskillnaderna är betydligt större om man räknar in övertidsersättningar, bonus m.m. Inom den privata sektorn tjänar män 740 euro mer i månaden än kvinnor.

Kvinnor måste få samma lön som män för samma arbete. Men det räcket inte på långt när för att avskaffa helt omotiverade löneskillnader. Inom kvinnodominerade välutbildade yrkesgrupper är lönerna lägre än inom motsvarande mansdominerade branscher. Exempelvis lärarnas och barnträdgårdslärarnas löner svarar inte mot kraven i deras arbete.

Lönerna för yrkesutbildad vårdpersonal i Finland ligger klart under medellönen i utvecklade industriländer. Sjuksköterskor i Finland får en lön som bara är 83 procent av Oecd-genomsnittet. Lönerna för yrkesutbildad vårdpersonal motsvarar vare sig kraven i arbetet eller utbildningen. Det i sin tur bygger upp en personalbrist som hotar att försämra kvaliteten på vår hälsovård.

Kvinnor är mer utsatta i arbetslivet också av den anledningen att kvinnor oftare än män har kortvariga anställningar. Det är framför allt unga kvinnor som har kortvariga jobb. Extra utsatta är ensamstående mammor med kortvariga anställningar.

Nästan 20 procent av alla kvinnor har tidsbegränsade anställningar. Hos oss i Finland har något fler personer kortvariga jobb än i andra europeiska länder. I EU-länderna har 11,8 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna tidsbestämda anställningar. Av männen i Finland är det 12 procent.

Var fjärde kvinna (24,5 procent) inom offentlig sektor har tidsbegränsad anställning. Inom privat sektor är siffran 16,6 procent. Arbetsministeriet som borde föregå med gott exempel och främja både kvalitet och jämställdhet i arbetslivet styr in utvecklingen i en återvändsgränd. Nästan en tredjedel (29 procent) av de anställda har kortvariga anställningar.

Inom kvinnodominerade branscher finns det gott om vikariat eftersom många är föräldralediga. Det är en orsak till att de kortvariga jobben ökar. Framöver måste detta faktum vägas in när personalen dimensioneras. På så sätt kan vikariat på grund av föräldraledighet ordnas med hjälp av fastanställd personal.

Kvinnor har fortfarande betydligt sämre villkor på arbetsplatser i Finland än män. De får sämre lön och de har betydligt oftare korta anställningar. På ledande positioner är kvinnorna inte lika många som männen på arbetsplatserna i vårt land. I själva verket slår arbetsgivarnas kostnader för familjeledighet hårt mot kvinnorna på arbetsmarknaden. Regeringen har inte lyckats göra de finländska arbetsplatserna mer jämställda.

På grundval av det ovanstående och med hänvisning till 43 § i Finlands grundlag framställer vi följande interpellation till den behöriga ministern:

Varför har regeringen inte handlat i överensstämmelse med sina utfästelser och sett till att lönegapet mellan kvinnor och män krymper och att de obefogande kortjobben blir färre, och tänker regeringen under den återstående valperioden vidta konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna och de ogrundade kortvariga anställningarna samt förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden?

Helsingfors den 24 november 2006

 • Sari Sarkomaa /saml
 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Leena Harkimo /saml
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Jyri Häkämies /saml
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Jari Koskinen /saml
 • Seppo Lahtela /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Esko Kurvinen /saml
 • Jere Lahti /saml
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Maija Perho /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Paula Risikko /saml
 • Martin Saarikangas /saml
 • Petri Salo /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Timo Seppälä /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Marja Tiura /saml
 • Irja Tulonen /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Ahti Vielma /saml
 • Jari Vilén /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Ben Zyskowicz /saml
 • Annika Lapintie /vänst
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Outi Ojala /vänst
 • Matti Kauppila /vänst
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Kari Uotila /vänst
 • Unto Valpas /vänst
 • Iivo Polvi /vänst
 • Mikko Immonen /vänst
 • Matti Kangas /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Martti Korhonen /vänst
 • Minna Sirnö /vänst
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tuija Brax /gröna
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Ulla Anttila /gröna
 • Sari Essayah /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Timo Soini /saf
 • Raimo Vistbacka /saf"

Andre vice talmannen:

Enligt 22 § 1 mom. i arbetsordningen remitteras interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Högre spritskatt för att minska konsumtionen

Voteringar

Interpellation  IP 5/2006 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen fattar riksdagen nu beslut om ledamot Päivi Räsänens m.fl. interpellation nr 5 om högre spritskatt för att minska konsumtionen. Debatten om ärendet avslutades vid senaste plenum.

