Plenarprotokoll 122/2010 rd

PR 122/2010 rd

Justerat 2.0r

122. TISDAGEN DEN 30 NOVEMBER 2010

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.59—15.58), förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.58—16.59 och 19.23—21.20) och andre vice talman Tarja Filatov (16.59—19.23).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 35 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (r)
 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Risto Autio /cent
 • Pekka Haavisto /gröna (r)
 • Juha Hakola /saml (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (r)
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Reijo Kallio /sd (r)
 • Kimmo Kiljunen /sd (r)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Juha Korkeaoja /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent (r)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Juha Mieto /cent (r)
 • Elisabeth Nauclér /sv (r)
 • Lauri Oinonen /cent (r)
 • Heikki A. Ollila /saml (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Eero Reijonen /cent (r)
 • Pertti Salolainen /saml (r)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Tuulikki Ukkola /saml (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Susanna Huovinen /sd (14.21)
 • Petri Pihlajaniemi /saml (14.23)
 • Reijo Laitinen /sd (14.24)
 • Mauri Pekkarinen /cent (15.15)
 • Mikko Alatalo /cent (15.44)
 • Juha Korkeaoja /cent (15.54)
 • Eero Reijonen /cent (17.24)

__________

Statsrådets meddelanden

Talmannen:

Statsrådet har idag 30.11.2010 överlämnat till riksdagen ett meddelande om ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet i syfte att bevilja Irland lån (SRM 2/2010 rd).

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har 25.11.2010 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 46—48/2010 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som finansutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 46 och 47 samt

kommunikationsutskottet om ärende U 48.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Ett produktivt och nyskapande Finland — Digital agenda för åren 2011—2020

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 10/2010 rd

Talmannen:

Utom dagordningen föredras statsrådets redogörelse 10.

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som kulturutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.

Efter kommunikationsminister Suvi Lindéns presentation förs en snabbdebatt, där gruppanförandena får vara högst 5 minuter långa och de övriga anförandena som ledamöterna anmält sig för på förhand högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de inlägg som hålls efter avsnittet med snabbdebatt är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 122/1, Nylund 122/1/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som kulturutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2010

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 227/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2010 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 114—128/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt. Först presenteras betänkandet och därefter följer en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de inlägg som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 122/2).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 123/1/2010

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ekonomiska rådet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 265/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 266/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 122/4, min. Thors 122/4/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition om antagande av det mellan Finland, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Sverige och Amerikas Förenta stater ingångna fördraget om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation som gäller SSDR-teknologi för mjukvarudefinierad radio samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av fördraget

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 267/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till försvarsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk och lag om energistöd för klenträd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 270/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 122/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om fiske och 108 § i en lag om ändring av lagen om fiske

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 271/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över utlänningars företagsköp

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 272/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 122/8).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 273/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 122/9).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ny behandling i lagstiftningen om socialskyddsförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 274/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 122/10).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om en kommun- och servicestrukturreform och socialvårdslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 268/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 122/11).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 269/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 122/12).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till avfallsskattelag

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 159/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 43/2010 rd

Lagmotion  LM 133/2007 rd, 128/2008 rd, 91, 100, 116/2009 rd

Åtgärdsmotion  AM 37/2009 rd

Förste vice talmannen:

Först kan riksdagen vid andra behandlingen besluta anta eller förkasta lagförslaget vars innehåll godkändes i första behandlingen. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandling om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 122/13).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 48 § i utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 252/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 24/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands författningssamling

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 25/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jordlegolagen och lag om upphävande av 25 kap. 1 b § 4 mom. i ärvdabalken

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 145/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 26/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 a § i lagen om organisering av konstens främjande, lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier samt lagen om Statens konstmuseum

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 189/2010 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 28/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 84/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 122/20).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av 7 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 240/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 9/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 122/22).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 10/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 122/23).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 123/2/2010

24) Regeringens proposition med förslag till lag om Enheten för utredning av grå ekonomi och lag om ändring av 4 § i lagen om Skatteförvaltningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 163/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 45/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2010.

25) Regeringens proposition om godkännande av värdlandsöverenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Nordiska Investeringsbanken samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 229/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 45/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2010.

26) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 20/2010 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 8/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 2.12.2010.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 234/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2010.

28) Regeringens proposition om godkännande av fördraget mellan republiken Finland och Ryska federationen om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av fördraget

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 215/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 20/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2010.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsepension

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 191/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 19/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2010.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 243/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2010.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 198/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2010.

32) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 98 och 103 § i folkpensionslagen och 20 § i lagen om Folkpensionsanstalten

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 242/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2010.

33) Regeringens proposition med förslag till lag om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 156/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 36/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2010.

34) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 135/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 38/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.12.2010.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 99/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 2.12.2010.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 1.12.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 21.20.

​​​​​​​