Plenarprotokoll 122/2004 rd

PR 122/2004 rd

Justerat 2.0r

122. ONSDAGEN DEN 17 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Tatja Karvonen /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Risto Kuisma /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Ahti Vielma /saml
 • Matti Väistö /cent
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Johannes Koskinen /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Matti Väistö /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

17.11 ledamöterna

 • Johannes Koskinen /sd
 • Eero Lankia /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

17—19.11 ledamot

 • Unto Valpas /vänst

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

17.11 ledamöterna

 • Tatja Karvonen /cent
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

17—26.11 ledamot

 • Jukka Roos /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

17.11 ledamöterna

 • Sari Essayah /kd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Matti Väistö /cent

17 och 18.11 ledamot

 • Eero Lämsä /cent

17—19.11 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Medlemmarna i Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Talmannen:

Ledamot Markku Laukkanen anhåller om befrielse från medlemskapet i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd förrättas vid plenum inkommande fredag den 19 november kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet bör enligt 13 § valstadgan lämnas till centralkansliet senast på fredag kl. 10.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 105/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2004 rd

Lagmotion  LM 77/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande nr 19. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslaget i regeringens proposition

1—4 § och 1 kap. rubrik samt 5 och 6 § och 2 kap. rubrik godkänns.

7 §

Debatt (PTK 122/1).

Under debatten föreslår ledamot Oras Tynkkynen med bifall av ledamot Tuija Brax att paragrafen godkänns med den ordalydelse den har i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Tynkkynens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 127 ja och 25 nej, 1 blank och 46 frånvarande.

( Omr. 1 )

8 och 9 § samt 3 kap. rubrik godkänns.

10 §

Debatt (PTK 122/1).

Under debatten föreslår ledamot Jouko Skinnari med bifall av ledamot Martin Saarikangas att 10 § 2 mom. godkänns med följande ordalydelse: "Om det på grund av produktens eller förpackningens storlek eller form eller av annan liknande orsak är omöjligt att göra påskrifterna på bruksförpackningen eller den yttre förpackningen, får uppgifterna ges konsumenten i en broschyr som åtföljer produkten eller på motsvarande sätt. Närmare bestämmelser om påskrifter utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet. I en sådan förordning kan det också bestämmas om sådana smärre avvikelser från påskriftsskyldigheten som är förenliga med Europeiska gemenskapens lagstiftning om kosmetiska produkter."

Vid omröstningen om ledamot Skinnaris förslag godkänner riksdagen detta förslag med rösterna 152 nej, 47 frånvarande.

( Omr. 2 )

11 § och 4 kap. rubrik, 12—16 § och 5 kap. rubrik samt 17 § och 6 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Riksdagen omfattar ekonomiutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Talmannen:

Eftersom riksdagen inte har godkänt ekonomiutskottets betänkande utan ändringar remitteras ärendet till stora utskottet.

2) Större samarbete i norra Europa

Aktuell debatt

Debattinitiativ  DI 13/2004 rd (Tarja Cronberg /gröna m.fl.)

Talmannen:

2) ärendet på dagordningen är en aktuell debatt om större samarbete i norra Europa. Presentationsanförandena hålls av initiativets första undertecknare ledamot Tarja Cronberg och utrikesminister Tuomioja.

Efter öppningsanförandena kan ledamöterna komma med inlägg på längst tre minuter.

Debatt (PTK 122/2, Thors 122/1/8).

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag (RP 50/2004 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 50, 164/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2004 rd

Lagmotion  LM 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 rd, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 3, 40, 73/2003 rd, 34, 41, 77/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 25. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av ett lagförslag som grundar på regeringens propositioner.

Allmän debatt (PTK 122/3).

__________

Förbundsrepubliken Nigerias president besöker riksdagen

Förste vice talmannen:

Ärade ledamöter! En delegation under ledning av förbundsrepubliken Nigerias president Olusegun Obasanjo är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra värderade gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

Allmänna debatten fortsätter (PTK 122/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 123/2/2004

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a § och 31 § i lagen om rehabiliteringspenning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2004 rd

Allmän debatt (PTK 122/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2004 rd

Allmän debatt (PTK 122/5).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 123/3/2004

6) Regeringens proposition med förslag till lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 22/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag om godkännande av protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 121/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om accis på vissa dryckesförpackningar samt vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 149/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 200/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 171/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 15/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift inom Kajanalands förvaltningsförsöksområde 2005—2009

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 144/2004 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 4/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2004 rd

Lagmotion  LM 94/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs stora utskottets betänkande till nästa plenum.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 122/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 18.35.