Jag föreslår nu för riksdagens godkännande som talmannens förslag övergång till dagordningen med följande ordalydelse enligt 22 § 3 mom. i arbetsordningen: "Riksdagen har hört svaret och övergår till dagordningen."

I strid med talmannens förslag har ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Reijo Paajanen framställt följande förslag till ordalydelse för motiverad övergång till dagordningen: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar målinriktade åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen och förebygga ökade alkoholskador samt till riksdagen överlämnar en proposition om höjning av spritskatten så fort att riksdagen hinner behandla den under detta riksmöte, och övergår till dagordningen."

Redogörelsen godkänns.

Vid omröstningen mellan talmannens och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen talmannens förslag med rösterna 94 ja och 73 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

Riksdagen går över till dagordningen.

2) Statsrådets redogörelse för strukturen hos och förändringarna inom detaljhandeln samt specialfrågorna kring handeln

Voteringar

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2006 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen beslutar riksdagen nu om formuleringen av ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse för strukturen hos och förändringarna inom detaljhandeln samt specialfrågorna kring handeln.

Till grund för behandlingen ligger det förslag till ordalydelse som ekonomiutskottet föreslår i sitt betänkande nr 17. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i onsdags.

Under debatten har ledamot Sari Sarkomaa föreslagit med bifall av ledamot Martin Saarikangas att riksdagen i sitt ställningstagande intar ett uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Sarkomaas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 128 ja och 38 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen har godkänt ett ställningstagande med anledning av redogörelsen enligt utskottets betänkande.

Ärendet är slutbehandlat.

Riksdagen går över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Regeringens proposition med förslag om en andra tilläggsbudget för 2006
Regeringens proposition om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)
Regeringens proposition om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 208, 244, 258/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2006 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 107—125/2006 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 34. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i onsdags.

Detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen:

Föredras utgifterna.

Huvudtitel 23
Statsrådet

Kap. 02 Statsrådets kansli

Debatt (PTK 121/3).

Under debatten föreslår ledamot Timo Soini med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att mom. 23.02.22 minskas med 1 000 000 euro från det föreslagna anslaget för EU-ordförandeskapet. (TBM 107)

Vid omröstningen om ledamot Soinis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 158 ja och 2 nej, 39 frånvarande.

( Omr. 3 )

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Utrikesförvaltningen och kap. 99 Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde godkänns.

Huvudtitel 25
Justitieministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Ministeriet och myndigheter i samband med det, kap. 10 Domstolsväsendet och kap. 30 Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp godkänns.

Huvudtitel 26
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Inrikesministeriet, kap. 05 Länsstyrelserna, kap. 75 Polisväsendet, kap. 80 Räddningsväsendet och kap. 90 Gränsbevakningsväsendet godkänns.

Kap. 97 Understöd åt kommuner

Debatt (PTK 121/3).

Under debatten föreslår ledamot Mikko Kuoppa med bifall av ledamot Iivo Polvi att mom. 26.97.34 ökas med 8 000 000 euro för finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning. (Reservation)

Ledamot Sari Essayah föreslår med bifall av ledamot Leena Rauhala att mom. 26.97.34 ökas med 7 000 000 euro för finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning. (TBM 109)

Andre vice talmannen:

Förslagen är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Essayahs och Kuoppas förslag godkänner riksdagen ledamot Essayahs förslag med rösterna 124 ja och 35 nej, 6 blanka och 34 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Essayahs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 97 ja och 67 nej, 35 frånvarande.

( Omr. 5 )

Kap. 98 Utveckling av regionerna godkänns.

Huvudtitel 27
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Försvarspolitik och förvaltning, kap. 10 Militärt försvar och kap. 30 Militär krishantering godkänns.

Huvudtitel 28
Finansministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Finansministeriet, kap. 05 Statskontoret, kap. 39 Vissa överföringar till landskapet Åland, kap. 40 Tullverket och kap. 60 Senatfastigheter godkänns.

Kap. 80 Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen

Debatt (PTK 121/3).

