Plenarprotokoll 122/2014 rd

PR 122/2014 rd

Justerat 2.0r

122. TISDAGEN DEN 2 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.03—15.57), förste vice talman Pekka Ravi (15.57—18.16 och 19.59—21.36) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (18.16—19.59).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml
 • Mikael Jungner /sd
 • Sampsa Kataja /saml
 • Krista Kiuru /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent (r)
 • Elina Lepomäki /saml (r)
 • Antti Lindtman /sd
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Markus Mustajärvi /vg
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mika Niikko /saf
 • Pentti Oinonen /saf
 • Tom Packalén /saf
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Eero Suutari /saml
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Peter Östman /kd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 8 ledamöter:

 • Eero Suutari /saml (14.19)
 • Pauliina Viitamies /sd (14.36)
 • Suna Kymäläinen /sd (14.48)
 • Sampsa Kataja /saml (15.05)
 • Markus Mustajärvi /vg (16.27)
 • Kimmo Sasi /saml (16.27)
 • Tapani Mäkinen /saml (16.55)
 • Antti Lindtman /sd (18.26)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om Forststyrelsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 264/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 122/1, min. Henriksson 122/1/1, Nauclér 122/1/28).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet och till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor samt till vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 262/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 122/2, min. Henriksson 122/2/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förenhetligande av bestämmelserna om organiserade kriminella sammanslutningar i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 263/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 122/3, min. Henriksson 122/3/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 268/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 122/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 277/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 122/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 278/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 122/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar samt till vissa andra lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 279/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 122/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 217/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om privata allmänna hamnar och lagen om kommunala hamnordningar och trafikavgifter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 236/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 19/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/5/2014

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 195/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 20/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 242/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2014 rd

Lagmotion  LM 46/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 122/13).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning (RP 128/2014 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 128/2014 rd

Regeringens proposition  RP 234/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2014 rd

Lagmotion  LM 22, 73/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 122/14).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/1/2014

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och av mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 220/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 197/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 30/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 103/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 § i informationssamhällsbalken

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 237/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vikariehjälp för renskötare och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 239/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 122/19).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 223/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen samt 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 204/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 22/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 122/21).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/2/2014

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden samt till lag om genomförande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 175/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande beslut om avtalet och utfärdandet av förklaringen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. Lagförslag 2 innebär inrättande av en fond utanför statsbudgeten, så ett godkännande av det kräver enligt 87 § i grundlagen två tredjedelars majoritet.

Debatt (PTK 122/22).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/3/2014

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om bostadssparpremier

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 214/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 14/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsrådets lägesbildsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 259/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utrikesförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 260/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

26) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 261/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 265/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 122/27).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och av utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 266/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 122/28).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande och lag om ändring av 70 b och 133 § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 267/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 269/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 122/30).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 kap. i sjölagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 270/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 122/31).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av järnvägslagen och banlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 271/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 122/32).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 272/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 122/33).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

34) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av den tvingande delen med undantag av bilaga 1 i den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dem som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av IMSBC-koden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 273/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 122/34).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet Åland

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 274/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 122/35).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 275/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

37) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för direkta tillläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens och lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 276/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

38) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 280/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

39) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 281/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

40) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 282/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

41) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök som gäller minskning av kommunernas förpliktelser och styrning samt stöd för sektorsövergripande verksamhetsmodeller

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 117/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 31/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2014.

42) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statsrådet och av 1 § i arkivlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 187/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 32/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2014.

43) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om extra pension för idrottsutövare och om ändring av 9 § i lagen om garantipension

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 137/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2014.

44) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt lagen om främjande av integration

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 162/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 3.12.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 21.36.

​​​​