Plenarprotokoll 121/2010 rd

PR 121/2010 rd

Justerat 2.0r

121. FREDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2010

Överläggingarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (13.01—13.25) och andre vice talman Tarja Filatov (15.31—15.35).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 24 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Thomas Blomqvist /sv (s)
 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Sinikka Hurskainen /sd (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (s)
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Reijo Laitinen /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Håkan Nordman /sv
 • Mats Nylund /sv (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /cent
 • Petri Salo /saml (s)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Janne Seurujärvi /cent (r)
 • Tapani Tölli /cent (r)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Paavo Väyrynen /cent (r)

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talmannen:

Republikens president har i dag 26.11.2010 överlämnat regeringens propositioner RP 265—274/2010 rd till riksdagen.

__________

Återtagande av regeringens propositioner

Förste vice talmannen:

Republikens president har i dag 26.11.2010 återtagit regeringens proposition RP 72/2008 rd med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk samt RP 54/2009 med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk.

Propositionerna är för behandling i jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet har lämnat utlåtande till om proposition 72. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av en proposition om den återtas.

__________

Statsrådets redogörelser

Förste vice talmannen:

Statsrådet har i dag 26.11.2010 överlämnat till riksdagen redogörelsen Ett produktivt och nyskapande Finland — Digital agenda för åren 2011—2020 (SRR 10/2010 rd).

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 771, 801, 851, 854, 862—884, 886—889/2010 rd antecknades ha anlänt.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statrådets redogörelse om Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats Eunavfor Atalanta

Votering

Statsrådets redogörelse  SRR 5/2010 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 8/2010 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen beslutar riksdagen nu utifrån utrikesutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse om Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats Eunavfor Atalanta. Debatten om ärendet avslutades i plenum 24.11.2010.

PR 119/6/2010

Under debatten har ledamot Pentti Oinonen med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit att riksdagen godkänner följande ställningstagande: "I motsats till vad utrikesutskottet föreslagit godkänner riksdagen inte att finländska trupper deltar i EU:s militära insats Atalanta, örlogsfartyg är fortfarande inte svaret på problemen i Somalia."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Vid omröstningen om ledamot Pentti Oinonens förslag mot utskottets förslag godkände riksdagen utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen med rösterna

155 ja, 11 nej, 4 avstår; 29 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen gick över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till avfallsskattelag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 159/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 43/2010 rd

Lagmotion  LM 133/2007 rd, 128/2008 rd, 91, 100, 116/2009 rd

Åtgärdsmotion  AM 37/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 24.11.2010.

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget i propositionen.

PR 119/7/2010

Beslut

1 §

Mikko Kuoppa /vänst:

Herra puhemies! Esitän, että 1 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä merkitsee sitä, että jäteveron tuotto tuloutettaisiin kunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Matti Ahde /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Debatten avslutades.

Förste vice talmannen:

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Matti Ahde föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 1 § enligt betänkandet med rösterna

105 ja, 68 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände 2—15 §, skattetabellen som är som bilaga, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 48 § i utlänningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 252/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Debatt (PTK 121/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

__________

Förste vice talmannen:

Plenum avbryts nu och fortsätter för bordläggning av tillägsbudgetbetänkandet kl. 15.30.

Plenum avbröts kl. 13.25.

Plenum fortsatte

kl. 15.31

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tarja Filatov.

4) Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2010

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 227/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2010 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 114—128/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 30.11.2010.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum 30.11.2010.

Andre vice talmannen:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att beslutet om proceduren vid enda behandlingen av ärendet fattas redan vid detta plenum.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag gällande beslut om proceduren.

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att följande procedur vid enda behandling av tilläggsbudgetpropositionen iakttas:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen baserar sig på reservationer till betänkandet. Jag ber att ledamöterna i sina ändringsförslag anger numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast på tisdag 30.11.2010 kl. 14.

Förslagen sammanställs i häften som delas ut till ledamöterna.

Behandlingen av ärendet inleds med allmän debatt. Först presenteras betänkandet och därefter följer en snabbdebatt där de inlägg som ledamöterna anmält på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. Ledamöterna kan på normalt vis anmäla sig för inlägg i centralkansliet tidigast tre timmar före plenum.

Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter den allmänna motiveringen och slutligen betänkandets andra och tredje kläm.

Ändringsförslag ska framställas i enlighet med ordningsföljden i häftena. Eftersom de framställda förslagen intas i protokollet enligt häftena räcker det med enbart en hänvisning till numret på förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. När samtliga ändringsförslag har framställts verkställs omröstningarna. De punkter till vilka ändringsförslag inte har framställts anses ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande.

Riksdagen godkände proceduren.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 30.11.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 15.35.

​​​​​​​