Under debatten föreslår ledamot Timo Soini med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att mom. 28.80.26 minskas med 1 000 000 från det föreslagna anslaget för EU-ordförandeskapet. (TBM 110)

Vid omröstningen om ledamot Soinis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 161 ja och 2 nej, 36 frånvarande.

( Omr. 6 )

Kap. 81 Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde och kap. 90 Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen godkänns.

Huvudtitel 29
Undervisningsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Undervisningsministeriet, kap. 05 Kyrkliga ärenden, kap. 10 Undervisning och forskning vid universitet, kap. 60 Yrkesutbildning, kap. 88 Vetenskap och kap. 90 Konst och kultur godkänns.

Huvudtitel 30
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Kap. 10 Utvecklande av landsbygden, kap. 30 Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet samt kap. 40 Fiskeri-, vilt- och renhushållning godkänns.

Kap. 60 Skogsbruk

Under debatten föreslår ledamot Sari Essayah med bifall av ledamot Leena Rauhala att mom. 30.60.42 ökas med 1 200 000 euro för skogscentralernas utgifter för att undvika uppsägningar. (TBM 111)

Vid omröstningen om ledamot Essayahs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 102 ja och 48 nej, 49 frånvarande.

( Omr. 7 )

Kap. 63 Forststyrelsen godkänns.

Huvudtitel 31
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Kommunikationsministeriet godkänns.

Kap. 24 Vägförvaltningen

Debatt (PTK 121/3).

Under debatten föreslår ledamot Timo Soini med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att mom. 31.24.21 ökas med 30 000 000 euro för basväghållningen. (TBM 116)

Vid omröstningen om ledamot Soinis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 92 ja och 59 nej, 48 frånvarande.

( Omr. 8 )

Kap. 30 Sjöfartsverket och kap. 32 Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik godkänns.

Kap. 40 Banförvaltningscentralen

Under debatten föreslår ledamot Timo Soini med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att mom. 31.40.21 ökas med 20 000 000 euro för basbanhållningen. (TBM 118)

Vid omröstningen om ledamot Soinis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 96 ja och 68 nej, 35 frånvarande.

( Omr. 9 )

Kap. 60 Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

Debatt (PTK 121/3).

Under debatten föreslår ledamot Mikko Kuoppa med bifall av ledamot Pentti Tiusanen att mom. 31.60.64 ökas med 100 000 euro för att trygga förbindelsefartygstrafiktjänsterna i skärgården. (Reservation)

Vid omröstningen om ledamot Kuoppas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 93 ja och 68 nej, 38 frånvarande.

( Omr. 10 )

Kap. 99 Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde godkänns.

Huvudtitel 32
Handels- och industriministeriets förvaltningsområde

Kap. 20 Teknologi- och innovationspolitik, kap. 30 Företagspolitik, kap. 60 Energipolitik och kap. 70 Ägarpolitik godkänns.

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Social- och hälsovårdsministeriet, kap. 10 Strålsäkerhetscentralen, kap. 11 Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling, kap. 13 Arbetarskyddets distriktsförvaltning och kap. 18 Sjukförsäkring godkänns.

Kap. 19 Pensionsförsäkring

Debatt (PTK 121/3).

Under debatten föreslår ledamot Sari Essayah med bifall av ledamot Leena Rauhala att mom. 33.19.60 ökas med 10 000 000 euro för ett extra budgetbaserat stöd till våra krigsveteraner riksdagens 100-årsjubileum till ära. (TBM 124)

Vid omröstningen om ledamot Essayahs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 95 ja och 65 nej, 39 frånvarande.

( Omr. 11 )

Kap. 22 Ersättning för skada ådragen i miltärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering, kap. 28 Annat utkomstskydd, kap. 32 Av kommunerna anordnad social- och hälsovård samt kap. 33 Vissa utgifter inom social- och hälsovården godkänns.

Huvudtitel 34
Arbetsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Arbetsförvaltningen, kap. 05 Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program, kap. 06 Arbetskraftspolitiken och kap. 99 Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde godkänns.

Huvudtitel 35
Miljöministeriets förvaltningsområde

Kap. 10 Miljövård, kap. 20 Samhällen, användning av områden och naturvård, kap. 30 Främjande av boendet och kap. 99 Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde samt motiveringen till huvudtiteln godkänns.

Huvudtitel 36
Räntor på statsskulden

Kap. 01 Ränta på skulden i euro godkänns.

Huvudtitel 37
Minskning av statsskulden

Kap. 01 Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering godkänns.

Föredras inkomsterna.

Avdelning 11
Skatter och inkomster av skattenatur

Kap. 01 Skatter på grund av inkomst och förmögenhet, kap. 04 Skatter och avgifter på grund av omsättning, kap. 08 Acciser och kap. 10 Övriga skatter godkänns.

Avdelning 12
Inkomster av blandad natur

Kap. 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde, kap. 25 Justitieministeriets förvaltningsområde, kap. 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde, kap. 28 Finansministeriets förvaltningsområde, kap. 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde, kap. 34 Arbetsministeriets förvaltningsområde och kap. 39 Övriga inkomster av blandad natur godkänns.

Avdelning 13
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst

Kap. 03 Dividendinkomster godkänns.

Allmänna motiveringen

Allmänna motiveringen godkänns.

Riksdagen instämmer i förslaget i betänkandets andra kläm att tilläggsbudgetmotionerna nr 107—125 avböjs.

Riksdagen godkänner förslaget i betänkandets tredje kläm att tilläggsbudgeten skall tillämpas från och med den 1 december 2006.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

Andre vice talmannen:

Plenum avbryts för stora utskottets sammanträde och det fortsätter från ärende 4) på dagordningen kl. 15.15.

Plenum avbryts kl. 13.21.

Plenum fortsätter

kl. 15.15

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

UTOM DAGORDNINGEN

4) Statsrådets redogörelse om försättande av en finländsk militär avdelning i hög beredskap med anledning av beredskapsturen 1.1—30.6.2007 för EU:s stridsgrupp bestående av Tyskland, Nederländerna och Finland

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 8/2006 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen föredras statsrådets redogörelse om försättande av en finländsk militär avdelning i hög beredskap med anledning av beredskapsturen 1.1—30.6.2007 för EU:s stridsgrupp bestående av Tyskland, Nederländerna och Finland, som vid gårdagens plenum bordlades till plenum i dag.

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till utrikesutskottet, som försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

Efter en presentation av försvarsminister Seppo Kääriäinen följer en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda anföranden. Inläggen i snabbdebatten får räcka högst 5 minuter.

Debatt (PTK 121/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till utrikesutskottet, som försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av polisförvaltningslagen och vissa andra lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2006 rd

Allmän debatt (PTK 121/5).

Under allmänna debatten föreslår ledamot Arto Satonen med bifall av ledamot Pentti Tiusanen att ärendet skall bordläggas till plenum nästa torsdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa torsdag.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret och om ändring av lagarna om de lån och försäljningsprisfordringar som överförs

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 148/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 39 och 46 § i lagen om studiestöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 214/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om konsumenttvistenämnden och om ändring av lagen om Konsumentverket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 115/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 18/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 229/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 och 18 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 255/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 5/2006 rd

Allmän debatt (PTK 121/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 209/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 173 a § i mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 211/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och Rumänien

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 212/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat skattskyldiga

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ordningsvakter och till vissa lagar som har samband med det

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 265/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 17/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 89 § i fordonslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 22/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 36/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om statens pensioner och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 173/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 37/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om pension för företagare och till vissa lagar, som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 197/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 38/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 91/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

23) Budgetmotioner

Remissdebatt

Budgetmotion  BM 1575—1580/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras budgetmotionerna till finansutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag och vissa lagar som har samband med den
Talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och lagen om riksdagens tjänstemän, upphävande av instruktionen för statsrevisorerna och till riksdagens beslut om ändring av 5 § i instruktionen för riksdagsbiblioteket och riksdagens räkenskapsstadga

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 71/2006 rd

Talmanskonferensens förslag  TKF 2/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 10/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

25) Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Bordläggning av betänkanden

Lagmotion  LM 153/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

26) Regeringens proposition med förslag till godkännande av protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål samt till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och om ändring av 23 b och 24 § i tullagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 213/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

27) Regeringens proposition med förslag till lagar om högsta förvaltningsdomstolen samt om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 201/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 18/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

28) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om häradsåklagare, lagen om landskapsåklagarämbetet i Åland och 11 § i lagen om allmänna åklagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 84/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 19/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 24 kap. i rättegångsbalken

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 85/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 20/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 133/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om pension för lantbruksföretagare och till ändringar av vissa andra lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 196/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

32) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 13 och 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare och 16 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 132/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.03.